ישיבת שלוש מזכירות התנועות הקיבוציות - 9.4.2000
ישיבת שלוש מזכירות התנועות הקיבוציות - 9.4.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י
maz@tlv.kba.org.il9.4.2000


ישיבת שלוש מזכירות התנועות הקיבוציותאמנה יהודית חברתית

מזכירויות התנועות של הקבה"א, התקם והקיבוץ הדתי, נפגשו לישיבה
משותפת על מנת לדון באמנה יהודית-תרבותית שנוסחה על ידי צוות
מיוחד שהקימו התנועות לפני יותר משנה.בסיכום הדיון סוכם שהצוות העוסק בנושא ביחד עם המזכירים, יתכנס
פעם נוספת כדי לגבש נייר המתייחס להערות השונות שנשמעו במהלך
הישיבה בתוספת הכנת תוכנית עבודה להמשך הובלת המהלך, כולל
הוצאת הסיכום לדיון ציבורי רחב.

9.4.2000ישיבת מזכירות הקבה"א מיום. סיכומים:1

בתוספת המכתב26.3.00. אושר הפרוטוקול של ישיבת המזכירות מיום 1
שהגיש המבקר המתייחס לצורך של המזכירות לפעול בכפוף להחלטות
הועידה עד שאלו לא שונו.. התקיים דיון על עתיד ההתיישבות בצבעון, פלך וכישור. הדיון ימשך2
באחת מהישיבות הקרובות של המזכירות.רשם: גברי ברגיל


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים