סיכום מזכירות הקבה"א - 9.7.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 9.7.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

9.07.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


סיכומים

.25.6.2000 אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום .1

נמסר דיווח של מזכיר התנועה, גברי ברגיל, בשורה של נושאים שעל סדר.2
היום. הדו"ח עסק בנושאים הבאים:
תחילת עבודה של צוות מועצות אזוריות-התנועה, במטרה להסדיר את-
יחסי העבודה בין שני הגופים.
המאבק על הקרקעות.-
המאבק על המים. -
סיום המשבר בנושא המינהל לחינוך התיישבותי.-
איחוד התנועות.-

התקבל דיווח על פגישת מחנה השלום עם ראש הממשלה ביום שישי,.3
במטרה,8.7.2000, וישיבת מטה השלום שהתקיימה ביום שבת 7.7.2000
להיערך למאבק על דעת הקהל לקראת יציאתו של רוה"מ לקמפ-דיויד.
סוכם, שבתקופה הקרובה תיתן המזכירות עדיפות עליונה לכל הפעילויות
הקשורות בנושא הנ"ל, כולל גיוס הקיבוצים למערכה ציבורית חשובה זו.


רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"אמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים