סיכום מזכירות משותפת הקבה"א והתק"מ - 6.8.2000
סיכום מזכירות משותפת הקבה"א והתק"מ - 6.8.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195, פקס 03-6925274 ת"א, טל 13לאונרדו דה-וינצ'י

התק"מ+סיכום מזכירות משותפת - הקבה"א
6.8.2000אפעל -


מהקבה"א:
יהודה מרלא, מאשה סמרס, גידי סיון, אהרון רוזנבאום, יוסי בןנוכחים:
שאול, עינת נעמן, אברי דביר, דרורי קפלון, אריק כהן, גברי ברגיל, עמוס
כרמל, מוטל בוגומולסקי, חיים חכים, שלמה מרגלית.
שמואל גבעוני, מיכי דרורי, עופר קול, חנן ארז. משקיפים:
גיורא מסד, אבו וילן, רחל אהרוני חסרים:
עזרא רבין ואורה הרמתי - ברית התנועה הקיבוצית. מוזמנים:

מהתקם:
נתן טל, עפר כהן, יגאל צחור, יונה פריטל, רבקה יקיר, ניר מאיר,נוכחים:
יואל מרשק, ישי ארנון, רן כוחן, אורי גלעד.
עליזה בורנשטיין, אורית נוקד, מייקל לניר. משקיפים:
יגאל סלע.חסרים:

סיכומים:

סקר שנתי - נמסר דו"ח הסקר השנתי של "מצב מצב הקיבוצים -.1
הקיבוצים" ע"י מיכל פלגי.

התקבלה הצעת צוותמזכירות רחבה - אופן בחירת נציגי האזורים - .2
ההיגוי, בכפוף לשני שינויים. להלן הנוהל שאושר לבחירת נציגי האזורים:
נציגי אזורים15עפ"י ההחלטות שהתקבלו בוועידות התנועות, ייבחרו
.למזכירות הרחבה של "התנועה הקיבוצית"
כללי:
. נציגים מכל אזור למזכירות הרחבה2בכל אחד משבעת האזורים ייבחרו
אזור הערבה הדרומית יבחר בנציג אחד בלבד.
הבחירה תיערך בכל אזור בנפרד, בפורום נציגי הקיבוצים.
אופן הבחירה:
המלווים האזוריים יכנסו את פורום נציגי הקיבוצים, כל אחד באזורו,
לבחירת נציגי האזור למזכירות הרחבה.
הבחירה תהיה חשאית או גלויה, לפי מה שיוחלט בפורום נציגי הקיבוצים.
יוכלו להציג מועמדותם רק מי מחברי הפורום המשמשים בתפקיד פעיל
כלשהו בקיבוצם (מזכיר/ה; רכז/ת משק; מנהלת/ כלכלי; גזבר וכיו"ב).
הבחירה תהיה אישית.
משך קדנציה של חברות במזכירות הרחבה יהיה שנתיים, זאת אף אם סיים
נציג האזור את תפקידו בקיבוץ.
באחריות המלווים להעביר אל מזכירות התנועה את שמות נציגי הפורום
שנבחרו למזכירות הרחבה.
מועצת התנועה תאשר פורמלית את נציגי האזורים שנבחרו באזורם
למזכירות הרחבה.
הערות:
ככל שניתן, מומלץ כי פורום נציגי האזורים יבחר בנציג אחד מכל מין.
יש, ואילך)2001לתקופת הקדנציה הראשונה של איחוד התנועות (ינואר
. כי ייבחר נציג אחד מכל תנועה לשעבר- ככל שניתן -לשאוף

סוכם על הקמת צוות לטיפול בנושא איחוד נכסים - הקמת צוות - .3
הנכסים בראשותו של יהונתן בשיא. על הרכב הצוות ולוח הזמנים לעבודתו
יוחלט בצוות ההיגוי, במגמה לקדם את הנושא במהירות האפשרית.

18ועידת היסוד תיערך ביום ועידת היסוד של התנועה הקיבוצית - .4
שנה לתנועה הקיבוצית ולדגניה". יוקם צוות90לאוקטובר, בצמוד לאירוע "
שייקח על עצמו את הכנת הוועידה.


, מזכיר הקבה"אגברי ברגילרשם:

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים