פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 13 מ-10.7.2011

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון ח' בתמוז תשע"א, 10.7.11

(ישיבה 13/2011)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אבו וילן, אודי פלד, איל רייז, אילנה קיפר, איתי מרגלית, אמרי רון, אפרים שפירא, גורית שמר, יואל מרשק, סמדר כ"ץ, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, אלון שוסטר, אבי אהרונסון, חגי רזניק, ניר מאיר, ח"כ שי חרמש.

משתתפים: יואב מרגלית, אמיר גנז, יעקב אברהמי.

מוזמנים: אורי מרגלית, בעז אפלל, ניב ויזל, עזרא רבין, עופר אדר, אריה שרייבר, אמציה רייז, ראובן בוימל.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות (12/2011) מיום א' 19.6.11.

ב.      פנסיה.

 

החלטות

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות (12/2011) מיום 19.6.11 - אושר.

ב.      הצעת צוות הפנסיה התנועתי אושרה כמפורט להלן:

כללי:
התנועה הקיבוצית רואה בקיום הערבות ההדדית והבטחת פנסיה הוגנת לחבריה מחויבות מוסרית ואבן יסוד להיותנו חברה סולידארית.

1.      הפעולה בתחום הפנסיה תתבצע במקביל בשני רבדים:
"כלפי חוץ" - פניה לרשם האגודות השיתופיות ורשויות המדינה לשיפור פנסיית הבסיס.
"כלפי פנים" - הגדרת "פנסיה הוגנת" לחבר/ה בקיבוץ ופניה לקיבוצים ליישמה.

2.      שיפורים בפנסיית הבסיס

(א)   העלאת שיעור "פנסיית הבסיס" מ-35% ל-40% מהשכר הממוצע במשק, בכפוף לבדיקת התכנות על ידי רשם האגודות השיתופיות, לאחר קבלת חוות דעת ברית פיקוח.

(ב)   תוספת של 25% לפנסיונר/ית יחיד/ה, המנוע/ה מקבלת פנסיית שארים.

הסעיפים דלעיל (כללי וסעיפים 2,1) אושרו ללא התנגדות.

3.    "פנסיה הוגנת" התנועה קובעת את אחריותם של הקיבוצים להבטיח לחבריהם פנסיה הוגנת כמפורט להלן:
פנסיית מטרה בשיעור של לפחות 50% מן השכר הממוצע במשק (לפי סעיף 1 בחוק הביטוח הלאומי) ותוספת של 25% לפנסיונר/ית יחיד/ה המנוע/ה מקבלת פנסיית שארים.

4.     ההפרש בין "פנסיית הבסיס" לבין "הפנסיה ההוגנת" ישולם לפנסיונר/ית על פי יכולתו של הקיבוץ וגם בהתחשב בנתונים הבאים:

(א)   הוותק של החבר בקיבוץ.

(ב)   הכללים החלים בתקנות הערבות ההדדית לגבי חבר בגיל העבודה לעניין רשת הביטחון (לא כולל עצם חובת העבודה).

(ג)    מודל שיוך הנכסים / פירות הנכסים הנהוג בקיבוץ.

הסעיפים דלעיל (4,3) אושרו בתמיכה של 13 ובהתנגדות של 4.

5.      מיסוי הפנסיה ופעולות שעל הקיבוץ לנקוט:

(א)        על קצבת הביטוח הלאומי ועל קצבאות אחרות על פי דין לא יחול מס כלשהו.

(ב)        על פנסיית הבסיס לא יחול מס בשיעור העולה על 20% מסכום הפנסיה.

(ג)        על שאר הכנסות הפנסיונר/ית יחול מס על פי החלטות הקיבוץ.

(ד)        הקיבוץ יעגן את החלטותיו הנוגעות לזכויות הפנסיה בתקנונו.

(ה)       הקיבוץ יחייב את החברים והחברות בגיל העבודה להפקיד צבירה פנסיונית בהתאם להחלטות הקיבוץ.

6.    חילוקי דעות בקיבוץ בענין הפנסיה
חילוקי דעות בין חברי הקיבוץ לבין קיבוצם בכל הנוגע ליכולת הקיבוץ לשלם לחבריו הזכאים לכך קצבת פנסיה כאמור לעיל, יובאו לבירור תנועתי או לבירור בפני מוסד אחר אשר יוסכם בין הצדדים.

 

סיכום:

התנועה קוראת לקיבוציה לפעול להבטחת רמת חיים הוגנת לחבריהם ובכלל זה הבטחת תשלום קצבת הפנסיה בהתאם לאמור לעיל.

 

מרכז/ת אגף החברה (בסיוע אגף הרכזים) תדווח למזכירות התנועה ולמועצת התנועה

על ביצוע החלטה זו.

 

מזכירות התנועה תוציא מסמך לקיבוצים ובו פרטיה של ההחלטה שהתקבלה בישיבה זו.

 

הקיבוצים יתבקשו לקיים דיונים פנימיים במסמך ולשלוח למועצה הבאה נציגים מוסמכים שיציגו במועצה את עמדות קיבוציהם.

 

המזכירות תבדוק היתכנות קיומם של כמה כנסי הסברה אזוריים עוד לפני כינוס המועצה שתוקדש לנושא הפנסיה.

 

הסעיפים לדעיל (6,5 והסיכום) התקבלו בתמיכה כללית וללא התנגדות.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם (תכנון ומידע).

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 12 מ-19.6.2011
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים