מזכירות הקבה"א 2.1.2000
מזכירות הקבה"א 2.1.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירותmaz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י2.1.2000מזכירות הקבה"א. סיכומים1

אושר פרוטוקול הישיבה מיום 5.12.99.. דיווחים2

הפגנת החקלאים

נמסר מידע על הפגנת החקלאים, פגישת הנציגים עם שר האוצר,
ההישגים בהחזרת רוב הקיצוץ לתקציב משרד החקלאות, הוצאת כל
נושאי החקלאות מחוק ההסדרים והקיצוצים הצפויים במיכסות המים.
עיקר המאבק - מחיר המים - לפנינו. נמסרה הערכת מצב והתארגנות
הצפויה בנושא.היטל השבחה

נמסרה אינפורמציה על הסכם הפשרה עם מינהל מקרקעי ישראל
והמועצות האיזוריות - בעקבות ההחלטה על שינוי המצב הקיים בחוק
ההסדרים.הסכם אפשרי עם סוריה

דווח על הפגנת מחנה השלום בתל-אביב וההכנות למקרה של השגת
הסכם עם סוריה ומשאל עם בעקבותיו .

. מגידו - אישור תקנון3

נערך דיון על בקשת קיבוץ מגידו לשינויים בתקנון.

סוכם על הזמנת נציגי הקיבוץ לישיבת המזכירות להבהרת הסוגיה
המשפטית.. חצור - הקמת אגודה שיתופית4

רשם האגודות השיתופיות פנה למזכירות הקבה"א לגבש עמדתה בנושא
הקמת אגודות שיתופיות נוספות ע"י קיבוצים והעברת אחזקות הקיבוץ
במניות החברות השיכות לקיבוץ אליהן.

סוכם להביא הנושא כולו לועדה הכלכלית לדיון וגיבוש המלצות
למזכירות.

ההמלצה לגבי חצור - אושרה כפוף למהלך הנאמנות שהציע רשם האגודות

השיתופיות.. נושאים כלכליים5

ברית פקוח

נמסרה התפתחות האירועים שהיו לאחרונה בנושא ברית פיקוח, עבודת
המפרק, הנסיונות להגיע להסדר מוסכם והכרעת רשם האגודות. מזכירות
הקבה"א החליטה להענות לפניית המפרק, - עו"ד צורי לביא לאפשר לו
פסק זמן נוסף להגיע לפתרון מוסכם. המזכירות רואה בחיוב רב את המשך
קיומה של ברית הפיקוח עבור הקיבוצים.קרקעות

נערכו חילופי דברים.

הנושא כולו יבורר החודש בוועדה הכלכלית לקראת דיון אפשרי בממשלה.. נושאים משותפים עם התק"ם6

- הועלתה הצעה להקמת חברת השקעות ע"י התנועהחברת השקעות
הקיבוצית, בשיתוף גורמים חיצוניים לצורך השקעות במפעלים קיבוציים .
סוכם על הבאת הנושא לריכוז הכלכלי.איחוד נכסים

נמסר דיווח על עבודת משרד רואה החשבון המטפל בנושא ומכין את
החומר לצורך קבלת החלטה משותפת לשתי התנועות.

רשם: אבשלום (אבו) וילןמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים