תק"מ תקציר ידיעות - 24.7.2000
תק"מ תקציר ידיעות - 24.7.2000רמת אפעל,1לשכת הדובר, סמינר אפעל, היסמין
rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:

24.7.2000תק"ם תקציר ידיעות -
רן כוחן - דובר תק"ם


מנהלת "נכסים"
במסגרת קידום הפעילויות לאיחוד התנועות סוכם השבוע בצוות היגוי-על, על
נתןהקמתה של מינהלת לעניין איחוד "נכסי התנועות". צוות ההיגוי הטיל על
(שדה אליהו)יונתן בשיא, מזכירי התנועות, להיפגש עם טל וגברי בר-גיל
ולהציע לו לעמוד בראש המינהלת.

"איחוד" לקראת "מיזוג"
באותה ישיבה הוחלט גם לפנות לשתי המחלקות המשפטיות בתנועות ולבקשן
להכין טיוטת הסכם לאיחוד התנועות. עפ"י הנחיית צוות ההיגוי, ההסכם
ביצוע, שנים4אמור לאפשר, לאחר תקופת מעבר מסוימת שלא תארך מעל
באופן שהתנועות "הוותיקות" (התק"ם והקבה"א) יעבירו את כל,מיזוג מלא
, לאחר השלמת ההסכם.הנכסים וההתחייבויות שלהן ל"תנועה הקיבוצית"
.הוא יובא לאישור המזכירויות והוועידה

המאבק על ההתיישבות בבקעת הירדן
(קלי"ה),וגבי פלקסר (גדות) איתן סט(עין גב), עוזי קרן (גשר), עדנה סולודר
החברים בוועד נאמני ההתיישבות בבקעת הירדן ובצפון ים המלח, נפגשו
בראשית השבוע עם המזכירות הפעילה של התק"ם. ארבעתם העלו תביעה כי
התק"ם תנקוט בשורה של מהלכים חד-משמעיים, שיבהירו לכל - בעיקר
לראש הממשלה - את מחויבותה של התנועה להמשך קיום ההתיישבות
היהודית באזורים אלה. בישיבה זו נמסר גם על הקמת "אוהל ההתיישבות"
נתן טל,בבקעה, שימוקם, החל מאמצע שבוע זה, בכיכר רבין בתל אביב.
הודיע כי מזכירות התנועה תפרוס חסותה על הפעילות ,מזכיר התק"ם
שתתנהל מהאוהל וכי הוא קורא לחברי קיבוצים מכל רחבי התק"ם להגיע
לאוהל ולהביע תמיכה והזדהות עם קיבוצינו בבקעה.

שליח נעל"ה לאמל"ט
עקב צפי של ירידה במספר הקבוצות המגיעות לקיבוצים במסגרת פרויקט
"נעל"ה", סוכם במזכירות הפעילה על מהלך יזום לגיוס קבוצות נעל"ה
חיים סולפיןמאמל"ט. המזכירות אישרה, למטרה זו, את יציאתו של
כיסוי. חודשים למספר מדינות באמל"ט4(אשדות יעקב א.), לתקופה של
שסומנו לקליטת, בתק"ם ובקבה"א,הוצאות הנסיעה יבוא מהקיבוצים
.קבוצות אלו

יו"ר ועדת המסים התנועתית
(חמדיה) לשנת חופש מקיבוצו, סוכםברק טוביהבהמשך ליציאתו של
(גליל ים), מנכ"ל ברית פיקוח, יתמנהירון רייכמןבמזכירות הפעילה כי
במקומו של ברק לעמוד בראש ועדת המסים התנועתית.מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים