סיכום מזכירות הקבה"א - 10.9.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 10.9.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

10.9.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


3.9.00אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מיום .1

דיווחים .2
נמסר דיווח על שיחה, שהתקיימה עם חה"כ אברהם פורז בהשתתפות
שלושת התנועות הקיבוציות ואשר בסיכומו הודיע חה"כ פורז, שהוא מסיר
את הצעת חוק הקיבוצים שתכנן להעלות במליאת הכנסת והציע את עזרתו
בכל הליך חקיקה שיצטרכו התנועות הקיבוציות בנושאים השונים.

תביעת קיבוץ עברון בנושא ניר שיתופי .3
התקיים דיון על החלטת קיבוץ עברון, שלא להסיר את התביעה הייצוגית
שלו בנושא ניר שיתופי, כפי שדרשה מועצת התנועה וסוכם להביא למועצה
את הצעת ההחלטה הבאה:17.9.00שתתקיים ב-
המועצה חוזרת ומדגישה, שחברות בתנועה אינה עולה בקנה אחד עם א.
תביעה משפטית נגד שאר קיבוצי התנועה ועומדת על כך, שכל דיון הנוגע
לכלל הקיבוצים ייערך במסגרות התנועתיות המקובלות.
המועצה מבקשת לקיים באופן דחוף פגישה של נציגות המועצה עם חבריב.
קיבוץ עברון, על מנת להבהיר להם את דרישת המועצה, שקיבוץ עברון יסיר
את התביעה המשפטית בנושא ניר שיתופי ויקיים את הדיון על שיוך הרכוש
במסגרת המקובלת.
המועצה תתבקש להחליט בין שתי אופציות אפשריות:ג.
במידה וקיבוץ עברון לא ישנה את החלטתו, גם לאחר השיחה עם נציגי 1ג.
מועצת התנועה, תחליט התנועה לגבי יחסה לקיבוץ עברון ותיתן גיבוי מלא
לניר שיתופי במאבקו המשפטי מול קיבוץ עברון.
במידה וקיבוץ עברון לא ישנה את החלטתו, גם לאחר השיחה עם נציגי2ג.
המועצה, יושעה קיבוץ עברון מהתנועה עד לקבלת החלטה אחרת ויינתן
גיבוי מלא לניר שיתופי במאבקו המשפטי מול קיבוץ עברון.

רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"א

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים