פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 21, מ-10.12.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום חמישי, כ"ג כסלו תש"ע, 10.12.09

(ישיבה 21/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבי אהרונסון, אייל רייז, אלון שוסטר, אפרים שפירא, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אבו וילן, אורית נוקד, אלישע שפירא, גיורא מסד, דורון סט, שי חרמש, שלומית חפץ.

מוזמנים: עזי טלר, יואב מרגלית.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור טיוטת תכנית העבודה (2010) לאחר תיקונים ולקראת הגשה למועצה לקריאה ראשונה.

2.      המשך וסיכום הדיון על תקציב 2010.

 

הערה: פרוטוקול הישיבה מן ה-6 בחודש יצורף לפרוטוקול של ישיבה זו ושניהם יוגשו לאישור בישיבת המזכירות שתתקיים ביום א' 20.12.09

 

החלטות

1.      תכנית העבודה התנועתית ל-2010 אושרה ללא התנגדות בכפוף למפורט להלן:

2.      ההצעה להשמיט מתכנית העבודה (סעיף 1) את המושג "קהילת רווחה" נדחתה ברוב של 6 כנגד 2.

א.      אייל רייז, אבי אהרונסון ועמיקם אסם לנסח בהסכמה את סעיף חינוך.

ב.      יצורף חזון התנועה שייכתב בהסתמך על מה שנכתב בתכניות עבודה משנים קודמות.

ג.       תצורף לפרק העוסק בצמ"ד התייחסות לצמיחת הקיבוץ בצד צמיחת הישוב. (הצעת א. שוסטר)

ד.      תצורף בסעיף עיצוב דמות הקיבוץ אמירה בדבר הצורך להעדיף חברים וחברות בקבלת עבודה בקיבוץ (הצעת סמדר סיני).

ה.      סוכם כי נושא המשימתיות מודגש דיו בסעיף שעוסק בכך ואין צורך להוסיפו בסעיפים אחרים.

3.      תקציב התנועה לשנת 2010.

א.      המזכירות ממליצה למועצה לאשר את התקציב.

ב.      בנושא תקציב הפעילות בנושא הקואופרציה יתקיים דיון במזכירות לאחר אישור התקציב

ג.       כל אגף מתבקש להכין סקירה קצרה של פעילותו ב-2009.

ד.      היקף ופירוט החומר שיוגש למועצה בנושא התקציב יסוכם בצוות מזכיר הקרוב.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים