סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 19.11.2000 - 3
סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 19.11.2000 - 3


03-6951195, פקס: 03-6925274טל: , 61400 ת"א, 13ליאונרדו דה-וינצ'י
www.kibbutz.org.il אתר: maz@tlv.kba.org.ilדואל:

19.11.2000 - 3סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית מס'נתן טל, גברי בר-גיל, שרול בן יעקב, אברי דביר, מאשהמשתתפים:
סאמרס, יואל מרשק, רבקה יקיר, יוסי בן-שאול, גיורא מסד, רוסי
וגשל, סלסו גרברז, יגאל צחור, מוטל בוגומולסקי, רן כוחן, הדסה
ולנסי, יהודה מרלא, יונה פריטל, עינת נאמן, ח"כ אבו וילן, נגה
בוטנסקי, אורי גלעד.
עליזה בורנשטיין, שמואל גבעוני, עו"ד אורית נוקד, מיכימשקיפים:
דרורי, עפר קול.
דני צידון - ראש מנהלת הסדר הקיבוצים. מוזמנים:
חמי סל, חיים חכים, יגאל סלע, ניר מאיר. חסרים:


אישור פרוטוקול ישיבה קודמת.1
.2000 נובמבר 12) מ-2אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה (מס'
ב'-5התקבלה בקשתה של יונה פריטל לשנות את הנוסח המופיע בסעיף
קידום, "התנועה הקיבוצית רואה עצמה מחויבת בטיפול:לנוסח הבא
קיבוצים הנמצאים בתהליכי:ומתן תשובות למגוון הקיבוצים בתנועה
זאת במסגרת הכלים התנועתיים, קיבוצים שיתופיים ואחרים,שינוי
.הקיימים"


דיווח - בין ישיבה לישיבה.2
דווח למזכירות כי "הזרם השיתופי" העביר הזרם השיתופי -א.
נציגי הזרם יוזמנו לאחת.2001לתנועה בקשה לתקצוב פעילותו בשנת
מישיבות המזכירות הקרובות לדיווח על פעילותם.
נתן טל דיווח על זימונו לפגישה ב"גרנות" עם "הקיבוץ הקהילתי" - ב.
קיבוצים המבקשים לקדם את נושא "הקיבוץ הקהילתי".20נציגי כ-
, נקבע ע"י המזכירים לשמש דגי חבויניק (זיקים), רכז כלכליג.
ככתובת לקידום "המעגל השיתופי" במסגרת התנועה. בעתיד ייקבע גם
אחראי לקידום "הקיבוץ הקהילתי" במסגרת התנועה.
צוות ממזכירות התנועה פגישה עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה -ד.
ייפגש השבוע עם יוסי קוצ'יק, מנכ"ל משרד רוה"מ. על סדר היום של
המפגש יעלו הנושאים הבאים:
לקראת הגשת מסקנות "ועדת מילגרום" (זכויות החקלאים על .1
הקרקע).
בנייה בהתיישבות. .2
הסוכנות היהודית - "החוזה המשולש" וחובות הקיבוצים. .3
מצב התיירות והחקלאות בקיבוצים לאור המצב הביטחוני. .4
.2001סיום הטיפול ב"הסדר הקיבוצים" במהלך שנת .5


דני צידון - ראש מנהלת הסדר הקיבוצים - סקירה.3
להזמנת המזכירים נענה הנ"ל לבקשתם ונפגש עם חברי המזכירות
הפעילה לסקירה מקפת על הנושאים המונחים על סדר יומו. בין יתר
דבריו, הדגיש דני צידון את הנקודות הבאות:
קיבוצים, שלא נקטו בפעולות מעשיות במסגרת30 עדיין נותרו כ-א.
."ההסדר"
הקיבוצים הללו כמחצית מהם קשורים גם להסדרת30 מכלל ב.
חובותיהם לסוכנות היהודית.
. מיליון ש"ח לקיבוץ80 החוב הממוצע לקיבוצים הנ"ל כ-ג.
אי עמידה בלוח הזמנים שנקבע עלול להיות קריטי לגבי הקיבוציםד.
שעדיין לא ניגשו להסדרת חובם. עלול לשתק קיבוצים אלה מבחינה
עסקית וכלכלית.
גם המינהל וגם הממשלה (משרד האוצר, בעיקר), פועלים בקצב,ה.
שניתן להגדירו כ"לאט מדי ומעט מדי".

סוכם:
כ"שנת מטרה" לסיום חתימת2001המזכירות קובעת את שנת א.
.הקיבוצים על "ההסדר"
מזכירי התנועה יזמנו את שר האוצר לאחת הישיבות הקרובות שלב.
המזכירות. לפגישה זו יוזמן גם דני צידון.
המזכירות הכלכלית תקים צוות מצומצם, שיקיים מעקב רצוף אחרג.
הקיבוצים על "ההסדר" ותלווה30ההתפתחויות הנוגעות לחתימת
. במידת הצורך,אותם
דני צידון יוזמן אחת לרבעון לדווח למזכירות הפעילה עלד.
ההתפתחויות, שחלו בתחום זה.
יוגבר שיתוף הפעולה בין מנהיגות התנועה לבין נציגינו בממשלה.
ובכנסת.


שונות .4
בעקבות שיחה, שהתקיימה ביןסדנת מזכירות (עין גדי) - א.
המזכירים ויאיר שביט סוכם להוציא מן הסדנה את הפרק העוסק
בעבודת האגפים והמחלקות. לפיכך, הסדנה תעסוק אך ורק בגיבוש
עבודת המזכירות והכנת "תוכנית העבודה של המזכירות הפעילה.
קבלת שנה להתיישבות הקיבוצית -90קבלת פנים לאח"מים - ב.
פרטים.2001 לינואר 18הפנים תתקיים בשפיים, בשעות הערב של ה-
.נוספים יימסרו באחת מישיבות המזכירות הבאות


רשם: רן כוחן
מאשרים: נתן טל, גברי בר-גיל - מזכיריםמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים