פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 20, מ-6.12.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, י"ט כסלו תש"ע, 6.12.09

(ישיבה 20/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבי אהרונסון, אייל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי.

חסרים: אבו וילן , אורית נוקד, אלון שוסטר, אלישע שפירא, דורון סט, משה תרשיש סמדר סיני, שי חרמש, שלומית חפץ.

מוזמנים: עזי טלר, יואב מרגלית.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 22.11.09 (19/20099)

2.      סיכום המועצה.

3.      תכנית עבודה התנועה 2010.

4.      הצעת תקציב 2010.

5.      גבית מסים ממי שאינם ממלאים חובתם.

6.      אישור מועד המועצה וסדר יומה.

א.      מועד מוצע: 31.12.09

ב.      סדר היום: אישור פרוטוקול ממועצה קודמת.

ג.       תכנית עבודת התנועה לשנת 2010 (קריאה ראשונה)

ד.      תקציב התנועה ל-2010 (קריאה ראשונה).

 

החלטות:

1.      פרוטוקול ישיבה מס' 19 מיום 22.11.09 אושר ללא מתנגדים.

2.      מזכיר התנועה מברך את יואל מרשק לרגל היבחרו לקדנציה נוספת כרכז אגף המשימות.

3.      המזכירות רשמה לפניה כי השאלות שהתעוררו בעקבות המועצה, שהוקדשה רובה ככולה לדיון ולהחלטה בנושא המשך כהונתו של יואל, תתבררנה בדיון שיוכן וייערך במועד מאוחר יותר.

4.      הדיון בתכנית העבודה התנועתית ל-2010 יימשך בישיבה הבאה ועד אז תתוקן התכנית בהתייחס להערות המפורטות להלן:

א.      בפתיחת התכנית יוצג חזון התנועה.

ב.      יתוסף סעיף העוסק בכלכלת הקיבוץ לאחר המשבר.

ג.       בנושא הצמיחה דמוגרפית יתוסף סעיף המתייחס למודלים שונים של קליטת בנים לחברות.

ד.      ייבחן מחדש הסעיף בנושא החינוך.

5.      המשך הדיון בהצעת התקציב ובסעיפים הנלווים (קיבוצים שאינם משלמים מסים וקיבוצי ההטלות) יימשך בישיבה הבאה.

6.      מועצת התנועה תתקיים במועד המוצע (31.12.09) ותתמקד בקריאה ראשונה של התכנית והצעת התקציב.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 19 מ-22.11.2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים