סיכום מזכירות פעילה מס' 8 של התנועה הקיבוצית - 28.1.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 8 של התנועה הקיבוצית - 28.1.2001


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

28.1.2001 - 8סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס'


: נתן טל; גברי בר-גיל; שרול בו יעקב; אברי דביר; מאשה סאמרס;משתתפים
יואל מרשק; יוסי בן-שאול, גיורא מסד; רבקה יקיר; יונה פריטל; רוסי וגשל;
סלסו גרברז; רן כוחן; עינת נעמן; הדסה ולנסי; יהודה מרלא; יגאל סלע; ניר
מאיר; אורי גלעד.
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; שמואל גבעוני; עפר קול.משקיפים:
: עו"ד מיכי דרורי; עו"ד אורי זליגמן (רשם האגודות); עוד צורי לביא;מוזמנים
עו"ד אלון וילנר; יורם קרין (כפר רופין); יעקב קירש (מח' ביטחון); מאיר (פוגה)
שחר (מח' מבקר התנועה); אילן רגב (מטה בחירות).
: חמי סל; מוטל בוגומולסקי; יגאל סלע; חיים חכים; ח"כ אבו וילן; נגהחסרים
בוטנסקי.

21.1.2001, מ-7 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת, מס' .1

דיווח - בין ישיבה לישיבה.2
טקס חנוכת היחידה חנוכת היחידה הסביבתית בקיבוצים לאיכות סביבה -
,16:00, בשעה ינואר29יום שני, לאיכות הסביבה בתנועה הקיבוצית ייערך מחר,
דליה הטקס ייערך במעמד . ב"בית התנועה הקיבוצית" בליאונרדו,2במרתף
המזכירים הפנו בקשה לכלומזכירי התנועה., השרה לאיכות הסביבה איציק
חברי המזכירות לקחת חלק באירוע זה.
המזכירים דיווחו על פגישה,פגישה עם אהוד ברק, ראש הממשלה, בביתו -
שהתקיימה בבית ראש הממשלה. פגישה זו נועדה על מנת לגבש קריאה משותפת
של כל תנועות השלום לתמיכה בברק. המזכירים גם הודיעו על כנס פעילים מרכזי
השבוע, באפעל. ביום חמישיהאמור להתקיים

(בהשתתפות: פוגה שחר ממשרד ועדת ביטחון - דו"ח ועדת המבקר .3
מבקר התנועה)
.פוגה שחר ושמואל גבעוניהדו"ח,שהוגש למזכירות הפעילה, הוכן במשותף ע"י
הוועדה זוכה להרבה שבחים על עבודתה המסורה. במסגרת טיפולה אלפי בני נוער
- הלומדים במוסדות החינוך הקיבוציים, טרםבני קיבוץ, מושב ועיר -
התגייסותם לצה"ל וכן היא שומרת על קשר קבוע ורצוף עם בני הקיבוצים
הנמצאים כבר בשירות הצבאי. בדיון עלתה הסוגייה של "אגרה" בגין שירותי
המחלקה, אך לא תקבלה על כך החלטה.
סוכם:
המזכירות הפעילה מאמצת את ממצאי הדו"ח ומטילה על מח' הביטחון לפעול
ליישום ההמלצות המופיעות בו. המזכירות מציינת בחיוב את עבודת המחלקה
ומאחלת המשך הצלחה לפעיליה.

(בהשתתפות: עו"ד אורי סיווג הקיבוץ - דיון בקריאה ראשונה .4
זליגמן; עו"ד צורי לביא; עו"ד אלון וילנר; יורם קרין)
המצב המתרחש "סיווג הקיבוץ". המזכירות הפעילה קיימה דיון ארוך בנושא
כיום בחצרות קיבוצים רבים אינו יכול ואסור לו שיתקיים ללא מעורבות
התנועה. לפיכך, המציאות היא זו, שמחייבת את קיום הדיון, שתחילתו
במזכירות והמשכו עד לקיום הדיון במועצת התנועה. המטרה היא, שקיבוצים
רבים, ככל האפשר, יקחו חלק בדיון ויהיו שותפים לתהליך קבלת ההחלטות.
מטרה נוספת - חשובה לא פחות - היא להגיע להצעה, שלא תיפגע בקיבוצים; לא
באלו שהלכו בכיוון השינוי ורוצים להמשיך ולהתקיים כקיבוץ ולא באלו הרוצים
להמשיך בדרכם השיתופית, במסגרת תנועה אחת. הדיון כולו התנהל בהתייחסות
הדוברים לשני מעגלים: המעגל הפנים-קיבוצי, לנוכח ציפיותיהם של "קיבוצי
השינוי" וקיבוצי "הזרם השיתופי", והמעגל החיצוני, לנוכח תגובותיהם
האפשריות של רשויות הממשל השונות: מס הכנסה; ביטוח לאומי; מינהל
מקרקעי ישראל וכיו"ב. מרבית הדוברים הדגישו את הצורך להגיע לשינוי המזערי
ביותר, האפשרי ביותר והמוסכם ביותר של הגדרת הסיווג.
בתום הדיון סוכם:
המזכירות קיימה דיון בקריאה ראשונה, בהשתתפות רשם האגודות, בנושא
"סיווג הקיבוץ". ההעדפה של רוב חברי המזכירות הייתה לתמוך בהגדרה
אחת המרחיבה ופותחת כמה שניתן את הגדרת הקיבוץ. המזכירות הפעילה
תקיים דיונים פנימיים בפורומים תנועתיים ובקיבוצים, שיירצו בכך. כמו כן,
התנועה תקיים בדיקות מול רשויות המדינה. בתום הבדיקות יובא הנושא
לקריאה שנייה במזכירות ולהחלטה במועצת התנועה.
. נמנע ואחד הצביע נגד1 . חברים15בעד קבלת ההצעה הצביעו

אילן רגב):(בהשתתפות דיווח - 2001. בחירות 5
יגאל צחור ואילן רגב (מטה הבחירות המשותף) דיווחו למזכירות על ההתארגנות
הקיבוצית לקראת הבחירות בשבוע הבא. הקלפיות אוישו כולן. קיים עודף היצע
פעילים ליום הבחירות, לעבודה בקלפיות ורבים עדיין ממתינים לשיבוץ.
המזכירים קראו לחברי המזכירות להקדיש את עיקר מאמציהם בשבוע הקרוב
במאמץ להשתלב בפעילויות השונות הנערכות לקראת הבחירות.

. שונות6

בשבוע הבא לא תתקיים ישיבת מזכירות פעילה.


נתן טל, גברי בר-גיל - מזכיריםמאשרים:
רן כוחןרשם:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים