פרוטוקול מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 3, מ-1.2.09

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון, ז' שבט תשס"ט, 1/02/09

(ישיבה 3/2009)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה וילנד; רן כוחן; עמרי כנען; אבי אהרונסון; סמדר סיני; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד; שלומית חפץ; אלישע שפירא; אייל רייז.

 

מנכ"ל: מרקי לוי

 

חסרים: דורון סט; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: עו"ד אמיר גנז ועו"ד יעקב אברהמי (מח' משפטית); שלומי אילן ("הקיבוץ המתחדש"); ראובן בוימל (יועץ לצוות "פנסיה"); בועז אפלל (יפתח).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 2/2009

2.      "תקנון הפנסיה" - המשך דיון מישיבת מזכירות קודמת

 

1. אישור פרוטוקול ישיבה 2/2009

 

המזכירות אישרה, ללא שום הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 2/2009. המזכירות ברכה את אייל רייז, על שובו למזכירות לאחר היעדרות, בשל שירות מילואים ממושך (מבצע "עופרת יצוקה")

 

2. "תקנון הפנסיה" - המשך דיון מישיבת מזכירות קודמת (2/2009)

 

רבקה וילנד, רכזת אגף חברה פתחה את הדיון והודיע כי בהמשך להערות חברי המזכירות שעלו בישיבה הקודמת וכן בעקבות הערות שהגיעו מהקיבוצים, סוכם כי צוות הפנסיה יתכנס בהקדם, יבדוק את ההערות ויראה אם יש מקום לתקן את טיוטת התקנון שהוצג. הנוסח שחולק לחברי המזכירות ונושא את התאריך 13/1/09, הוא נוסח שעודכן, על בסיס ההערות שהתקבלו בשמונה הכנסים האזוריים וכן בהמשך למפגש עם חברי אגף הרכזים, שקדמו לדיון הראשון במזכירות.

 

כאמור בישיבה הקודמת, הצעת "תקנון הפנסיה" אמורה להיות נדונה, כנושא מרכזי, בישיבת מועצת התנועה הקיבוצית במהלך חודש מרץ (19/3). לאחר שהתקנון יאושר במועצה, הוא ישמש כמסמך המלצה לקיבוצים, במטרה שיוכלו להיעזר בו, לפעול לפיו ולהשתמש בו בהתאם לצרכיהם.

 

מה שהתגבש, בעקבות הדיונים במזכירות הקודמת וכן בפגישה של מספר חברי צוות הפנסיה עם מזכירי התנועה, הוא ששלד התקנון ייכנס לתוקף החל ממועד אישורי במועצת התנועה.יש גם לקבוע "הוראת שעה", לנוכח שאלות אפשריות מסוג: מה יקרה בקיבוצים שכבר קבעו קודם לכן את "פנסיית המטרה", שהיא בפועל גבוהה יותר מ"פנסיית הבסיס" או כל פנסיה אחרת. הוראת המעבר תציע כי קיבוץ שהחליט קודם ליום הקובע על "פנסיית מטרה" הגבוהה מ"פנסיית הבסיס" והחל לשלמה בפועל, יימשך תשלום הפנסיה החל מהיום הקובע, לפחות בגובה פנסיית המטרה, בהתאם להחלטה שהחליט הקיבוץ. בכך מוצע לשמור על העיקרון שפנסיה רק עולה ולעולם אינה יורדת כלפי מטה. גם העדכון, היכן ומתי שנדרש, ייעשה אך ורק כלפי מעלה.

 

חברי מזכירות שנטלו חלק בדיון, ביקשו כי בהקדמת לתקנון תיכלל התייחסות לגבי קיבוצים המתקשים בתשלום "פנסיית הבסיס" אך בעת ובעונה אחת משלמים סכומים גדולים מאד לבעלי תפקידים בכירים במערכת – מתוך הקיבוץ ומחוצה לו. הייתה גם בקשה לכלול אמירה מפורשת בתקנון שמה שמוצע איננו בחזקת 'סוף פסוק' וכי התנועה תתמיד במאמציה לקדם פתרונות שיאפשרו תשלום של "פנסיה הוגנת" לחברי הקיבוצים. הצעה נוספת שעלתה בדיון במזכירות: להעלות את פנסיית הבסיס ל- 3,000 ₪ לחודש. עוד הערה התייחסה לסוגיה של 'קליטת' חבר בקיבוץ בגיל מבוגר וללא שהוסדרה קודם זכאותו לפנסיית בסיס" מינימלית. חובתו של הקיבוץ הקולט להסדיר זאת, עוד טרם שדורכת כף רגלו של הנקלט בקיבוץ וטרם שהסדיר תחילה עניין זה.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, התקנון החדש מבטא התקדמות רבה בנושא הסדרי הפנסיה בקיבוצים וכמו כן, הוא עומד בהלימה לרצון התנועה, להציב את נושא הפנסיה בראש סדר היום הקיבוצי. על אף שעל פי דיווחי הקיבוצים, נרשם שיפור משמעותי בהקטנת הגרעון האקטוארי, עדיין המצב רחוק מלהשביע רצון. עדיין 28% מכלל הקיבוצים "המתחדשים" טרם הגיעו לפנסיה שהיא בטווח סכום "פנסיית הבסיס", לה הם מחויבים על פי התקנות ("פנסיית הבסיס" היא קצבת החובה החודשית שכיום מסתכמת ב- 2,743 ₪, דהיינו - 35% מהשכר הממוצע במשק. קיבוץ שקבע "פנסיית מטרה", שהיא גבוהה מהבסיס, וכבר החל לשלם סכום זה לגמלאיו, ימשיך בתשלום הגבוה יותר ובכל מקרה, לא יפחית אותו בום תנאי ובשום מצב. את הפנסיה ניתן יהיה לתקן ו"לשדרג", אך רק כלפי 'מעלה'.

 

הוחלט:

א.      המזכירות מאשרת את נוסח הצעת "תקנון הפנסיה" ותביא אותו לדיון ולאישור בישיבת מועצת התנועה הקרובה (19/3/09).

ב.      עד למועד המועצה, ישלים צוות הפנסיה את כל התיקונים הנדרשים ב"תקנון".

ג.       לתקנון תתווסף הקדמה שתכיל מספר אמירות עקרוניות, לרבות האמירה כי התנועה אינה רואה באישור התקנון הנוכחי סוף פסוק וכי היא תמשיך לעסוק בנושא, במגמה ובשאיפה לשפר תנאים ולהגיע, ככל שניתן, לרף מקובל של "פנסיה הוגנת" לגמלאי/ותיקי כלל קיבוצי התנועה.

ד.      המזכירות מעריכה ומודה לצוות הפנסיה וכן לכל מי שטרחו וסייעו בהכנת הצעת התקנון.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים