סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - ישיבה ראשונה, 29.10.2000
סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - ישיבה ראשונה, 29.10.2000


maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13ליאונרדו דה-וינצ'י

29.10.2000סיכום מזכירות התנועה הקיבוצית - ת"א -


1ישיבה מס'

נתן טל, גברי בר-גיל, ח"כ אבו וילן, שרול בו יעקב, יהודהמשתתפים:
מרלא, יואל מרשק, גיורא מסד, רבקה יקיר, רוסי וגשל, ניר מאיר, אברי
דביר, יגאל סלע, יוסי בן-שאול, אורי גלעד, יגאל צחור, יונה פריטל, נגה
בוטנסקי, עוזי חגי, רן כוחן, הדסה ולנסי.
עליזה בורנשטיין, עו"ד אורית נוקד, עופר קול.משקיפים:
יגאל סלע, מאשה סאמרס, חמי סל, סלסו גרברז, מוטלחסרים:
בוגומולסקי, עינת נאמן, מיכי דרורי, חיים חכים.

הרמת כוסית וברכות: .1
גברי ונתן בירכו על הישיבה הראשונה של המזכירות הפעילה של התנועה
הקיבוצית. שני המזכירים הביעו תקוותם, כי האיחוד ייצור דינמיקה חדשה
והזדמנות היסטורית לשינוי במציאות המורכבת של קיבוצי התנועה. שני
המזכירים הדגישו, כי מבחן האיחוד יהיה במעשים ולא רק במילים וכי על
המזכירות החדשה מוטלת אחריות רבה מאד בניווט המהלכים העתידיים
של התנועה. בסיומם של הדברים הורמה כוסית להצלחת האיחוד.

דיווח: .2

ועידת כנרת
הוועידה זכתה לשבחים וברכות מכל מי שנטל בה חלק, הן מן הצד הארגוני
והן מהצד התוכני. היא יצרה אווירה חיובית של "יחד". יש לנצל את
המומנטום שנוצר ולהמשיך בגיבוש האיחוד. גברי ביקש, פעם נוספת,
להודות לרן כוחן וליוסי בן-שאול על ארגון מושלם של הוועידה.

שבוע הזיכרון ליצחק רבין ז"ל
במהלך השבוע (ימים שלישי ורביעי), יתקיים ב"כיכר רבין" אירוע
"אוהל השלום" של התנועה הקיבוצית. יגאל צחור (המח'
הפוליטית-רעיונית) דיווח למזכירות על האירועים האמורים להתקיים
ייערך דיון בהשתתפות מזכירות התנועה,1.11באוהל. ביום רביעי,
המזכירים פנו.הקיבוצית וחברי "ועדת המעקב העליונה" של המגזר הערבי
.אל כל חברי המזכירות לקחת חלק ולהשתתף באירוע זה
שנים להירצחו5 במוצאי שבת תיערך באותו מקום עצרת המונים לציון
המחלקות הפוליטיות של התנועה הקיבוצית קיבלו על עצמן. רבין.של י
.להביא מספר רב של חברי קיבוצים לעצרת זו
בהקשר להזמנה ל"אוהל השלום" ביקש אבו וילן לוודא, כי להבא יישמר
איזון בין דוברי התנועות באירועים תנועתיים כאלה ואחרים.

השלמת המעבר ואיחוד האגפים .3
החודשיים הקרובים יהיו מוקדשים, רובם ככולם, למעבר האגפים ל"בית
התנועה הקיבוצית" ולבניית האגפים. מהלכים אלה צריכים להיעשות
בזהירות ובתבונה, תוך הבנה ורגישות לכך, כי מדובר במסורות של נהלי
עבודה שונים, כפי שהתקיימו בכל אחת מהתנועות. שני המזכירים ביקשו
מחברי המזכירות לגלות אורך רוח ולעשות ככל שביכולתם על מנת להבטיח,
כי איחוד האגפים יעבור באופן החלק והיעיל ביותר.

בניית תוכנית עבודה .4
כעיקרון, בניית תוכנית העבודה לתקופה הקרובה (עד סוף דצמבר ש.ז) וכן
תוכנית העבודה, שתובא לאישור המועצה בישיבתה הראשונה, ייגזרו
מקביעת היעדים של התנועה. המזכירים מסרו, כי במהלך התקופה הקרובה
הם ייפגשו עם ראשי האגפים, לצורך גיבוש תוכנית העבודה התנועתית
לתקופה המיידית. הסדנה המשותפת, שתתקיים בקרוב, תעסוק, בין היתר,
שתסמן שורה,2001בגיבוש הצעה לתוכנית עבודה תנועתית משולבת לשנת
קיבוציים ושורה של נושאים חיצוניים, שעליהם תתמקד-של נושאים פנים
.התנועה בפעילותה

שונות .5

להלן רשימת האירועים המתוכננת לתקופה הקרובה:
- גבעת חביבה.מועצת הקבה"א - 19.11.00
אפעל.מרכז התק"ם - - 30.11.00
- על המקום נודיע בנפרד.סדנה משותפת - 14-15.12.00
.1 - כינוס מס' מועצה - 24.12.00

בתכנון:
. שנה להתיישבות הקיבוצית90 - לרגל מלאת חגיגית אירוע קבלת פנים
. משק וכלכלה, חינוך, אנשי רוח,לאירוע זה יוזמנו אישי ציבור
"התנועה הקיבוצית" - רשם האגודות.רישום אגודה שיתופית -
של התנועה הקיבוצית לעשותהמחלקה המשפטיתהמזכירות הסמיכה את
את כל הפעולות הנחוצות, על מנת לרשום את האגודה הנ"ל, כנדרש בחוק,
אצל רשם האגודות.
בלתי מותנה בגיבוש נהלי עבודה משותפים ביקורים בקיבוצים -
ופעילות משותפת של אגף הרכזים, ביקורי המזכירות בקיבוצים, במהלך
השנה הקרובה, ייעשו באופן, שכל מזכירות תנועה לשעבר תמשיך לקיים
ביקורים בקיבוציה היא.
המזכירים מסרו כי טרם הגשת תקציב "התנועה תקציב התנועה -
הקיבוצית" לאישור המועצה, יתקיים דיון נפרד על התקציב ב"מרכז תק"ם"
ובמועצת הקבה"א.

מאשרים: נתן טל וגברי בר-גיל
רשם: רן כוחןמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים