סיכום מזכירות הקבה"א - 25.6.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 25.6.2000

מזכירותהקיבוץ הארצי - השומר הצעיר -
maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

25.06.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב -


.18.6.2000 אושר פרוטוקול מ-.1

אושר הצוות לטיפול בנושא צדק תנועתי שיכלול את החברים הבאים:.2
אברי דביר, מיכי דרורי, כרמית דורון, אמרי רון, אבו וילן, אפרים רוזן, מיכה
הרץ חיים חכים, סיגל מורן וגברי ברגיל. הצוות יובא לאישור המועצה
.2.7.2000ב-

אושר הרכב החברים לאסיפה הכללית של "ניר שיתופי" הכולל את:.3
אליעזר בן צבי, שושנה שגיא, מיכי דרורי, אברי דביר, אורי סלע וגברי ברגיל.
.2.7.00-הרכב נציגינו באסיפה יובא לאישור המועצה ב

התקיים דיון פוליטי בהשתתפות ג'ומס במטרה לקבל דיווח על.4
הדברים שהביאה להתפטרות שרי מרצ מהממשלה וכדי לבחון השתלשלות
את האופציות הפוליטיות העומדות בפני מרצ מחד והממשלה מאידך.


רשם: גברי ברגיל, מזכיר הקבה"אמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים