סיכום מזכירות הקבה"א - 13.8.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 13.8.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

13.8.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


סיכומים:

.23.7.00אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום .1

דיווחים: .2
יוסי בן שאול מסר דיווח חצי שנתי על התקדמות הפרויקטיםא.
התנועתיים, כפי שאושרו על ידי המועצה בתחילת השנה. רוב הפרויקטים
נמצאים בתהליכי ביצוע עפ"י התכנון והעלות הכספית בכל פרויקט היא לפי
התוכנית המקורית.
אבו וילן מסר דיווח על המגעים הקיימים להחזרת מר"צ לממשלה.ב.
גברי ברגיל מסר דיווח על עבודת מטה הקרקעות.ג.

אגף המינהל לחינוך התיישבותי .3
ראשי האגף למינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך הציגו את הבעיות
והאתגרים עמם מתמודד האגף בשנים האחרונות והצפי הקיים לשנים
הבאות.
בסיכום הדיון התקבלה ההחלטה הבאה:
לחינוךבמינהלהמזכירות רואה בדאגה את הניסיונות, לאורך שנים, לפגוע
התיישבותי, פגיעה שמשמעותה הרס החינוך בפריפריה. באחריות
מחלקת החינוך של התנועה יוכן נייר עבודה, אשר יהווה בסיס לתוכנית
וזאת, כדי להבטיח את חיזוקהלמינהלפעולה של כל הזרמים השותפים
לשנים הבאות.המינהלוביסוסה של עבודת


רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"א

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים