סיכום מזכירות הקבה"א - 30.4.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - 30.4.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י30.4.2000ום מזכירות הקבה"א - סיכ
סיכומים

23.4.2000. אושר סדר היום מישיבת המזכירות מיום 1:דווחים .2

א. ישובי קו העימות - נערכה פגישה של מזכירי התנועות עם יוסי ורדי עוזר שר
הביטחון להתישבות כדי לקדם את הטיפול בנושא. סוכם לעבוד באופן פרטני
מול כל קיבוץ על מנת להגיע להתאמה מכסימלית בין דרישות הקיבוצים
להצעה שתוגש לממשלה בנושא באמצע חודש מאי.ב. בקור נציג הקהילה האירופית באיגוד התעשיה הקיבוצית - במהלך השבוע
יבקר נציג של הקהילה האירופאית כאורח איגוד התעשיה במטרה לבחון
פרויקטים קיבוציים המתאימים לשיתוף פעולה עם מדינות ערב בתמיכה של
הקהילה האירופאית.ג. התקיימה פגישה של מזכירי התנועות, מנהלי בתי הספר וראשי האגף לחינוך
התישבותי כדי לקבל עדכון על המאבק בכוונה לפגוע בתקציבי האגף. סוכם
להמשיך את המאבק בערוצים הפוליטיים ולהבהיר שמדיניות כפי שמתכוון כרגע
משרד החינוך לממש - משמעותה פגישה אנושה בחינוך ההתישבותי.מרצ-שס. דיון פוליטי , משבר 3

המזכירות קיימה דיון בהשתתפות שר החקלאות חיים (ג'ומס) אורון וקבלה
בסיומו את ההחלטה הבאה:

"מזכירות הקבה"א נותנת גיבוי מלא להנהגת מרצ בניהול המשבר, קוראת לה
למצות את כל האפשרויות שישאירו את מרצ בממשלה, ותהייה שותפה מלאה
בתהליך קבלת ההחלטות במסגרת מוסדות מרצ בהתאם להתפתחויות".. ותיקים בתהליכי השינוי4

המזכירות מאמצת את ההחלטות הבאות :

תקופת השנויים שעוברים לא מעט קיבוצים גורמת להתגברות.1
הרגשת חוסר הביטחון אצל ותיקים רבים.

על הקיבוצים להבטיח שבכל שינוי באורח החיים המתקבל.2
בקיבוץ תינתן אבטחה לאפשרות להזדקן בכבוד ודבר זה נוגע לא
רק לגבי דור המייסדים אלא גם לגבי העתיד.

הכניסה לאבטחת פנסיה אמנם בוצעה ברוב הקיבוצים כיום, אך.3
1.500יש להבטיח שהיא נעשית בכל הקיבוצים ובפנסית מטרה של
ומעלה.ש"ח

. מעבר לאחריות הקיבוץ עצמו, יבחנו דרכים משפטיות להבטחת4
אחריםלשמושיםעדיפות של הכנסת הפנסיונרים ומתן קדימוות

יש להבטיח אחריות סיעודית של כל קיבוץ וקיבוץ לקשישים.5
החיים בו, בכפוף לחוקים הקיימים במדינת ישראל. נושא זה חשוב
שיהיה על חשבון הקהילה ובאחריותה.

התנועה תחתור לכן שהסעיפים הנ"ל אכן יתבצעו בכל קיבוץ.6
וקיבוץ ויהיו בסיס לכל קבלת החלטה על שינויים בקיבוץ.

מתוך הכרההותיקים. התנועה תכנס לבדיקת נושא עבודת 7
בחשיבות הקיימת להמשך העבודה גם בגיל זה.

שהזיקנה המראות בינ"ל התנועה רושמת בסיפוק תוצאות מחקר .8
בקיבוץ היא הטובהוהאיכותית ביותר בקרב חברות רבות ותוחלת החיים בהם היא
הגבוהה ביותר. המטרה אותה מציבה התנועה בפניה, היא לשמור
על כך גם לעתיד.

שדרשו. לסיכום הדיון בפניית קבוצת קיבוצים בנושא ההטלות5
לקיים את החלטות המועצה בנידון עוד לפני איחוד התנועות קיבלה המזכירות
את ההחלטה הבאה שתובא כהמלצה לאישור במועצת התנועה הקרובה
.(14.5.00)

"בעקבות פניה של מספר קיבוצים ודיון שהתקיים עמם, רושמת לפניה המועצה
את הודעת המזכירות כי המזכירות מטפלת באמצעות צוות מיוחד באופן רצוף
בניסיון לאתר ולחלץ את המקורות הנדרשים במסגרת הסדר תכן הנפקות
ומסירת מניות תנובה על מנת לקיים את מכלול החלטות התנועה לעניין "צדק
תנועתי".רשם: גברי ברגילמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים