סיכום מזכירות הקבה"א - 17.12.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 17.12.2000


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

17.12.2000סיכום מזכירות הקבה"א -


יהודה מרלא, מאשה סמרס, גידי סיון, אהרון רוזנבאום, רחל אהרוני,נוכחים:
יוסי בן שאול, גיורא מסד, עינת נעמן, דרורי קפלון, אבו וילן, גברי ברגיל, אריק
כהן, מוטל בוגומולסקי, סלסו גרברז.
שמואל גבעוני, מיכי דרורי, עופר קול. משקיפים:
אברי דביר (חולה) אבו וילן, חיים חכים. חסרים:


.5.11.00אושר פרוטוקול מיום .1

. תקנון בית זרע 2
המזכירות שמעה הסבר של עבי אשכנזי, נציג קיבוץ בית זרע, לגבי הבקשה
בתקנון עליו רצתה המזכירות125לשינוי התקנון בבית זרע, כולל הסבר על סעיף
לקבל הבהרות.
לאחר דיון ממצה הוחלט לאשר את הבקשה לשינוי התקנון, אך להבהיר לקיבוץ
בית זרע, באופן חד משמעי, את עמדת המזכירות האומרת, שגם בבניית תאגיד
חדש לאחר חלוקת דמי עזיבה בעת פירוק יש לקחת בחשבון את מרכיב הוותק
בחלוקת הרכוש. המזכירות מבקשת לקחת חלק בדיון, שיתקיים בעתיד על בניית
התקנון לאותו תאגיד.

- המלצת הצוות המלווהוצבעון. קיבוצים צעירים - כישור, פלך 3
המזכירות קיימה דיון מסכם (רביעי בסדרה במהלך השנה האחרונה) בנוגע
לגיבוש מדיניות התנועה לטיפול בעתיד הקיבוצים הנ"ל. בסיכום הדיון הוחלטו
הנקודות הבאות:
המזכירות מאשרת את הצעת הצוות למודל הטיפול בקיבוצים פלך, צבעוןא.
וכישור.
התנועה תיתן עדיפות להצעת השומר הצעיר להקים בפלך קיבוץ הגשמהב.
לבוגרי התנועה בארץ ובחו"ל. הכוונה לקיבוץ שיתופי קלאסי.
המזכירות מסמיכה צוות מטעמה, שילווה את הטיפול בקיבוצים הנ"ל ואשרג.
יהיה אחראי גם על בניית השותפויות בתאגידים, שיקומו בכל קיבוץ וקיבוץ
התנועה תמנה פרויקטור, שיפעל ליישום ההחלטות. ד.


רשם: גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוציתמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים