פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 8, מ-3.5.2009

  

מתוקן לאחר הערות

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ט' אייר תשס"ט, 3.5.09

(ישיבה 8/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, עמרי כנען, דורון סט, סמדר סיני, יואל מרשק, אבי אהרונסון, אפרים שפירא, רבקה וילנד, עמיקם אסם, אלישע שפירא.

 

חסרים: אבשלום (אבו) וילן, גיורא מסד, אלון שוסטר, שלומית חפץ, אייל רייז, ח"כ שי חרמש,

ח"כ אורית נוקד, משה תרשיש.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי, אביב לשם.

 

מוזמנים: יעקב אברהמי, עזי טלר

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: עמיקם אסם

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 7/2009

2.      מידע שוטף - מזכיר התנועה

3.      הערכות צוות הפנסיה לקראת המועצה ב-14.5.09

4.      תכנית ההתייעלות.

5.      אישור תקציב התנועה (חומר הוגש בראשית הישיבה)

6.      פעילות המחלקה המשפטית - דיווח.

 

החלטות

 

1. פרוטוקול מישיבה (7/2009) מיום 29.3.09 - אושר כולל הערה של יואל שהתקבלה, לפיה סיכום בו נקבע כי יש להעביר נושא לישיבה נוספת או אחרת יופיע כחלק מן ההחלטות.

 

2. מידע שוטף

(א)   הוקם צוות שאמור לנהל משא ומתן מול מוסדות המדינה בנושאים הקשורים לתנועה הקיבוצית. חברים בצוות: זאב (ולוולה) שור, דורון סט, גיורא מסד, איציק בדר, אחיק בר לוי, יעקב בכר, אבשלום וילן (אבו), מיכי דרורי ואלישע שפירא.

(ב)   בנושא הזכאויות לשיכון ישנה דרישה של משרד השיכון לקבל דו"ח אוכלוסיה מלא מכל הקיבוצים. הסדר הזכאויות מובל על ידי משרד השיכון, החשב הכללי והמינהל, אך עדיין אין הסדר מחייב, וזה מתעכב בשל אי העברת מלוא הנתונים ע"י כל הקיבוצים. הואיל וכך יהיה צורך לפעול במהירות לקבלת הרשימות ולהיעזר בכך על ידי הרכזים.

 

3. הפנסיה

 

הדיון בנושא הפנסיה במועצה הקרובה יתחלק לשנים.

 

 (א) דיון בהצעת התקנון

 

(1)   המזכירות מציעה לקבל את שלד התקנון כפי שגובש ע"י צוות הפנסיה.

(2)   צוות הפנסיה יכלול בתקנון ניסוח המבהיר את נושא הגמישות בהסדרי פרישה של נשים.

(ג)    גובה פנסיית המינימום:

(1). המזכירות אינה מקבלת את ההצעה שהוגשה על ידי אלישע שפירא ויואל מרשק לפיה פנסית המינימום תהיה 40% מהשכר הממוצע במשק ותהיה פניה אל הרשם על מנת שיאשר זאת כפנסיה מחייבת.

(2). המזכירות תומכת בהשארת פנסיית המינימום בגובה שנקבע ואושר על ידי הרשם, 35% מהשכר הממוצע במשק.

(3). המזכירות תבחן ותקדם עם קיבוצים היכולים לעמוד בכך, פנסיית מינימום של לפחות 40% מהשכר הממוצע במשק.

(4). המזכירות תפעל עם קיבוצים, שאינם יכולים לעמוד גם במינימום שנקבע, כדי לאתר משאבים שבעזרתם ניתן יהיה לקדם את יכולת אותם קיבוצים להתקרב ככל האפשר לגובה פנסיית המינימום הנדרשת.

(5). עד חודש דצמבר תובא לדיון במועצה הצעת צוות הפנסיה ל"פנסיה הוגנת".

 

4. תכנית התייעלות

 

5. הצעת התקציב

 

ביום א' 10.5.09 תכונס ישיבת מזכירות מיוחדת לסיכום הדיון על התקציב לצורך הצגת ההצעה במועצה שתכונס ב-21.5.09.

 

6. דו"ח המחלקה המשפטית הוגש והדיון בו נדחה לישיבה אחרת.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

דברים הערות שנשמעו במהלך הדיון בנושא הפנסיה

 

§         נושא גובה פנסיית המינימום אינו חלק מהתקנון. ציון גובה הפנסיה שאושרה על ידי הרשם הוא בגדר אינפורמציה בלבד.

§         בדף ההצעות למועצה הייתה התייחסות לפנסיית המינימום רק כדי להזכיר את הכתוב בתקנות. בדיון במועצה יוצע להוריד חלק מהסעיף.

§         למעשה לא התקיים כל דיון בנושא גובה הפנסיה, כי זה נחשב לפחות בהקשר זה כנתון.

§         בפני המועצה תבוא גם הצעה לפנסיה הוגנת אותה יהיה צורך להציג בפירוט עד סוף שנה זו.

§         התנועה לא תעסוק באכיפה אלא בהטמעה וביישום, שכן החלטות המועצה הן המלצות ולא הוראות מחייבות.

§         יש משמעות להמלצות התנועה. קיבוצים רבים מקבלים אותן כהנחיות לפעולה ונוהגים על פיהן.

§         יש להניח, כי בכל מקרה יהיה דיון במועצה על גובה פנסיית המינימום, שכן זה היה נושא מרכזי במועצה הקודמת ואין להניח כי זה ירד מסדר היום.

§         גם במועצה וגם בדיון זה מוזכר הקשר בין גובה המשכורות המשולמות בקיבוצים לבין גובה הפנסיה. העמדת זה מול זה בדיון תחדד קונפליקט מיותר בתוך הקיבוץ ואל למזכירות לעסוק בכך בהקשר זה. נושא הפערים בתוך הקיבוצים וביניהם יידון כנושא נפרד בקרוב.

§         שאלת גיל הפרישה לנשים חייבת לקבל תשובה ברורה באשר למה שמחייב החוק ואיזו גמישות ניתנת לכל קיבוץ.

§         חשוב לזכור כי נושא הפנסיה הנו חלק מכל מערכת הערבות ההדדית. הפנסיה בתוספת קצבת הביטוח הלאומי מעניקה לגמלאי סכום כולל העולה ב-400 שקל על שכר המינימום. אי אפשר להתמקד רק בנושא הפנסיה ולא להגיע לבירור כל הקשור בערבות ההדדית כולל רשת בטחון לאנשים בגיל העבודה.

§         בקיבוצים לא מעטים הפנסיה היא בפועל "תקציבית", קרי ממומנת לפחות בחלקה לא מקרן צבורה אלא ממקורות הקיבוץ - שחלקם בא ממשכורות החברים.

§         על הצעה להגביל את המיסוי הקהילתי על גמלאים (או כל מס אחר) ל-20% מגובה הפנסיה לא הגיע צוות הפנסיה להכרעה.

§         יהיה צורך להתמודד עם ההרגשה של החברים, כי התנועה הסכימה שהרשם יוריד את הפנסיה מהגובה שנקבע בתחילה. לכן העלאת רף המינימום ל-40% מהשכר הממוצע במשק ביזמת התנועה עשויה להתקבל בחיוב.

§         קיימות הצעות של שני קיבוצים בנושא העלאת הפנסיה ל-40% מהשכר הממוצע במשק.

§         ייתכן כי יש התארגנות של חברים ואולי גם קיבוצים להעלאת גובה הפנסיה, אך המטה השיתופי בתור שכזה אינו עוסק בכך.

 

נקודות שהוזכרו במהלך הדיון על התקציב. (מידע ולא החלטות)

 

§         קיימת הוצאה שמוטלת על המזכירות בענין חנתון.

§         בדוברות צומצם התקציב מעצם הישארותו של דובר אחד.

§         במטה כח אדם מתוכנן צמצום של כ-150 אלף ₪.

§         באתר הקיבוצים, צמצום כ"א אדם שיחסוך כ-120 ₪.

§         מחשוב ותקשורת – נשאר עובד אחד ונעבוד עם חברה למתן שירות.

§         תחבורה - כל השירות יינתן על ידי חברת הליסינג.

§         מטה שיתופי - לעומת סכום שהוקצב בפועל יוקצבו כ-100 אלף פחות.

§         אגף החברה על כל אגפיו אמור להביא הכנסה של כ-580 אלף ₪.

§         התייעלות במח' משפטית - צירוף של צמצום כ"א עם הגדלת הכנסות.

§         אגף הרכזים - צמצום כ"א אמור להביא חיסכון של כ-500 אלף ₪.

§         משימות - השנה ייחסכו 100 אלף ובשנה הבאה 200 אלף ₪.

§         פוליטית - הורד 1/3 מההקצבות לעבודה, מרצ וקדימה.

§         לגופי התרבות מוצע להוריד ל-1.5 מיליון ₪ השתתפות תנועה.

§         אם לא ייעשו שינויים ונסתמך על מיסוי של 21 מיליון + 7.5 מיליון ממקורות חיצוניים נהיה חסרים 11 מיליון ₪.

§         לאחר הצמצומים וההתייעלות נהיה חסרים 4.8 מיליון ₪, שאותם יהיה עלינו לגייס ממקורות שיהיה צורך לסמנם ולקבל לגביהם החלטות.

 

 

לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 7 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים