סיכום מזכירות הקבה"א - 23.7.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 23.7.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

23.7.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


.9.7.00 אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום .1

מיכאל קישון פנה למזכירות להוסיף חבר/ה לצוות וזאת בטענה,.2
שהאזרחים שנבחרו לוועדה ,מעבר לבעלי התפקידים, מייצגים את קבוצת
קיבוצי ההטלות ויש חשיבות ציבורית להוסיף חבר/ה נוסף לאיזון.
במזכירות הובהר, שהצוות בא לתת תשובה תנועתית ולא על פי קבוצת
אינטרסים זו או אחרת אבל כדי למנוע מראית עין, תוסיף המזכירות לצוות
חבר/ה נוסף מעבר לחברה הנוספת האמורה להיכנס לצוות עפ"י החלטת
.2.7.00המועצה מיום

עפ"י פניית התק"ם ואישור נשיאות המועצה אישרה המזכירות לתקן את .3
סעיף ב' בהחלטת המועצה בנושא איחוד הנכסים ולכתוב ש: תהליך איחוד
הנכסים יהיה כפוף להשלמת הסדרת התחייבויות הקבה"א לקיבוציו
(במקום התחייבויות התנועות לקיבוציהן).

המזכירות קיבלה סקירה על היערכות מטה השלום לקראת השבוע .4
הקרוב, בהנחה ובתקווה שיהיה הסכם ולקראת החודשים הבאים, שידרשו
פעילות רחוב רחבה. המזכירות חזרה והדגישה את מחויבות הקבה"א
לתמיכה בראש הממשלה ובממשלה כולה והחליטה שתעשה את כל הדרוש,
כדי להוציא את התמיכה הקיימת בקיבוצים מהכוח אל הפועל.


רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"אמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים