סיכום מזכירות משותפת - הקבה"א והתק"מ - 10.9.2000
סיכום מזכירות משותפת - הקבה"א והתק"מ - 10.9.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

- הקבה"א והתק"מ - באפעלסיכום מזכירות משותפת
10.9.2000


נוכחים מהקבה"א:
יהודה מרלא, מאשה סמרס, גידי סיון, אהרון רוזנבאום, רחל אהרוני, יוסי
בן שאול, גיורא מסד, עינת נעמן, אברי דביר, דרורי קפלון, אבו וילן, גברי
ברגיל, אריק כהן, מוטל בוגומולסקי, חיים חכים, סלסו גרברז, עזרא רבין,
שמואל גבעוני, עמוס כרמל, עופר קול.

נוכחים תק"מ:
נתן טל, שרול בן יעקב, רן כוחן, יגאל צחור, ניר מאיר, אורי גלעד, אורית
נוקד, עליזה בורנשטיין, ישי ארנון, יונה פריטל, עוזי חגי, יואל מרשק, רבקה
יקיר, אורה הרמתי.

סדר היום:
א. אישור נוהל עבודת המוסדות המשותפים וביצוע איחוד התנועות.
ב. ועידת היסוד של התנועה הקיבוצית.
ג. תקנון האגודה.
ד. תוכנית לטיפול נקודתי בקיבוצי מצוקה.

סיכומים:

אישור נוהל עבודת המוסדות המשותפים וביצוע איחוד א.
התנועות:
המזכירות מאשרת את הנוהל כדלהלן, כפי שהוגש ע"י צוות ההיגוי:

- נוהל עבודת המוסדות המשותפים:1א.
מזכירי התנועה יקבעו במשותף את סדר היום של ישיבות המזכירות.1
הפעילה, הרחבה והמועצה/ועידה. כל אחד מהם יהיה רשאי להעלות כל נושא
שייראה לו על סדר היום.
בראש כל ישיבה יישב אחד ממזכירי התנועה - לסירוגין..2
כל נושא ידון באמצעות המוסדות התנועתיים (צוות ההיגוי, מזכירות.3
פעילה, רחבה וכו').
ייעשה מאמץ להגיע בכל הנושאים העולים לדיון להבנה מוסכמת על.4
מרבית חברי המזכירות, ללא צורך בהצבעה. במידה ותידרש תיערך גם
הצבעה. בכל מקרה, לא תתקבל החלטה, שיש לגביה התנגדות גורפת של
אחד המזכירים או התנועות.
גם לעת הקמת המוסדות המשותפים, יוכלו להמשיך ולהתקיים ישיבות.5
נפרדות של המוסדות הקיימים (תק"מ והקבה"א) רק בעניינים הנוגעים
באופן מובהק לכל אחת משתי התנועות בנפרד, (ענייני תאגידים עד לאיחוד
הנכסים וכו'). כינוס המוסדות בנפרד, ייעשה בתיאום בין המזכירים. המגמה
לשאוף לצמצום הדרגתי של כינוסים תנועתיים נפרדים עד לשלב, שבו לא
יהא בהם עוד צורך ועד לביטולם המלא.
בנושאים פוליטיים ומדיניים ייעשה ניסיון לעבוד בשיתוף פעולה הולך.6
וגובר, אך תישמר לכל תנועה האפשרות להתבטא באופן עצמאי.
עצמאות התנועות המייסדות (תק"מ והקבה"א) תישמר גם בנושא המפלגתי
(עבודה, מרצ).
בדיונים פוליטיים נפרדים של התנועות המייסדות (תק"ם וקב"א) יהיו
מוזמנים, דרך קבע, מזכירי התנועות והרכזים הפוליטיים של שתי התנועות.
מזכירי התנועות יסכמו לאלתר את הרכב מינהלת איחוד הנכסים.7
ויפרסמו זאת באמצעי התקשורת הקיבוציים. במקביל, תמומש לאלתר
ההחלטה, כי בכל דירקטוריון של תאגידי התנועות לשעבר תהייה נציגות
לתנועה האחרת.
כל הנושאים בעלי השלכות תנועתיות כוללות, אשר יטופלו מהיום, יעברו.8
דרך המסגרות של המוסדות המשותפים הנבחרים, הווה אומר, שמרגע זה כל
הנושאים יעברו דיון משותף ולא יטופלו בנפרד על ידי כל תנועה.

- איחוד התנועות:2.א
כללי:
איחוד התנועות יבוצע במהלך החודשים ספטמבר-דצמבר ומתחילת ינואר.1
תתקיים "התנועה הקיבוצית".2001
התנועה הקיבוצית תהייה תנועה פלורליסטית הבנויה על מעגלים שונים..2
התנועה תקדם ותבנה את המעגלים השונים, תוך הקפדה, שכל החלטה
שתתקבל בנושא מסוים לא תהווה פגיעה או חסם בפני המעגל האחר.
.18.10.2000 ועידת היסוד של התנועה תתקיים ב-.3
ביצוע המהלכים שיפורטו להלן, באחריות יוסי בן שאול ורן כוחן. .4
מהלכים לביצוע:
עבודה משותפת של מזכירי התנועות מראשית חודש אוקטובר ש.ז..1
התחלת פעילות מזכירות פעילה משותפת מראשית חודש נובמבר. במהלך.2
החודשים נובמבר-דצמבר ש.ז עשויות ישיבות המזכירות להיערך לסירוגין
עם ישיבות מזכירויות התק"מ והקבה"א לסיום טיפול בנושאים שונים.
עד אשר יוחלט אחרת, אגפי החברה והכלכלה ינוהלו במשותף ע"י שני.3
רכזים, (תק"מ וקבה"א), כאשר המזכירים ישמשו כרכז מזכירות חברתית
ורכז מזכירות כלכלית.
תחילת עבודת האגפים החדשים - החל מראשית אוקטובר. במקביל,.4
.31.12.2000תסיים "ברית התנועה הקיבוצית את עבודתה עד
ישיבה ראשונה של המזכירות הרחבה והמועצה - במהלך חודש דצמבר..5
בית התנועה:
העברת לשכת מזכ"ל התק"מ, לרבות חברי הלשכה ומבקרת התנועה.1
לליאונרדו תהייה בראשית חודש אוקטובר.
אגפי חברה, כלכלה, רכזים והמחלקה המשפטית יתחילו במעבר החל.2
מהשבוע האחרון של חודש ספטמבר.
יוקצו בליאונרדו שטחים לרכז הפוליטי של התק"מ, רכז חט' משימות.3
לאומיות ונציג מחלקת התחבורה.
המחלקות הבאות ימשיכו לפעול מאפעל: גזברות התק"מ, (היערכות.4
למעבר הדרגתי בתיאום הגזברים), אגף למשימות תנועתיות, המחלקה
הפוליטית, בית ראשון במולדת, המכון לייעוץ ארגוני, הזרם השיתופי, מח'
חו"ל ומחלקת תחבורה.
תקציב:
תפעל התנועה הקיבוצית בתקציב משותף (תיתכן דחייה2001החל מינואר
חודשים, בהתאם למוכנות הנהלות החשבונות).3-4של
עלויות:
עלויות שכר דירה של בתי התנועות - יסוכם בנפרד. .1
עלויות המעבר לליאונרדו וכן שיפוצי הבית לקליטת יחידות התק"מ.2
יתחלקו שווה בשווה בין שתי התנועות.

ועידת היסוד של התנועה הקיבוצית:ב.
לאוקטובר ש.ז בקיבוץ כנרת.18סוכם לקיים את ועידת היסוד ב-
הנרי אלקסלסי יעמוד בראש הצוות הארגוני של הוועידה ויוסי בן שאול ורן
כוחן בראש הצוות האחראי על הכנת החומר.
התוכנית שאושרה לביצוע:
- ישיבת מזכירות מיוחדת בביתניה עילית.10.00
- סיורים של צירי המועצה באתרים השונים באזור דגניה.10.00-12.00
- סיורים של תנועות הנוער באזור.10.00-17.00
- ועידת היסוד בכנרת.12.00-17.00
- ארוחת ערב קלה וקבלת פנים לאורחים.17.30
- "תשעים שנה לדגניה ולתנועה הקיבוצית" (בדגניה) - מופע חגיגי.19.00

תקנון האגודה:ג.
אושר תקנון האגודה, כפי שהוכן ע"י המחלקות המשפטיות ואושר ע"י צוות
ההיגוי (התקנון מצורף), בכפוף לבדיקת השלכות המס שתיעשה בהמשך
ובתוספת ההחלטות שהתקבלו בוועידות מגן ובארי בנושא קידום נשים.
סוכם, שצוות ההיגוי יבהיר לעצמו את התפקיד הקיים לנבחרי הוועידה
מכל תנועה).30למועצה (

תוכנית לטיפול נקודתי בקיבוצי מצוקה:ד.
המזכירות אישרה את נייר העבודה, שהוכן ע"י גברי ונתן כלהלן.
כללי .1
תוקם מינהלת, שתכלול נציגות של המדינה (משרד האוצר והחקלאות),
מינהלת הסדר הקיבוצים והתנועה הקיבוצית, אשר תגבש את רשימת
הקיבוצים ותבנה יחד עם כל קיבוץ תוכנית שיקום מתאימה לאורח החיים,
מיקומו הגיאוגרפי ובסיס ההזדמנויות הכלכלי של אותו קיבוץ.
נקודות לטיפול רוחב .2
בעזרת כוחות ניהולהובלת תהליך של שיקום, צמיחה ושינוי א.
מקצועיים.
- מציאת מקורות לביטחון הסוציאלי של החבריםביטחון סוציאלי ב.
בקיבוצים, ע"ח המקורות הקיימים היום למדינה (ביטוח לאומי, מס הכנסה
קרקע ומים והקלות בנושאים שונים).
751 - גיבוש הסכם עם החקלאים וטיפול ב-טיפול בנושא הקרקעות ג.
וכו'.,717,737,727
פתיחת פקקים תכנוניים לפיתוח היישובים. ד.
- בנייה תקציבית של יחידות דיור, תשתיות, מבני ציבור וטיפולדיור ה.
בנושא השכונות.
פיתוח תעסוקה ופרנסה ברמת האזור.ו.

תוכנית זו תשמש בסיס לפגישות עם גורמי הממשלה בנושא. הצוות שיטפל
בנושא יכלול את המזכירים, רכזי אגף חברה, רכזת אגף הרכזים ונציגים
מאגף הכלכלה.


רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"א

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים