פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 6, מ-15.3.09

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ה' אדר תשס"ט, 15/03/09

(ישיבה 6/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; אבשלום (אבו) וילן; אבי אהרונסון; רן כוחן; עמרי כנען; דורון סט; סמדר סיני; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד; אייל רייז; רבקה וילנד; עמיקם אוסם; אלישע שפירא.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: אלון שוסטר; שלומית חפץ; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם וסיכם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 5/2009.

2.      תקציב 2008 - דו"ח ביצוע לפי אגפים/מחלקות

3.      מתווה לתוכנית ההתייעלות בתנועה הקיבוצית

4.      אגף הרכזים - דיווח ( נדחה לישיבה הבאה)

 

1. אישור פרוטוקול

 

אושר פרוטוקול 5/2009, מה-1/3/09, ללא הערות וללא הסתייגויות.

 

2. תקציב 2008 - דו"ח ביצוע לפי אגפים/מחלקות

 

אפרים שפירא, גזבר התנועה, הציג לחברי המזכירות את סיכום תקציב 2008 - דו"ח ביצוע, בחתך אגפים/מחלקות התנועה. רצ"ב דפי ריכוז הנתונים - המצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי-נפרד ממנו. גם הגזבר וגם מזכיר התנועה, הצביעו על הבעייתיות הרבה הנובעת מן הקושי לעמוד בצפי גיוס "המקורות". עם זאת, בסיכום כללי, מרבית יחידות התנועה עמדו יפה בסעיף "השימושים" בתקציב 2008.

 

3. מתווה לתוכנית ההתייעלות בתנועה הקיבוצית

 

ולוולה, מזכיר התנועה הציג את הנושא: תקציב התנועה מורכב משני חלקים. החלק האחד (כ-18 מיליון ₪) מיועד עבור פעילות התנועה. החלק השני (14 מיליון ₪) מיועד עבור הפעילות הציבורית-חינוכית-תרבותית של התנועה. בחלק זה, הסעיף התקציבי המשמעותי ביותר (כ-70% ממנו), הוא ההקצבה לתנועות הנוער. המחויבות לקיום רציף וקבוע של החלק הזה של התקציב ניסמך על החלטות ועידת כפר בלום (9/11/2006), שהגדירה במפורש ובמדויק את הסכומים שיש לייעד לכל אחת מהפעילויות הנקובות, לתקופה של 10 שנים מים קבלת ההחלטה. ראוי להזכיר, בהקשר זה, כי המחויבות הזו היוותה מרכיב אחד מתוך שורה ארוכה של מרכיבים "בוני אמון", שנדרשו במהלך המורכב והעדין של איחוד התנועות.

 

בפרק הזה קיים סעיף תקציבי שיוצר, לאורך זמן, גרעון שנתי קבוע בגובה של כ-2 מיליון ₪. מדובר במערכת "ברית התנועה הקיבוצית" ובעיקר בגרעון שנוצר בעטייה של התזמורת הקאמרית.

 

לפיכך, סה"כ תקציב התנועה, מבחינת "השימושים" נושק ל-32 מיליון ₪. בחלק הראשון (הפעילות התנועתית), יעד הגביה המתוכנן עומד על 18 מיליון ₪ (תזכורת: תקציב 2008 תוכנן על בסיס גביה של 21 מיליון ₪. בפועל נגבה סכום של 16 מיליון ₪ בלבד). לסיכום, בהתייחס לשני מרכיבי התקציב התנועתי, שנת 2008 מסתיימת בגרעון של 7 מיליון ₪. עד כה, הנוהג התנועתי המקובל היה "לסגור" את הפער הגירעוני, ע"י "אכילת נכסים". לדברי מזכיר התנועה, אי-אפשר עוד להמשיך "בשיטה" הזו. בקצב כזה לא יוותרו בעוד שנים אחדות שום נכסים. יש לשמר את הנכסים הקיימים, על מנת שאלו יהוו את "מנת הברזל" של התנועה לעת הצורך ו/או לעת מצוקה.

 

על כל מערכות התנועה להתאים את עצמם למציאות המשתנה. העולם כולו סוער ומטלטל ממשבר כלכלי-פיננסי אחד למשנהו. גם התעשייה הקיבוצית נפגעה קשות. קיבוצים רבים פונים כיום לתנועה ומבקשים, לנוכח המצב הקשה, הפחתה והורדה במס התנועתי.

 

מזכיר התנועה הודיע כי נושא ההתייעלות בתנועה יעלה על שולחנה של מועצת התנועה בישיבתה הבאה, במחצית חודש מאי ש.ז. הנושא יעלה במסגרת הדיון החצי-שנתי על תקציב התנועה המיועד להתקיים באותו מועד. אם וכאשר יוחלט על קיצוצים, אלא לא יהיו רק קיצוצים בתקציב, אלא גם צמצום כ"א באגפים/מחלקות. תוכנית ההתייעלות התנועתית תידון תחילה במזכירות, טרם שהיא תעלה על שולחן המועצה. מדובר בתוכנית קיצוצים בהיקף צפוי של כ-7 מיליון ₪, זאת על מנת להגיע לתקציב מאוזן, כפי שהובטח בעת הדיון על תקציב התנועה שנערך בתחילת 2009.

 

הצוות ששוקד על עריכת תוכנית ההתייעלות מורכב מ: ולוולה, מזכיר התנועה; מרקי לוי, המנכ"ל; אפרים שפירא, הגזבר. אל אלה יצורפו חברים נוספים שאינם פעילי התנועה. כל אלה יהיו שותפים לדיונים הציבוריים שיתקיימו בנושא. לצד הצוות הנ"ל, יפעל גם צוות נוסף: צוות לאיגום משאבים, שבראשו יעמוד דורון סט (אגף כלכלה) וחברים בו: אפרים שפירא ואיציק באדר (גח"מ). המגמה כאן היא להגיע לתגבור בהכנסות מכל נכסי התנועה, החיצוניים והפנימיים. מדובר כאן בתהליך שיארך מספר שנים, עד שניתן יהיה להגיע למלוא יכולת הניצול של משאבי התנועה הקיבוצית.

 

להלן עיקרי הנקודות שעלו בדיון שהתקיים בהמשך:

 

א.      מוצע להציג את התוכנית לציבור כ"תוכנית חרום" בלבד. המשמעות: עם חלוף תקופת החרום, ניתן יהיה לחזור ולשוב למתכונת עבודה סדירה, על בסיס תקציבי פעולה מתאימים.

ב.      ב. בכל מקרה, ראוי לקבוע כבר עתה כי תוכנית ההתייעלות תיבדק מחדש בעוד שנה, כדי לבחון את השלכותיה על הפעילות התנועתית.

ג.       הוצע להיזהר ב"עומק" הקיצוצים. עודף קיצוצים עלול לפגוע ביעילות הארגון וביכולת תפקודו.

ד.      תקצוב אגפי/מחלקות התנועה צריך להתבצע בהלימה לקביעת סדרי העדיפויות התנועתית.

ה.      על התנועה להגיע להתמודדות בלתי מתפשרת עם הקיבוצים המסרבים לשלם את המס התנועתי.

ו.         נאמר כי גם "המתוקצבים" (בהתאם להחלטות "ועידת כפר בלום) אינם חסינים מפני קיצוצים, צמצומים ותביעה להתייעלות, במיוחד לאור הקשיים הנראים בעין.

ז.       ממהלכי ההתייעלות ב"בית התנועה" לא נצליח להתמודד עם הגרעון הצפוי. לכן, חובה לקחת בחשבון לא רק שיפור בגביה - צעד הכרחי ומתחייב - אלא גם תוספת במיסוי.

ח.      המצב המשברי הקיים כיום בעולם, מחייב לחשוב גם על תגבור אגפים ופעילויות. אין להסתפק בחשיבה רק על 'צמצומים'. כך למשל, לעת הזו יש מקום וצורך לתגבר את אגף הכלכלה בתנועה.

ט.      פעילי התנועה צריכים להפגין דוגמא אישית. כך למשל, אחזקת "בית התנועה" היא יקרה מאד. אפשר ליצור חסכון בהוצאות אחזקת הבית, אם הפעילים יהיו נכונים לבצע בעצמם את ניקיון החדרים והשירותים, כל אחד בקומתו.

י.         אם רוצים שהמזכירות תפעל כצוות מלוכד, יש צורך לשתף אותה בכל תהליך החשיבה על בניית תקציב התנועה למחצית השנה השנייה של 2009.

יא.     הויכוח האמיתי שצריך להיות על סדר יומה של המזכירות הוא על "השימושים" ולא על "המקורות". על מזכירות התנועה להתמודד באומץ עם השאלה על נחיצות חלק מהפעילויות המתקיימות כיום ונהנות מסיוע כספי כזה או אחר של התנועה.

יב.     ארגוני הקניות צריכים לקחת חלק משמעותי יותר בגיוס "המקורות" לתקציב. גיוס כספים ממקור זה הוא מבחן מנהיגות של כולנו.

יג.      אין מנוס מלצמצם את המנגנון התנועתי.

יד.     כל אגף יתנהל, מבחינה תקציבית, כ"משק סגור" ויהיה אחראי בלעדי על ניהול תקציביו וסדרי העדיפויות בתוך האגף.

 

הדיון לא הסתיים. לפי הודעת מזכיר התנועה, המשך הדיון יתקיים בישיבת המזכירות הבאה (7/2009).

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

מילה לסיום - רן כוחן

 

זהו הפרוטוקול האחרון הנכתב על ידי, במסגרת אחד מתחומי פעילותי כרכז "היחידה לתכנון תנועתי", בתנועה הקיבוצית. מעתה ואילך, מלאכת כתיבת/עריכת הפרוטוקולים של המוסדות הסטטוטוריים של התנועה, עוברת לטיפולו ולאחריותו של עמיקם אוסם (אפיקים).

 

במבט לאחור, במידה מסוימת של שביעות רצון וכן במידת הצניעות המתבקשת, אני יכול להיות בהחלט גאה על כך, כי כל פרוטוקול של ועידה; מועצה; מזכירות רחבה (כן, כן, היה לנו פעם "מוסד" כזה) ומזכירות התנועה - ללא יוצא מן הכלל - שנכתבו בעשור האחרון, נושאים עליהם את חותמי האישי. מדובר במאות רבות של פרוטוקולים וסיכומים, לא רק של המוסדות הסטטוטוריים הנ"ל, אלא גם של עשרות ומאות ישיבות של גופים תנועתיים ואחרים, כאלה שנתבקשתי ע"י מזכירי התנועה לסכמם ולהפיצם לנוגעים לדבר. מבחינה זו בלבד, כל מי שירצה יום אחד לכתוב את ההיסטוריה של "התנועה הקיבוצית" (איחוד התק"ם והקבה"א), טרם הקמתה הפורמלית, והחל מרגע שהחלה את צעדה הראשון ועד עצם היום הזה, יצטרך להסתמך על מה שנכתב ונוסח במידה רבה על ידי ( לאחר שאושר, כמובן, ע"י מזכירי התנועה).

 

במהלך התקופה האמורה הייתי שותף פעיל - יחד עם ידידי יוסי בן-שאול (מעברות) - לכינוסן של 5 ועידות תנועה: ועידת בארי (1999); ועידת מגן (1999 - ההכרזה על איחוד התנועות הקיבוציות); ועידת כנרת (2000 - הועידה הראשונה של התנועה הקיבוצית); ועידת עין החורש (2003 - הוועידה השנייה של התנועה הקיבוצית); ועידת כפר בלום (2006 - הוועידה השלישית של התנועה הקיבוצית). בכולן הייתי מעורב עד למעלה מראשי, גם בהערכות הארגונית-לוגיסטית וגם בהכנת/כתיבת ניסוח הטקסטים והתכנים: חומרי רקע; ניסוח הצעות ההחלטה וכן ניסוח ההחלטות שהתקבלו. גם על זאת אני מתבונן לאחור בהרגשת סיפוק רבה.

 

לכל חבריי/שותפיי למזכירות התנועה - המון תודות על תקופת פעילות תנועתית מעניינת, רבת תהפוכות ורבת אתגרים. בעתיד ודאי עוד ניפגש בצמתי דרכיה ובשביליה של התנועה הקיבוצית ושל הבית הקיבוצי.

 

שלכם בברכה,

רן כוחן (צרעה)

 

לפרוטוקול מס' 5 מ-1.3.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים