פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 19, מ-22.11.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ה' כסלו תש"ע, 22.11.09

(ישיבה 19/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אפרים שפירא, יואל מרשק, עמיקם אסם, סמדר סיני, עמרי כנען, רבקה וילנד.

מנכ"ל: מרקי לוי

חסרים: אלישע שפירא, אורית נוקד, אלון שוסטר, גיורא מסד, דורון סט, שי חרמש, שלומית חפץ.

מוזמנים: חברי הצוות לבחינת נושא יואל על כל היבטיו: סול בין שימול-לביא, עדנה סולודר, אפרים רוזן, נתן טל.

(חבר נוסף בצוות - אבו וילן נמנה עם חברי המזכירות).

משקיפים קבועים: משה תרשיש, אביב לשם, מיכי דרורי.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם: עמיקם אסם (תכנון ומידע)

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבת המזכירות מיום 1.11.09 (18/2009)

2.      הודעת מזכירות התנועה בנושא גילויי סרבנות בחטיבת כפיר (הצעת אבי אהרונסון).

3.      דיון בדו"ח הצוות שהתמנה לדון בנושא יואל על כל היבטיו.
הערה: שני נושאים שהיו בסדר היום כפי שפורסם לחברים לא נדונו בישיבה זו.

א.      תכנית העבודה התנועתית (בשל קוצר הזמן)

ב.      סקר עמדות של המכון לחקר הקיבוץ (מיכל פלגי בקשה דחיה).

 

החלטות:

1.      פרוטוקול מישיבת מזכירות מס' 18 מיום א' 1.11.09 - אושר בלא הערות ובלא מתנגדים.

2.      בנושא גילויי הסרבנות בחטיבת כפיר התקבלה ההחלטה הבאה: "התנועה הקיבוצית רואה בדאגה תופעות מרי ואיתותים לסירוב פקודה על רקע פוליטי, כפי שהתבטאו לאחרונה על ידי חיילים בגדודי חטיבת כפיר.
התנועה הקיבוצית תמשיך ותעודד את בניה ובנותיה להתגייס לשירות משמעותי ביחידות צה"ל השונות, ולא פחות מכך - להתנדבות למסלולי פיקוד וקצונה".

3.      באשר לשאלת המשך כהונתו של יואל מרשק לקדנציה נוספת בתפקידו כראש אגף המשימות מאשרת המזכירות את הצעת הצוות שנבחר לבחון את נושא יואל על כל היבטיו - אשר נוסחה כדלקמן:

(1)         "הצוות מציע שיואל ימשיך את פעילותו בתנועה עד תאריך 1.7.10 - סוף שנת הפעילות של מחזור שנת השירות (כמעט) והרבה מהפעילויות הקשורות לאגף המשימות. בתקופה זו ייבחר מרכז אגף משימות חדש, שיבצע חפיפה מסודרת על מנת להמשיך ולקיים אגף משימות משמעותי לתנועה הקיבוצית ולחברה בישראל.

(2)         בגלל אישיותו וייחודיותו של יואל, ורצונו הבלתי נלאה להמשיך ולתרום לחברה, החליט הצוות לסייע ככל יכולתו במציאת מסגרת חדשה ומתאימה במדינה, בה יואל יכול להמשיך ולבוא לידי ביטוי כשליח התנועה הקיבוצית".
(הצעה זו התקבלה בתמיכת 8 ובהתנגדות 2 חברים).

(3)         "אופן ההצבעה - הואיל ובהצבעה זו גם מימד אישי מורכב והיות והנושא טעון מאוד, אנו מציעים כי ההצבעה במועצת התנועה תהיה הצבעה חשאית".
(ההצעה להצבעה חשאית התקבלה ללא התנגדות.)

4.      לקראת מועצת התנועה הקרובה (3.12.09) יובא לידיעת הצירים במכתב וכן יימסר בטרם יתחילו הדיון וההצבעה במועצה עצמה, נוהל ההצבעה המפורט להלן:

(1)         ההצבעה תהיה בין הצעת הצוות להצעת קיבוצים התומכים במתן קדנציה נוספת ליואל. (וזאת כאמור לעיל תהיה הצבעה חשאית).

(2)         אם תתקבל הצעת הצוות - בכך מסתיימת ההצבעה.

(3)         אם תתקבל הצעת הקיבוצים - תכונסנה ועדת הגיוס והמזכירות לקביעת נהלים לאישור קדנציה שלישית.

(4)   נהלים אלה יובאו לאישור המועצה ורק לאחר אישורם תובא במועצה אחרת, מועמדותו של יואל - כמו גם של כל פעיל אחר שיפנה לכך בעתיד - להארכת הכהונה בקדנציה נוספת.

(5)   (הצעה זו התקבלה ללא מתנגדים).

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 18 מ-1.11.2009
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים