מזכירות משותפת של התנועה הקיבוצי ת7.5.2000
מזכירות משותפת של התנועה הקיבוצי ת7.5.2000

הקיבוץ הארצי - התנועה הקיבוצית המאוחדת

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
מזכירות משותפת התנועה הקיבוצית
7.5.2000

ישובי קו העימות :.1

נמסר דווח על טיפול התנועות בישובי קו העימות ועל ההערכות שנעשית
בתנועה לטפל בחברי הקיבוצים במקרה של הסלמה בצפון.. איחוד הנכסים:2

אושרה הצעת צוות ההיגוי בנושא איחוד הנכסים של התנועות בצרוף התיקונים
שהועלו בישיבה. ההצעה שתובא לאישור התנועות היא כדלהלן:

א. הנכסים התנועתיים לא יחולקו לקיבוצים.

ב. בשלב הכניסה לאיחוד ימשיכו התנועות להחזיק בנכסיהם בנפרד.

ג. כמות מסוימת של נכסים פיננסיים לצורך תפקוד שוטף תועבר לתנועה
המשותפת ביחס שיקבע על פי גודל התנועות.

ד. יתחיל תהליך של איחוד הנכסים ביחס הנ"ל אשר יסתיים תוך שנתיים ולא
שנים.4 יאוחר מאשר

ה. בכל דירקטוריון של נכסי התנועות לשעבר תהייה נציגות לתנועה האחרת.

סעיף זה יופעל באופן מידי.

ו. התנועות הטילו על צוות מצומצם את המשך הטיפול באיחוד הנכסים.

בהרכב: רבקה, מרדכי עופר - תקם: מוטל קובוש אברי - קבה"א

. 2000 תקציב שוטף מקיץ

תפעול משותף בשני תקציבים נפרדים ביחס הנ"ל.

תקציב משותף מלא.2001 מינואר

מזכירות רחבה - בחירת נציגי איזורים.2

התקיים דיון בנושא בחירת נציגי האיזורים למזכירות הרחבה של התנועה
נציגים) הועלו התיחסויות והצעות שונות שיגובשו על ידי צוות 15החדשה (

ההיגוי ויובאו לאישור המזכירות המשותפת.

דווחים .3

א. ההסכם על אחוד הוצאות הספרים של התנועות נמצא בשלבי סיכום ואמור
להיחתם על ידי מועצות המנהלים בקרוב.

ב. נמסר דווח על צוות משותף של התנועות שקם כדי לבדוק הצעות לתשלום
על עבודת פעילים בתנועה החדשה.

ג. נמסר דווח על הכוונה לבצע את המעבר לבית המשותף בתל-אביב בשלבים


ולאורך השנה הקרובה.

ד. המזכירים הודיעו על איוש המזכירות הפעילה של התנועה המשותפת

וההחלטה לגבי רכזי המחלקות אשר לגביהם כבר הגיעו לסיכום.רשם: גברי ברגיל מזכיר הקבה"אמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים