תק"ם, תקציר ידיעות - 11.8.99
תק"ם, תקציר ידיעות - 11.8.99

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

havatak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301507טל:11.8.99תק"ם תקציר ידיעות -ממרכז למרכז - דיווח מזכיר

) על5.5.99מזכיר התק"ם, דובי הלמן, דיווח למרכז שהתכנס בשבוע שעבר (
הנושאים העומדים על סדר היום של המזכירות. הלמן ציין כי כתנועה חברתית
פוליטית ניקח חלק בדיון הציבורי בנושא ההתיישבות ברמת הגולן. הנושא יובא
) וכל עמדה15.8.99לדיון ראשון במזכירות הרחבה המתכנסת ביום א' הקרוב (
שתגובש תובא לאישור המרכז.אמר הלמן כי הם איתות שיש לבצע שינוייםלתוצאות הבחירות בהתייחס
בכלים ובכללים לפיהם פועלת התנועה במערך הפוליטי מפלגתי. הדבר מחייב
בחינה מחודשת של כל דרכי הפעולה. יצוין כי בדיונים המשותפים עם הקבה"א
לקראת האיחוד, יש הסכמה רחבה שמדובר בשאלת משותפת של התנועות
המחייבת חשיבה משותפת..הקואופרציהנושא מרכזי נוסף העומד על סדר היום של המזכירות הוא נושא
בעוד, ברוב מדינות העולם המערבי אנו עדים לתופעה של פריחה ושגשוג
המערכות קואופרטיביות, נמצאת הקואופרציה בישראל בדעיכה. מזכירות התק"ם
בשיתוף מרכז הקואופרציה בישראל מגבשים יוזמה להקמת גוף חדש שינסה
להתוות יוזמות חדשות להקמת מערכות קואופרטיביות בישראל ולחבר אליהן
ציבורים נוספים.דיווח הלמן כי נכון להיום מוצע שהוועידה תתכנסועידת תנובהבנושא
. הוועדה המכינה את ועידת תנובה99במחצית הראשונה של חודש נובמבר
עוסקת בהכנת תקנון חדש לתנובה. התקנון המוצע אינו מציע שינוי במעמד
הסטטוטורי של תנובה כאגודה שיתופית, אבל מכניס לתוך התקנון מספר
חידושים שמשמעותם הפיכת תנובה בהדרגה, מקואופרטיב לחברת מזון
שהחברים בה היום יהיו מחזיקי מניות בעתיד וייהנו מחלוקת דיוודנדים. מצד שני
קיימת גישה, בתוך הוועדה המכינה, האומרת כי על תנובה בתחום החלב לחזור
ולפעול כקואופרטיב אמיתי. עם גיבוש ההצעות הסופיות, הן תובאנה לדיון
בקיבוצים ובמוסדות התנועה.ציין הלמן את השלמת ביצוע ההסדר בכל קיבוציהסדר החובותבהתייחס ל
הפריפריה ואת התחלת היישום של ההסדר המתקן לקיבוצי הנדל"ן. כן ציין הלמן
כי פועלים לביצוע הסדר החובות של קיבוצי רמת הגולן וקיבוצי בקעת הירדן
הנכללים במסגרת "חוק גל". באשר להסדר החובות של קיבוצי ההתיישבות
הצעירה אמר הלמן כי הקיבוצים מתקשים לעמוד בפירעון החוב לסוכנות
והתגבשה הצעה לפיה מול מחיקת החוב לסוכנות תמחק יתרת התקציב המגיעה
לקיבוצים מהסוכנות, תוך הפעלת קרן תנועתית פנימית שתפצה את הקיבוצים
שעדיין יש לגביהם חוב להשלמת תקנים התיישבותיים. ההצעה התקבלה על דעת
הנהלת הסוכנות היהודית בקדנציה הקודמת. הלמן מקווה כי ההנהגה החדשה של
הסוכנות תקבל את הפתרון המוצע. ביחס לחוזה המשולש אמר הלמן כי פתרון
הבעיה יצטרך להתקבל בשולחן הממשלה.ועידת התק"ם הרביעית

מרכז התק"ם אישר את הצעת המזכירות הרחבה לקיים את ועידת התק"ם
לנובמבר בקיבוץ בארי. באותו יום תיערך גם ועידת הקיבוץ הארצי25-הרביעית ב
בקיבוץ מגן כאשר על סדר היום של שתי התנועות נושא זהה - האיחוד. רן כוחן,
מרכז ההכנות לוועידת התק"ם, דיווח למרכז על פעולות הצוותים המשותפים
שעסקו בחודשים האחרונים בהכנת "ניירות עמדה" בשורה ארוכה של נושאים
הנוגעים לאיחוד הצפוי. נושאים אלו הגיעו לדיון בצוות היגוי-על, בו נטלו חלק,
בין היתר, מזכירי התנועות ומשם עברו לדיונים בישיבות משותפות של מזכירויות
שתי התנועות. "בדרך זו נוצרה לא רק התייחסות לתכנים, אלא גם תרגולת טובה
של עבודה משותפת", אמר כוחן. סיכומי הדיונים יכללו ב"ספר הועידה", שבהכנתו
הוחל בימים אלה. הספר ישלח במהלך חודש ספטמבר לקיבוצים ולצירים. הכוונה
היא שיתקיימו דיונים בקיבוצים ובמפגשים אזוריים של מזכירים והצירים לוועידה.
"אף שנוצרה אוירה חיובית ותחושה כי הפעם הזו אכן נגיע ליעד המיוחל של
האיחוד, עדיין יש מקום רב לעמדו על הרגישויות התנועתיות והאישיות במהלך כה
מורכב. אנו משתדלים להקפיד על כך ככל שניתן", סיכם כוחן את סקירתו למרכז.אשרור הרכב מזכירות רחבה

המרכז אשרר את הרכב הועד המנהל (המזכירות הרחבה) של התנועה.יגאל סלע - מועמד התק"ם ליו"ר ועדת העלייה והקליטה
בסוכנות היהודית

המרכז רשם לפניו את מועמדותו של יגאל סלע (מחניים) לתפקיד יו"ר הוועדה
לעלייה וקליטה בסוכנות היהודית והטיל על המזכירות להציג את מועמדות סלע
סלע הואבפני הפורום הבוחר במפלגת העבודה. לפיכך, הודיע מזכיר התק"ם כי
מועמד הבלעדי של התק"ם לתפקיד יו"ר הוועדה לעלייה וקליטה
) המכהן כיום כמנהל מחלקת חו"ל של45בסוכנות היהודית. סלע, (
התק"ם, נשוי ואב לארבעה, מילא בעבר תפקידים בתנועה הקיבוצית,
בתנועה הציונית העולמית ובסוכנות היהודית בארץ ובתפוצות, כאחד.הזרם השיתופי - אישור תקציב

על רקע פניה של קיבוצים למזכירות הרחבה נערך דיון מחודש בבקשת הזרם
השיתופי לאשר תקציב לפעיל. בדיון המחודש בנושא, שנערך בישיבת המזכירות
לאשר את הבקשה ולהקציב לזרם6 מול 15 הוחלט ברוב של ,1.8.99הרחבה ב-
ש"ח לחודש.8,300השיתופי סך של כ-רמת הגולן - פתיחת הדיון לגיבוש עמדת התק"ם

דיון ראשון במוסדות התק"ם בנושא רמת הגולן ייערך בתחילת השבוע, יום א'
בהשתתפות המזכירות הרחבה, המזכירות הפוליטית ונציגי הקיבוצים,15.8.99
בגולן. בפני המשתתפים תונח לדיון הצעת החלטה, לפיה:

התנועה הקיבוצית תמשיך ותחזק את ההתיישבות ברמת הגולן על-יד סיוע
בתוספת חברים לקיבוצים, תוספת שיכון ותעסוקה, פתרון לבעיית החוב הכספי,
השקעות חדשות ויזמויות חדשות במפעלים.

התנועה הקיבוצית קוראת לממשלה ולעומד בראשה, להסתדרות הציונית, לראשי
הבנקים, לחניכי תנועות הנוער, לכלל אזרחי ישראל לתרום את חלקם במאמץ
ההתיישבות ברמת הגולן.

התנועה הקיבוצית מצפה שראש הממשלה יחדש ללא דיחוי את השיחות עם
סוריה שמטרתן היא הסכם שלום בין ישראל לבין סוריה.

התנועה הקיבוצית פונה לראש הממשלה לאמץ את העיקרון שלא מפנים ישוב
יהודי בארץ ישראל אלא במקרים יוצאי דופן במיוחד, וכי עליו לראות עקרון זה
כבסיס למשא ומתן עם סוריה להשגת הסכם שלום בין שתי המדינות.

התנועה הקיבוצית קוראת לראש הממשלה לחוקק את חוק משאל העם לאישור
הסכם שלום בין ישראל לסוריה.

כל עוד מתקיים משא ומתן עם סוריה וכל עוד לא אושר הסכם שלום על ידי כנסת
ישראל ובמשאל עם, תפעל התנועה הקיבוצית בעצמה ובשיתוף כל הציבור
בישראל להשפיע בכל דרך דמוקרטית על נכונותה ומאמציה של ממשלת ישראל
להשיג הסכם שלום עם סוריה ללא פינוי ישובים יהודיים.

התנועה הקיבוצית אמונה על עקרונות השלטון והמוסדות הדמוקרטים בישראל,
ועל כך שכל החלטה המתקבלת באורח דמוקרטי בישראל מחייבת כל אזרח ואזרח
למלא אותה ככתובה וכלשונה. לפיכך כל החלטה שתתקבל לגבי הישובים ברמת
הגולן, קשה ככל שתהיה, תכובד על יד התנועה וחבריה.שנת שרות ברוסיה

נציג חטיבת הגינ"ה, חייק פורת, מבקר בימים אלה את משלחת שנת שרות
העוסקת בהדרכת נוער ברוסיה. במשלחת שבעה צעירים שיצאו לתקופה של
ארבעה חודשים. מדובר בצעירי התק"ם שהתנדבו לשנת י"ג בטרם גויסו לצבא.
30יצוין כי לקראת השנה הבאה פועלים בתק"ם להרחיב את המשלחת לכ-
מדריכים.- שיא במספר הנרשמיםהרפסודיה

מספר הנרשמים לרפסודיה - מפעל הקיץ של הגינ"ה, הגיע השנה לשיא והוא עומד
ותסתיים ב-21.8.99 צעירים. הרפסודיה תפתח בסוף שבוע הבא 1100על
במשט חגיגי מחוף חקוק לחוף עין גב.23.8.99אות הוקרה לשנת שרות

במעמד נשיא המדינה, עזר ויצמן, קיבלו בוגרי שנת שרות תעודות קלף להוקרה
על שירותם בחברה הישראלית בשליחות התק"ם.
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים