סיכום מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית - 31.12.2000
סיכום מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית - 31.12.2000


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

31.12.2000סיכום מזכירות פעילה של התנועה הקיבוצית -


דיווח - בין ישיבה לישיבה.1
בהמשך לדיווח, שנמסר בישיבה הקודמת המצב בקיבוץ המצב בקיבוץ האון -א.
הנ"ל הולך ומסתבך. מזכירת הקיבוץ התפטרה. לקיבוץ, נכון לעת מסירת
הדיווח, חסר כושר ניהולי וכן כושר השתכרות מינימלי. הנושא נמצא על סדר
יומם של מזכירי התנועה.
בעקבות הכתבה, שפורסמה בעיתון בנושא הלינה כתבה בעיתון "הארץ" -ב.
המשפחתית, הודיעו המזכירים, כי ינסחו מכתב תגובה על אמירותיו הבוטות של
יצחק קדמן, יו"ר "המועצה למען הילד".

הסדרת היחסים בין משק לקהילה בתנועה הקיבוצית .2
2000אלדד שלם (אגף רכזים) הציג בפני חברי המזכירות דו"ח מצב, נכון לנובמבר
הכולל מיפוי המצב בקיבוצי התנועה, בהקשר ליישום מודל הסדרת היחסים בין
המשק לקהילה והשאיפה להגיע למצב, שבו הקהילה תתקיים ממקורותיה (ראה
מסמך מצ"ב). המזכירות קיימה דיון בנדון, שבסופו סוכם:
מזכירות התנועה רואה חשיבות רבה בקידום הנושא ככלי ניהולי וכהתארגנותא.
נכונה המתאימה לכלל קיבוצי התנועה, ללא קשר למצבם הכלכלי-חברתי או
להשתייכותם ל"זרם רעיוני" כזה או אחר. נושא זה ימשיך לעמוד על סדר יומה
.2001גם בשנת העבודה
המזכירות מטילה על אלדד שלם, וצוות העוסקים בנושא, להמשיך ולבחון אתב.
מכלול ההיבטים, שעלו במהלך הדיון: דרכי הביצוע, היבטים משפטיים וכלכליים
וכן השלכות לגבי תיאגודים, בתוך המשק הקיבוצי.

סדנת המזכירות בעין גדי - סיכום ביניים.3
מטרות2המזכירות קיימה דיון קצר בנדון. בתכנון מוקדם של הסדנה הוצבו
:עיקריות
. גיבוש חברתי של חברי המזכירות משתי התנועות (לשעבר)הראשונה -
בניית תוכנית עבודה לתנועה.השנייה -
המטרה הראשונה הושגה במלואה. לגבי המטרה השנייה, הייתה תחושה, כי היא
הושגה, אך הייתה חסרת מיקוד בחלק מהנושאים, שעלו בסדנה. סוכם:
מזכירי התנועה ייפגשו עם מנחי הסדנה (אמיר לוי ויאיר שביט) לדיוןא.
בתוצאות ובלקחים.
במהלך השנה יתקיימו מפגשים נוספים, קצרים יותר וממוקדים על נושאים ב.
פרקטיים, שעולים על סדר היום התנועתי.

בחירות לראשות הממשלה - התארגנות.4
ח"כ אבו וילן, יגאל צחור וחמי סל דיווחו לחברי המזכירות על ההתארגנות
כאשר, התנועה תעבוד במטה אחד משותף. פברואר)6הצפויה לקראת הבחירות (
מסיבות של נוחות,חלק מהעבודה בשטח תיעשה בנפרד בתק"ם ובקבה"א
בניית אווירה חיובית: בין המטלות המרכזיות, שיוטלו על המטות.טכנית
בקיבוצים לאחוז הצבעה גבוה בעד אהוד ברק וכן גיוס חברים למשימות שונות:
צמתים, שילוט וכיו"ב. ביום הבחירות עצמו: איוש קלפיות "קשות"; הסעות
וכיו"ב. סוכם:
יגאל צחור וחמי סל יכינו תוכנית מפורטת של גיוס פעילים, לרבות פעיליםא.
במוסדות החוץ של התנועות.
הצבת הבחירות כמשימה תנועתית מרכזית ועומדת בראש סולם העדיפויותב.
בתקופה הקרובה.
ועד למועד הבחירות לא יתקיימו ביקורי צוות20.1.01החל מה- ג.
.מזכירות (סיורי יום ב') בקיבוצים/היגוי
קביעת אחראים בכל קיבוץ וארגון האזורים - באחריות המטות הקיבוציים. ד.
הקמת צוות קמפיין תקשורתי פנימי לחברי הקיבוצים. ה.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים