פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 12, מ-21.6.2009

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ט"ו סיון תשס"ט, 21.6.09

(ישיבה 12/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, אבו וילן, אבי אהרונסון, אייל רייז, אפרים שפירא, גיורא מסד, יואל מרשק, סמדר סיני, עמיקם אסם, עמרי כנען, רבקה וילנד

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אורית נוקד, אלון שוסטר, אלישע שפירא, שי חרמש, שלומית חפץ

 

מוזמנים: לנושא מיצר - דניאל יופה, סול בן שימול לביא (ועד ממונה מיצר)

 

הוזמנו ולא הגיעו - חברי מיצר המשתתפים כחברים בועד הממונה

 

לנושא דו"ח המח' המשפטית: אמיר גנז

 

משקיפים קבועים: משה תרשיש, עו"ד מיכי דרורי, אביב לשם

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: עמיקם אסם, תכנון ומידע

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מישיבות המזכירות 24.5.09 (10/2009) 7.6.09 (11/2009)

2.      מידע מישיבה לישיבה.

3.      תקשורת עם קיבוצים וחברים.

4.      עתידו של מיצר כקיבוץ.

5.      דו"ח המח' המשפטית.

 

החלטות

 

1. פרוטוקולים מישיבות המזכירות מה-24.5.09 (10/200) ומה-7.6.09 (11/2009) אושרו.

 

2. המזכירות רשמה לפניה את הודעתו של מזכיר התנועה כי נושא הפרטת הקרקעות הנו נושא שלתנועה יש בו עמדה שלילית ברורה והיא עוסקת בו.

באשר לשאילתות שהעלו יואל מרשק ואייל רייז בנושא הסכם שנחתם בין הועה"פ הציוני לבין הקק"ל נרשם כי לתנועה אין קשר ישיר לנושא זה ואין לה נציגים מטעמה בדיונים הנערכים באותו נושא.

הוזכר, כי שאילתות יש להגיש בכתב לפני הישיבה כדי שתיכללנה בסדר היום.

 

3. תקשורת עם קיבוצים וחברים

התקשורת עם חברי הקיבוצים חשובה ביותר ויש לפתח כלי מתאים להגיע אל מספר חברים גדול ככל האפשר באמצעות הדוא"ל האישי (מותנה בהסכמת מקבלי המידע).

יש לנצל את אמצעי התקשורת הקיימים - עלוני הקיבוצים, העיתונות הקיבוצית, עיתוני המועצות האזוריות, אתר האינטרנט של התנועה וכל אמצעי יעיל אחר - כדי להעביר מידע על פעילות התנועה לקיבוצים ולחברי התנועה.

יש להימנע מהצפת הקיבוצים והחברים בעודף מידע שעלול דווקא לפגוע ברצונם לקבל מידע תנועתי.

אחת לפרק זמן סביר (כ-10 עד 12 פעמים בשנה) יש לשלוח דף מידע המסכם את פעילות התנועה באותה תקופה בדרך שיגיע למספר גדול ככל הניתן של חברים.

הביקורים של צוותי ההגוי התנועתיים חייבים להתפרסם בכל דרך אפשרית

כל מידע היוצא מבית התנועה אל הקיבוצים והחברים חייב להישלח גם לכל הפעילים.

 

4. עתידו של קיבוץ מיצר

המזכירות דנה בעתיד מיצר ומאד מעוניינת שיקבל החלטה להמשיך ולהיות קיבוץ.

המזכירות תקבל ותיתן גיבוי לכל החלטה שיקבל קיבוץ מיצר בענין זה בדרך דמוקרטית.

המזכירות תהיה שותפה לדיונים שייערכו במיצר בנושא המשך קיומו כקיבוץ.

הועד הממונה של מיצר יקבע תכנית דיונים בנושא ויעביר אותה לידיעת התנועה.

המזכירות תיידע את הקיבוצים השכנים למיצר על קיומו של הדיון ועל החלטת המזכירות דלעיל.

תמכו בהחלטה הנ"ל 8 וללא התנגדות.

 

5. דו"ח המחלקה המשפטית

המזכירות רשמה בפניה את הדו"ח, תוך הדגשת חשיבותה ויתרונה של המחלקה המשפטית כנותנת שירותים למוסדות התנועה ולקיבוצים וציון העובדה שבמבנה הקיים ובהיקף העבודה הנדרש אין המחלקה יכולה לתת שירות סדיר לחברי הקיבוצים הזקוקים לסיוע משפטי אישי.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית 

 

תמצית הדיון בנושאים שהיו על סדר היום

 

שאילתות:

 

יואל ואייל העלו כשאילתה את נושא הצבעת שני חברי קיבוצים בדיון שהתקיים בין הועד הפועל הציוני והקק"ל בנושא קרקעות. העובדות שעלו לא הובהרו די צרכן וגם תגובתו של אבו וילן שביקר את עמדת תנועות הנוער בנושא לא היוותה פתיחה לדיון. מזכיר התנועה הבהיר, כי התנועה אינה מיוצגת בדיון הזה לעומת זאת כאשר יהיה דיון על הרפורמה - קרי: הפרטת קרקעות המדינה התנועה תציג את עמדתה השוללת את הרעיון.

נראה כי הצגת השאילתה ללא הכנה מוקדמת הייתה מהלך מוטעה ולהבא ייקבע, כי שאילתות תוגשנה מראש.

 

תקשורת עם הקיבוצים והחברים

 

מדברי החברים השונים הסתברו הדברים הבאים:

ההצעה לקיים תקשורת עם חברי הקיבוצים בכל ערוץ אפשרי - חיובית.

יש לנצל את אמצעי התקשורת הקיימים וחשוב לקבוע גם מדד לתפוקה. את המיילים של החברים ניתן לקבל באמצעות המזכירויות והנהלות הקיבוצים.

תפקיד יוצר ומקיים התקשורת אינו פשוט. כל מה שנשיג מעבר למה שקיים - ייחשב כהישג. יש לפתח שני ערוצים מקבילים: יש התקשורת עם ממלאי התפקידים ויש התקשורת עם כלל החברים.

התקשורת הכתובה והאלקטרונית חשובה, כי היא קובעת את הדימוי של התנועה הקיבוצית גם בעיני חבריה.

צריך להשתחרר מן הנימה הבכיינית ולעבור ליזמות הסברתית. התקשורת חייבת להיות יותר אגרסיבית, לפרסם עשייה ולא להיגרר להתנצלויות והסברים.

אין לבלבל בין תקשורת לבין נציב תלונות - אלה הם שני מנגנונים שונים עם מטרות שונות.

המידע הוא מקור של כוח. כאשר מפיצים מידע צריך לדעת מה רוצים להשיג - איזו תגובה ואיזו עשייה.

מידע מזמין תגובות. ייתכן ויש לקבוע תפקיד של "משיב" על תגובות ופניות.

יש מידע הנוצר מבית התנועה ואינו מגיע לפעילי התנועה. חשוב להקפיד כי כל מידע היוצא מבית התנועה לקיבוצים ו/או לחברים - יהיה ידוע לכולם.

יש לזכור כי אנחנו ארגון של קיבוצים ולא ארגון של חברים. עם זאת אנו רוצים שהקיבוצים ובכלל זאת החברים יכירו בערך התנועה וירצו בקיומה. הדיווחים של הדובר בעיתונות הקיבוצית הוא טוב. באמצעות המייל אלינו להגיע להנהלות הקיבוצים ולדווח להם בעיקר על פעילות התנועה.

יש להיזהר מ"הפצצת האנשים" המיילים. יש להוציא אחת לכמה זמן מידע מרוכז. עודף מיגע יוצר אנטגוניזם. המידע צריך להיות מדויק ואמין כי החברי מסתמכים עליו.

התקשורת חייבת להתמקד בממלאי התפקידים. הנתק מן החברים אינו נובע מהאופן בו אנחנו פועלים כי אם מהאופן בו פועלים הקיבוצים בתוכם. להגיע עם התקשורת הישירה שלנו עד החבר האחרון יהיה גם קשה ואולי גם מיותר.

 

סיכום של ולוולה:

צוותי ההגוי חוזרים ושומעים מהחברים הבאים לישיבות "מה עושה התנועה ומי צריך אותה בעצם..." לאחר הסבר בעל פה תוך כדי הישיבה, התגובה היא בדרך כלל: מדוע איננו יודעים את כל זה? על כן העלינו את הרעיון לפתח קשר עם החברים ולכך אין קשר לעבודת הדובר דווקא.

חשוב להסתייע בעלון הקיבוץ. רצוי לשלוח דף מרכז של מידע תנועתי כאחת לחודש. המידע אמור להגיע לחברים ויש למצוא את הדך להתקשר אתם. יש להגיע גם לעיתוני המועצות. על ביקורי צוותי ההגוי יש לדווח מראש ובסיכום. יש להימנע מהיצף תקשורתי אך להקפיד כי כל מידע היוצא מבית התנועה יהיה ידוע לכל הפעילים.

 

מיצר (עיקרי הדברים בייחוס לדוברים)

ולוולה - מיצר על שולחננו כבר כמה שנים. הוא זז בהחלטותיו מעמדה לעמדה. לדעתי יש לומר לקיבוץ כי עליו לקבל החלטה אחראית והתנועה תיתן לכך גיבוי - גם אם מדובר בשינוי סיווג מקיבוץ למושב.

יש לזכור את עמדת המועצה האזורית שראשה סבור, כי הפיכה למושב תביא למקום יותר מתיישבים ומבחינתו זו המטרה העיקרית.

דניאל יופה - הועד הנוכחי פועל מ-2006. במיצר 18 חברים עם אמצעי ייצור להרבה יותר. החברים קבלו החלטה על שינוי סיווג משיתופי למתחדש ובמקביל להגביר את הקליטה על מנת לצאת ממצב של קיבוץ בהתהוות. הכוונה להגיע עד סוף 2009 להכפלת מספר החברים. נכון שהמועצה רואה את מודל נטור כמודל מוצלח שאפשר ליישמו גם במיצר. כל שנותר לתנועה הוא להגדיר את עמדתה ומכאן להמשיך הלאה.

סול - אנחנו עוסקים כרגע בהגדרת תפקיד מזכיר ומרכז משק בכוונה שאלה יבואו מתוך חברי מיצר. רוצים להגיע לניהול עצמי. באשר לאמצעי הייצור התמונה יותר מורכבת בעיקר כשיודעים מה מצב חמת גדר.

מיכי - יש לזכור כי ועדת הפרוגרמות החליטה על הקטנת מספר הנחלות במיצר מ-100 ל-70.

דניאל - למיצר לא נמסר על כך דבר.

יואל - מברך על הדיון. מהלך תנועתי ממדרגה ראשונה. בשונה מסיפור שומריה ומה שקרה בנטור, הנושא עולה למזכירות. ב-1993 שוקמה מיצר וחודשה על ידי משפחות שרצו להתיישב בגולן. הן חסרו גורם נוסף מלכד. הם החלו כשיתופי, שקלו מעבר למתחדש וכיום מדברים כבר על מושב. ההחלטה לתת גיבוי להחלטת הקיבוץ נכונה. בגולן מעונינים באכלוס וקיבוץ אינו השיטה במועדפת למטרה זו. התנועה קבלה החלטה כי כל עוד לא הוחלט אחרת היא נותנת גיבוי ותמיכה ליישוביה בגולן.

עמרי - הועד פועל נכון. האלטרנטיבה לקיבוץ היא ישוב קהילתי.

ולוולה - המזכירות מעונינת כי מיצר ימשיך להיות קיבוץ, אך תיתן גיבוי לכל החלטה דמוקרטית.

אבי - אם הם כבר החליטו להיות מתחדש, מדוע לא תחזק אותם המזכירות בעמדתם.

סול - החלטת המזכירות טובה. זה יאפשר למזכירות להיות מעורבת בדיון.

ולוולה - הועד מתבקש לגבש תכנית עבודה ודיון ולהעבירה למזכירות.

 

הערות חברים לדו"ח המח' המשפטית (הדו"ח המלא מופיע בכתב)

סמדר - פעילות המחלקה מבורכת, אך מספר עורכי הדין קטן. הייעוץ למחלקות חשוב. גם חברי קיבוצים פונים, אך המחלקה בהרכבה מתקשה לתת תשובות. השאלה היא מה חלקה של המחלקה באכיפת תקנות הסיווג.

יואל - הדיון הקיבוצי מתחיל משולש נקודות מוצא: התקנון, הסכמות חברתיות, בתי המשפט. תחום ההסכמות מצטמצם ומתרחבת הפניה לבתי משפט. קיומה של מחלקה משפטית היא נכס מבורך לתנועה, כי היא מאפשרת גם פניות ישירות אליה לייעוץ לפחות.

רבקה - אנחנו בקשר עם המח' המשפטית. בפעילות מחלקות התנועה יש למח' המשפטית הרבה מה להשפיע. אנחנו עובדים יחד בצוותים, בוני מסמכים, מאשרים אותם, מפיצים. כשמתחילות פניות מקיבוצים יש לנו אסמכתא משפטית. תקנון הפנסיה נבנה בעזרת המחלקה ובעזרת הרכזים הוא מופץ ומתקדם.

עמרי - המחלקה חשובה ומבורכת בכוחות מקצועיים. הבנת התהליכים בקיבוץ חשובה מאד לצורך מתן תשובות לקיבוצים בתהליכי שינוי.

ולוולה - מצטרף לשבחים, אבל שיהיה ברור: אין אפשרות לתת באמצעות המחלקה תשובות לפניות אישיות של חברים. באשר לאכיפה - אין למחלקה כמו גם לתנועה סמכות לאכוף. את זה עושה הרשם מכוח סמכותו.

תקנון הפנסיה צריך להגיע לכל החברים, אך אין ביכולתנו לחייב קיבוצים לפעול על פיו. המחלקה מטפלת בעניינים רבים ושונים, נותנת שירות לקיבוצים, אך אינה יכולה לתת שירות משפטי לחברים.

 

סיכם ורשם - עמיקם אסם

 

לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 10 מ-24.5.09 - לחצו כאן
לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 11 מ-7.6.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים