תק"מ תקציר ידיעות - 10.8.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 10.8.2000רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

10.8.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


מחרימים את "החרם"
בהמשך להכחשה החריפה, שפרסם נתן טל, מזכיר התק"ם, כאילו התק"ם
קורא להחרים מוצרים הנושאים הכשר הבד"ץ, שמעה המזכירות הבהרות
מפי יואל מרשק, רכז חט' גינ"ה ומנותני החסות למודעת "החרם".
המזכירות הפעילה אישרה את מהלכי המזכ"ל עד כה וכן שבה ואישרה
החלטה קודמת האומרת, כי פרסום הודעות הנושאות אופי פוליטי, חייבות
להיעשות בתיאום או בידיעת מזכיר התנועה.

מזכירי התנועות ייפגשו עם ח"כ פורז
ח"כ אברהם פורז, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, נענה לפניית מזכירי
התנועות לקיים עמו פגישה, טרם שהוא ממשיך לקדם את יוזמת החקיקה
שלו בעניין "חוק הקיבוצים". זאת מסרה עו"ד אורית נוקד, יועצת משפטית,
למזכירות הפעילה של התק"ם. עו"ד נוקד הופיעה בישיבת ועדת הכלכלה של
הכנסת, ביחד עם מזכיר הקיבוץ הדתי ורשם האגודות, והביעה פליאה על כך,
שהצעת חוק בנושא מהותי כל-כך הנוגע לתנועות ולגורל חבריהן, הונחה על
שולחן הוועדה ללא כל תיאום ודיון מוקדם עם התנועות. עדיין לא נקבע
מועד לישיבה האמורה, אך צפוי כי היא תתקיים במהלך השבוע הבא.

בחירת נציגי אזורים למזכירות הרחבה
ישיבה משותפת של מזכירויות התנועות אישרה בראשית השבוע את ההצעה
נציגי אזורים למזכירות הרחבה של15שהונחה בפניה בנושא נוהל בחירת
, כל אחד באזורו, פורום נציגי האזורים, עפ"י ההצעה."התנועה הקיבוצית"
יכונס במועד שייקבע לבחירת שני נציגיו למזכירות (אזור הערבה הדרומית
יבחר בנציג אחד בלבד). המזכירות המשותפת המליצה כי פורומי המזכירים
יבחרו בנציג אחד מכל מין וכי יש לשאוף, ככל שניתן, כי לתקופת הקדנציה
הראשונה, יבחר הפורום האזורי בנציג אחד מכל תנועה לשעבר.

צוות איחוד נכסים
מזכירי התנועות דיווחו כי יונתן בשיא (שדה אליהו), נתן הסכמתו לעמוד
בראש הצוות הבין-תנועתי לאיחוד הנכסים. המזכירות המשותפת הסמיכה
את צוות היגוי לקבוע את ההרכב המלא של הצוות ואת דרכי עבודתו.

"ועידת היסוד"
באחד,18.10.2000-ועידת היסוד של "התנועה הקיבוצית" תתקיים ב
במסגרת האירועים שיתקיימו ביום זה בדגניה א' לציון,מקיבוצי עמק הירדן
הצעה ברוח זו אושרה בישיבת המזכירות. שנה לתנועה הקיבוצית90
הוועידה המוצעת תישא אופי טכסי וחגיגי ועל.המשותפת לשתי התנועות
שיידונו,סדר יומה יונחו כל מסמכי הייסוד של "התנועה הקיבוצית"
.ויאושרו עד מועד הוועידה

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים