סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 10.12.2000 - 4
סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 10.12.2000 - 4


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

10.12.2000 - 4סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס'


נתן טל, גברי בר-גיל, שרול בן יעקב, אברי דביר, מאשה סאמרס,משתתפים:
יואל מרשק, רבקה יקיר, יוסי בן-שאול, חמי סל, רוסי וגשל, סלסו גרברז, יגאל
צחור, מוטל בוגומולסקי, רן כוחן, הדסה ולנסי, יהודה מרלא, יונה פריטל, יגאל
סלע, ניר מאיר, נגה בוטנסקי, אורי גלעד.
עליזה בורנשטיין, עו"ד אורית נוקד, מיכי דרורי, עפר קול.משקיפים:
ישראל ויזל, זאב אוטיץ, עמרם ירושלם - המוסד לבוררות ולגישור.מוזמנים:
גיורא מסד, חיים חכים, ח"כ אבו וילן, עינת נאמן.חסרים:

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:.1
.19.12.2000-) מ3אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה (מס'

דיווח - בין ישיבה לישיבה:.2
בהמשך לפרסומים בעיתונות על מצבו הקריטי של קיבוץהמצב בקיבוץ האון -
האון מסר נתן טל דיווח קצר על מצבו של הקיבוץ. לדבריו, מצבו של הקיבוץ אכן
קשה, אך הפרסום כי חברי הקיבוץ רעבים ללחם הוא מוגזם ואינו מדויק.
הגורמים האזוריים, לרבות המועצה האזורית "עמק הירדן", בתמונה. שני רכזי
האזור מטעם התנועה, גידי ומייקל, הם חברים בהנהלת הקיבוץ. לקראת אמצע
השבוע מתוכנן ביקור של יוסי קוצ'יק, מנכ"ל משרד רוה"מ, בקיבוץ זה המסומן
כאחד הקיבוצים ל"טיפול נקודתי" דחוף.
בסוף השבוע שעבר נערך ביקור במספר קיבוצים ביקור ב"קיבוצי התפר" -
לאורך "קו התפר" עם רצועת עזה. מצבם של הקיבוצים באזור זה אינו טוב.
מעבר לפגיעה בענפי התיירות נפגע קשות גם ענף גידולי השדה, לאור האיסור של
מחשש לפגיעות, מ' מקו הגדר600צה"ל להיכנס ולעבד את השטחים במרחק של
.מצלפים ומהטמנת מטענים
נתן וגברי יכנסו פגישה עם כל הגורמים התנועתיים לבדיקה מה וכיצדסוכם:
ניתן לסייע להם, לנוכח המצב בו הם נתונים כיום.
דווח למזכירות הפעילה, כי חלה התקדמות בנושאים הסוכנות היהודית -
15הנוגעים ל"חוזה המשולש". נכון להיום, המטרה היא לטפל, נקודתית, ב-
.קיבוצים
ביום ג' השבוע יתקיים סיור סיור מנכ"ל משרד ראש הממשלה בעמק הירדן -
של יוסי קוצ'יק, מנכ"ל משרד רוה"מ, במספר יישובים (קיבוצים ומושבים) בעמק
הירדן. שני המזכירים יתלוו לסיור. כאמור לעיל, במהלך הסיור יתקיים גם ביקור
מתוכנן בקיבוץ האון.
מחר, יום ב', ייפגשו המזכירים עם בייגה שוחט, שרפגישה עם שר האוצר -
האוצר. גברי ונתן יתבעו מהשר לעמוד בשורה ארוכה של סיכומים והבנות,
שעליהם דובר במהלך החודשים האחרונים.
לאחר קיום הישיבה האמורה לזמן את בייגה לישיבת מזכירות פעילה שלסוכם:
התנועה הקיבוצית.

דו"ח המבקרת - המוסד הבין-תנועתי לבוררות ולגישור של .3
התנועה הקיבוצית:
המזכירות הפעילה של התנועה הקיבוצית דנה בדו"ח הביקורת על המוסד
לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית. הדו"ח בחן את התנהלות המחלקה,
שיטות עבודתה, המוסדות הניהוליים, תהליך הבוררות, פעולות מעקב ובקרה.
מזכירות התנועה מאמצת את המלצות המבקרת כלשונן וכן מטילה עלסוכם:
. בדו"ח2- ו1המוסד לביקורת ולגישור לדון ולהחליט ביחס להמלצות

מועצת התנועה - נהלי דיון חוזר בהחלטות מועצה:.4
המזכירות דנה במסמך הנ"ל לאחר שעבר שורה של תיקונים ע"י המחלקה
המשפטית של התנועה הקיבוצית. המזכירות אישרה את הנוסח המוצע, למעט
התיקונים הבאים:
75 בתנאי שערעורו ייתמך ע"י - "כל אחד מצירי המועצה : ייאמר1בסעיף א'
.מצירי המועצה"
. יתוקן אף הוא בהתאם ובכפוף לאמור לעיל1סעיף ג'
. "דרוש רוב רגיל 'בעד' מכלל המשתתפים בישיבת המועצה": ייאמר2בסעיף ד'
התיקונים הנ"ל יובאו לאישור המועצה במסגרת הדיון בהצעה כולה.

שונות:.5
תזכורת לכל החברים על סדנת המזכירות בעין גדי, בסוף שבוע זה.


מאשרים: נתן טל/ גברי בר-גיל מזכירים
רשם: רן כוחןמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים