סיכום מזכירות פעילה מס' 7 של התנועה הקיבוצית - 21.1.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 7 של התנועה הקיבוצית - 21.1.2001


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

21.1.2000 של התנועה הקיבוצית - ת"א - 7סיכום מזכירות פעילה מס'


נתן טל, גברי בר-גיל, שרול ב-י, אברי דביר, מאשה סאמרס, יואלמשתתפים:
מרשק, יוסי בן-שאול, גיורא מסד, חמי סל, מוטל בוגומולסקי, רוסי וגשל, ח"כ
אבו וילן, רן כוחן, עינת נעמן, הדסה ולנסי, יהודה מרלא, חיים חכים, יגאל סלע,
ניר מאיר, נגה בוטנסקי, אורי גלעד.
עליזה בורנשטיין, עו"ד אורית נוקד, שמואל גבעוני, עפר קול.משקיפים:
דגי חבויניק.מוזמנים:
רבקה יקיר, יגאל צחור, יונה פריטל, סלסו גרברז.חסרים:

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1
לבקשתה של.2001 ינואר 14) מ-6אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה (מס'
כך שהמשפט העוסק בתפקידי ועדת, בפרוטוקול הקודם4עינת נעמן תוקן סע'
. כחלק ממשימות הוועדה, "הגדרת תפקידים":כוח אדם יכלול גם את המילים

דיווח - בין ישיבה לישיבה.2
המזכירים דיווחו הקמת היחידה הסביבתית בקיבוצים לאיכות סביבה -
להפעלת יחידההמשרד לאיכות הסביבההסיכום, שהושג עם למזכירות על
סביבתית לאיכות הסביבה, שעיקר משימתה תהיה להעלות בקיבוצים את
המודעות לנושא חשוב זה. היחידה הנ"ל תופעל ע"י שני פעילים, שנבחרו במכרז
(סער). המשרד לאיכות הסביבה יממןועמוס תור (ברור חיל) רפי בן אמופומבי:
טקס חגיגי לחנוכת "היחידה". ש"ח לשנה350,000את הפעילות הזו בסכום של
, בכירי המשרד, מזכירידליה איציק בנוכחות השרה , לינואר29יתקיים ב-
התנועה ופעילים.
בדיווח נעשתה הפרדה בין עצםכתבה ב"הארץ" - הטרדות מיניות בקיבוצים -
העניין עצמו, הדורש התייחסות וטיפול ע"י גורמים תנועתיים, לבין התחושה,
שסדרת הכתבות שהתפרסמה לאחרונה ב"הארץ", בנושא התנועה הקיבוצית,
הייתה ברמת ההכללות ויצרה הרגשה קשה מאד של "קמפיין" נגד התנועה
הקיבוצית.
מזכירי התנועה והדובר יקיימו התייעצות עם גורמי תקשורת לגביסוכם:
התמודדות עם הנושא.

בניית "המעגלים" במסגרת התנועה הקיבוצית (בהשתתפות:.3
דגי חבויניק)

המזכירות הפעילה קיימה דיון רחב בנושא "המעגלים" במסגרת התנועה. במהלך
הדיון הדגישו הדוברים את הנקודות הבאות: מזכירות התנועה אינה "משרתת"
כיוון או מגמה אחת בלבד. היא רואה עצמה, כמי שאמורה לטפל בכל
"המעגלים" הרעיוניים בתנועה. יש להיזהר מלטפח גישות "בדלניות" של פרטים
ו/או קיבוצים, שמטרתן ליצור דה-לגיטימציה למזכירות התנועה, שכן מהלכים
אלו עלולים לגרום ליותר נזק מאשר תועלת. אין "יותר" קיבוץ ו"פחות" קיבוץ.
גיוסים לתנועה חייבים להיות על בסיס של כישורים אישיים ולא עפ"י מעגלים".
על פעילי התנועה לשרת את כל "המעגלים" ואת כל הקיבוצים בתנועה ללא קשר
לזיקה של קיבוץ ל"מעגל" זה או אחר. התנועה רואה ב"זרם השיתופי" גורם
חיובי ביותר לטיפוח הרעיונות השיתופיים וקוראת לו למקד את האנרגיות שלו
בסיוע, מתואם עם מזכירות התנועה, לקיבוצים הנמצאים במצוקה כלכלית ו/או
חברתית (ראה: סיוע בארי לנחל עוז).

להלן עיקרי ההחלטות שסוכמו בדיון:
התנועה תמנה פעיל, שירכז את בניית כל אחד מ"המעגלים" במסגרת
התנועה.
לכל אחד מ"המעגלים" תיבנה קבוצה תומכת המורכבת מחברים/ות,
שאינם/ן פעילי בית התנועה ותפקידה יהיה לסייע בחשיבה הרעיונית ובבניית
הכלים.
אגפי התנועה, בעצה אחת עם רכז הפעילות והקבוצות התומכות, יהיו
אחראים לבניית הכלים והתשובות למעגלים השונים.
פעילי התנועה ייצגו בקיבוצים את התפיסות השונות ויסייעו לכל קיבוץ, עפ"י
הדרך בה בחר לנווט את חייו הקיבוציים.
התנועה תקפיד שלא לעשות שום מהלך, שממנו עלולה להשתמע פגיעה באחד
"המעגלים". מאידך, פעילות כל מעגל בתנועה לא תהיה כנגד מעגל קיבוצי אחר,
אלא תתמקד בטיפוח רעיוני, לימודי והדרכתי ובבניית הכלים הנחוצים
להתמודדות.

הכנות לבחירות - דיווח.4
(רכז הוועדה הפוליטית), הציג בפני חברי המזכירות דו"ח מצב, נכוןחמי סל
להיום, על היערכות הקיבוצים ותנועות הנוער לקראת הבחירות. להערכתו,
השבועיים האחרונים הם הקריטיים והמשמעותיים ביותר. חמי דיווח, כי בימים
האחרונים מסתמנת נקודת מפנה ולפיכך הוא צופה, כי פעילות חברי הקיבוצים
תלך ותגבר, ככל שמתקרב "היום הקובע".

המועצה השנייה של התנועה הקיבוצית - אישור סדר יום.5
דיווחים בין מועצה למועצה.
בחירת ועדת גיוס רחבה.
אישור חברי מזכירות רחבה.
סיכום הבחירות לראשות הממשלה.
סיווג הקיבוץ.
שיוך דירות.
.2001 תוכנית עבודת המזכירות לשנת
שונות.
סדר היום הנ"ל כפוף לאישור נשיאות המועצה.

נסיעת מזכיר התנועה לביקור באמל"ט
לדרום אמריקה, באמצע חודשנתן טלהמזכירות הפעילה אישרה את נסיעתו של
מרץ ש.ז. במהלך ביקורו שם ייפגש נתן עם חברי תנועות הנוער וכן עם ראשי
הקהילות היהודיות בארצות ביקורו. מימון הטיסה - ע"ח התנועה. מימון שהיה
ואירוח - ע"ח התנועות והקהילות המקומיות. תוכנית הביקור תוכן ע"י רכז מח'
סילביו חוסקוביץ, ליאון שאול וסלסו גרברז., יחד עם יגאל סלעחו"ל,


מאשרים: נתן טל/ גברי בר-גיל - מזכירים
רשם: רן כוחןמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים