תק"מ תקציר ידיעות - 14.8.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 14.8.2000


רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

14.8.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


בג"צ הסוללים
בעקבות הגשת הבג"צ נגד קיבוץ הסוללים, ע"י משפחה ערבית מנצרת,
המבקשת לרכוש דירה בשכונה הקהילתית החדשה של הסוללים, פנו נציגי
הקיבוץ וביקשו תמיכת התנועה בהתנגדותם לעניין. המזכירות הפעילה
סיכמה כי מזכיר התנועה ייצג את העמדות הבאות:
ועדת הקבלה של כל קיבוץ היא ריבונית בכל החלטותיה ואין התנועהא.
מתערבת בשיקולים אלה.
מזכירות התנועה אינה רואה מקום לקביעת איסורים או היתרים גורפיםב.
בנושאים הנוגעים לענייני אמונה, דת, גזע או לאום וכי היא סבורה, כי כל
פנייה, בכל נושא שהוא, צריכה להיות נדונה אך ורק לגופו של עניין.

סרבני מס תנועה
רבקה יקיר, גזברית התנועה, הניחה על שולחן המזכירות הפעילה מסמך
.1999-2000המפרט את חובות המס התנועתי של מספר קיבוצים, לשנים
בעקבות הדו"ח סיכמה המזכירות את ההחלטות הבאות:
יישלח מכתב התראה לכל סרבני המס התנועתי הקורא להם להסדיר אתא.
חובם עד למחצית ספטמבר ש.ז.
קיבוץ אשר לא ייענה לפנייה הנ"ל, תפסיק התנועה כל טיפול ו/או מתןב.
שירותים לאותו קיבוץ, עד להסדרת חובותיו.
הוראה זו חלה על כל אגפי התנועה, ללא יוצא מן הכלל.ג.
צעדים נוספים יישקלו בהמשך, בהסתמך על החלטות קודמות שלד.
מזכירות ומרכז התנועה.

ייט"ב לתק"ם
המזכירות הרחבה נענתה בברכה לפניית מושב שיתופי ייט"ב (ר"ת "יד יצחק
טבנקין") וממליצה למרכז התק"ם לאשר את הצטרפותו לתאגיד המושבים
השיתופיים בתק"ם.

נח"ל בקו ההפרדה
פעילי חט' הגינ"ה בתק"ם נפגשו השבוע עם ראש המועצה המקומית
"קציר-חריש", הממוקמת על קו התפר באזור ואדי ערה. בסיור שנערך
האמורה לממש את, חלופות להקמת היאחזות נח"ל חדשה3במקום אותרו
חיילי הנח"ל יעסקו בעבודה חינוכית.קו ההפרדה עם הרשות הפלסטינית
בקרב בני הנוער של יישובי המועצה ובאחזקת יערות קק"ל באזור. ההצעה
טעונה עדיין אישור אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון.

בקעת הירדן בריבונות ישראל
המזכירות הרחבה קיימה השבוע דיון נוסף בנושא לבקשת חברים מקיבוצי
התק"ם ברחבי הארץ, בכללם גם מיישובי רמת הגולן ובקעת הירדן. בתום
הדיון סיכמה המזכירות על אשרור החלטת מרכז התק"ם במלכיה,המביעה
תמיכה במדיניות השלום של ראש הממשלה, אך בו בעת קוראת לו להחליט,
כי גם לעת שלום והסכמי הקבע עם הרשות הפלסטינית, תישמר השליטה
בבקעת הירדן בריבונות ישראל, תוך המשך פיתוח וטיפוח מפעל ההתיישבות
היהודית שם. המזכירות פונה לרוה"מ להיפגש בהקדם עם נציגי היישובים
בבקעה ובצפון ים המלח. בין המשתתפים, שלקחו חלק בדיון: תמר שלווי
(בארי), עוזי קרן (עין גב), אורי הייטנר (אורטל), מוצי דהמן (מצפה שלם), גבי
פלקסר (קלי"ה), אורי כרמיאל (ייט"ב) ואיתן סט (גדות).

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים