סיכום מזכירות פעילה מס' 6 של התנועה הקיבוצית - 14.1.2001
סיכום מזכירות פעילה מס' 6 של התנועה הקיבוצית - 14.1.2001


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

6סיכום מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית - מס'
14.1.2001ת"א -


נתן טל, גברי ברגיל, שרול בן-יעקב, אברי דביר, מאשה סאמרס,משתתפים:
יואל מרשק, יוסי בן-שאול, גיורא מסד, רבקה יקיר, מוטל בוגומולסקי, יגאל
צחור, ח"כ אבו וילן, רן כוחן, עינת נעמן, הדסה ולנסי, יהודה מרלא, יונה פריטל,
יגאל סלע, ניר מאיר, נגה בוטנסקי, אורי גלעד.
עליזה בורנשטיין, עו"ד אורית נוקד, שמואל גבעוני.משקיפים:
עזרא רבין, אורה הרמתי ("ברית התנועה הקיבוצית").מוזמנים:
חמי סל, רוסי וגשל, סלסו גרברז, חיים חכים.חסרים:


אישור פרוטוקול ישיבה קודמת .1
.2000 דצמבר 31) מ-5אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה (מס'

דיווח - בין ישיבה לישיבה.2

עלנתן טלבהמשך לדיווח, שנמסר בישיבות קודמות מסר המצב בקיבוץ האון -
תוצאות ישיבה, שהתקיימה בסוף השבוע היוצא. בישיבה זו סוכם, על דעת כל
"ועד ממונה"המטפלים בקיבוץ, לפנות לרשם האגודות, כדי שיפעל להקמת
לקיבוץ האון. בוועד הממונה ייכללו נציגי: המועצה האזורית; התנועה; ארגוני
הקניות; המזכירות הקיימת; "האופוזיציה" בהאון למזכירות הקיימת.

בהמשך למכתביהם של מזכירי שנימכתבי חצרים ויטבתה למזכירי התנועות -
הקיבוצים הנ"ל על החלטת אסיפת קיבוציהם המעלה התנגדות להמשך מהלכי
התנועה להרחבת סיווג הקיבוץ מסרו מזכירי התנועה את הדברים הבאים:
נושא "הרחבת סיווג הקיבוץ" יועלה לדיון והחלטות בישיבת מועצת התנועה,א.
שתיערך במהלך חודש פברואר ש.ז.
המזכירים חוזרים על הודעותיהם הקודמות - בכתב ובע"פ - כי מתוקףב.
אחריותם הכוללת לכל קיבוצי התנועה הם יטפלו בנושא, באמצעות מוסדות
התנועה ובאופן שבו לא יהיה קיבוץ בתנועה, שייפגע מהגדרת הסיווג החדש.

כזכור, הנושא הוטל לביצוע על אגףבחירת נציגי אזורים למזכירות הרחבה -
, רכזת אגף הרכזים, מסרה, כי היא מקווה שתהליך הבחירהמאשההרכזים.
באזורים יסתיים עוד קודם כינוס המועצה השנייה של התנועה הקיבוצית
.(2001(פברואר

לראשות הממשלה2001 בחירות .3
(רכז הוועדה הפוליטית) הציג בפני חברי המזכירות דו"ח מצב, נכוןיגאל צחור
להיום: עדיין לא ניתן לבשר על "פריצת הדרך" המקווה, ככל שהדברים נוגעים
להתארגנות בשטח, עד ליום הבחירות. המזכירות קיימה דיון בנדון, שבסופו
סוכם:
המזכירות חוזרת ומודיעה כי היא רואה את מערכת הבחירות הנוכחית במרכז -
פעילותה הציבורית, נכון לחודש הקרוב, וקוראת לכל פעיליה להעמיד נושא זה
בראש סולם העדיפויות של עיסוקיהם.
מזכירי התנועה ינסחו הודעה הקוראת לכל "תומכי פרס" ולמנהיגי תנועות -
השלום ומפלגות מר"צ ו"העבודה" לחדול ממאמציהם לקדם את החלפתו של
אהוד ברק בשמעון פרס ולהתמקד אך ורק במערכה לבחירתו של ברק.

אישור הרכב ועדת כוח אדם.4
נתן טל; (מרכז), יוסי בן-שאולהמזכירות אישרה את ההרכב הבא של הוועדה:
גברי בר-גיל; הדסה ולנסי; רוסי וגשל; יואל מרשק; גידי סיון; מייקל לניר.
בהמשך להערות חברים הודיעו המזכירים, כי הוועדה תעלה על סדר יומה,
בישיבתה הראשונה, את נושא טיפוח משאבי אנוש והעשרת פעילים, כחלק
מתפקודיה.

ברית התנועה הקיבוצית - כיסוי הגירעון הקיים .5

, מזכיר "הברית", דיווח למזכירות, בפירוט רב, על המהלכיםעזרא רבין
המתבצעים לעת הזו לקראת העברת פעילויותיה של "הברית" - מרביתן לאגף
זמורת; להקתהחברה ומיעוטן לאגפי מזכירות וכלכלה. הגופים האמנותיים (ת
) ימשיכו לתפקד כעמותה רשומה בשם: "ברית התנועההמחול; תיאטרון
הקיבוצית", אך ההתנהלות הפנימית, כאמור, תהיה באחריות אגף חברה. על
דעת כל הנוגעים בדבר יימשכו המאמצים להגיע ל"חיבורים" בין הגופים
האמנותיים הנ"ל לגורמים/גופים מחוץ לתנועה הקיבוצית. הנה"ח "ברית
התנועה הקיבוצית" תמשיך בפעילותה העצמאית ובתיאום עם גזברי התנועה
תשתלב בעתיד באחת מגזברויות התנועות לשעבר.

גירעון "הברית" נדון במהלך הישיבה. נכון להיום, מגיע הגירעון המצטבר של
, במהלך הדיון עלו תהיות האם התנועה הקיבוצית. מיליון ש"ח3"הברית" לכ-
יכולה להמשיך ולשאת על גבה את הגופים האמנותיים וכיצד,במצבה הנוכחי
ניתן להגיע למצב, שבו התנועה תחדל מלשמש, כ"רשת ביטחון" קבועה לכל
גירעונות הגופים הנ"ל. סוכם:

המזכירות מאשרת את המשך העברת פעילויות "הברית" למסגרת אגף -
החברה, כפי שדווח ע"י עזרא רבין.
בתוך שבועיים ממועד קיומה של ישיבה זו תוגש ותאושר במזכירות "הברית" -
הצעה לגבי תקציב "הברית" בשלושת החודשים הראשונים של השנה עד לאישור
.2001תקציב התנועה הקיבוצית לשנת
התנועה תיקח על עצמה לגייס את ההון הדרוש למחיקת חובות העבר של -
. מיליון ש"ח3הגופים האמנותיים, סה"כ
התנועה לא תאפשר פתיחת חובות חדשים ותחייב את כל הגופים האמנותיים -
לעבוד עפ"י תקציב מאוזן, תוך בניית תוכנית עבודה ברורה להשגת מטרה זו.
התוכנית תוכן ותוגש ע"י נתן טל, יהודה מרלא, עזרא רבין ואורה הרמתי ותובא
לאישור המזכירות.


. מפגש עם נציגי "הזרם השיתופי" - דיווח6

המזכירים דיווחו על פגישה, שעסקה בהקמת המעגל השיתופי במסגרת התנועה.
מלבד המזכירים נטלו חלק במפגש: הדסה ולנסי, מאשה סאמרס, יואל מרשק,
דגי חבויניק, אלישע שפירא, ניצן פלדמן, מרטין בן-מורה, עליזה עמיר וחיים
(ג'ומס) אורון. סוכם:
המזכירים יכינו "נייר עבודה" ראשוני, שישמש כבסיס לדיון פנימי במזכירות -
על בניית המעגל השיתופי בתנועה והזיקה שלו ל"זרם השיתופי".
בהמשך לדיון הפנימי יתקיים דיון נוסף, שאליו יוזמנו נציגי "הזרם השיתופי".-
עיקרון הקבע אשר ינחה את הדיונים בנושא: מוסדות התנועה רואים עצמם -
אחראים כלפי כלל הקיבוצים ללא הבדל "מעגל" ו/או זיקה רעיונית ויפעלו
לטיפול ולטיפוח של כל קיבוצי התנועה, עפ"י מצבם וצורכיהם.


רן כוחןרשם:
נתן טל/ גברי בר-גיל - מזכיריםמאשרים:מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים