סיכום מזכירות הקבה"א - 3.9.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 3.9.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

3.9.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


13.8.00אושר פרוטוקול הישיבה מיום .1

דיווחים: .2
,1.9.00 נמסר דיווח על הכנס של מטה השלום, שנערך בצוותא ביום א.
בהשתתפות ראש הממשלה.
נמסר דיווח על הצטרפותו של אבו וילן למשלחת הפרלמנטרית,ב.
שתלווה את ראש הממשלה לוועידת המילניום, שנערכת באו"ם
השבוע.
קיבוץ עברון דחה את בקשת המועצה להסיר את התביעהג.
המשפטית בנושא ניר שיתופי ולקיים את הדיון על שיוך הנכסים
במסגרת מוסדות ניר שיתופי. סוכם, שהמזכירות תגבש את עמדתה
בנושא במהלך הישיבה הבאה לקראת ישיבת המועצה הקרובה.

קיבוצים צעירים - קביעת מדיניות טיפול .3
אושרו ארבע אפשרויות פעולה לפיתוח הקיבוצים הצעירים והוטל על
הצוות המטפל בנושא להיות בקשר עם הגורמים הרלוונטיים, על מנת
להביא הצעת החלטה ספציפית לגבי כל אחד מהקיבוצים.

תיקון לנוהל החלפת דירקטוריונים בתאגידי הקיבוצים .4
(התיקון יהיה בפועל מרגע איחוד התנועות ועד למיזוג המלא ביניהם).
יו"ר מועצת המנהלים יבחר בוועדה המכינה ויובא לאישורא.
המזכירות
ועדת כ"א תמליץ למזכירות הקבה"א על המועמדים לדירקטורים וזו ב.
תבחר אותם.
) שנים.4אורך הקדנציה של יו"ר וחברי הדירקטוריון הוא ארבע ( ג.

הצעת החוק של אברהם פורז בנושא הקיבוצים .5
התקיים דיון על הצעת החוק בנושא הקיבוצים של חה"כ אברהם פורז
ובסיומה התקבלה ההחלטה הבאה:
מזכירות הקבה"א רואה חשיבות בדיון על נושא שינוי הרוב
הנדרש לקבלת שינויים בקיבוצים במוסדות התנועתיים
ומתנגדת לכל הליך של חקיקה בנושא.
הקיבוצים מהווים אגודה שיתופית ויש להשאיר לחבריה לקבל
את ההחלטות הנדרשות במסגרות הקיימות לצורך כך.
המזכירות תזמין את חה"כ פורז ואת גדליה גל, כדי להסביר
להם עמדה זו.

שיוך דירות .6
סוכם להקים יחד עם התק"מ צוות שימשיך את הטיפול בנושא.


רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"א
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים