פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 15 מ-2.11.2008
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 15                  מ-2.11.2008

 יום ראשון, ד' חשון תשס"ט, 2/11/08

 

(ישיבה 15/2008)

 

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; דורון סט; עמרי כנען; אבי אהרונסון; שלומית חפץ; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אלישע שפירא; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד.

חסרים: רבקה וילנד; אייל רייז; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

מוזמנים: יעקב אברהמי אמיר גנז (המח' המשפטית); אימרי רון (משמר העמק); איתמר שוויקה (אגף כלכלה); עזי טלר (גזברות).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

על סדר היום:

1.                 אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – 14/2008.

2.                 השתלשלות העניינים בנושא חנתון – דיווח.

3.                 תוכנית העבודה של אגפי/מחלקות התנועה הקיבוצית – 2009.

4.                 אישור הלוואה גישור.

 

 

1.                  אישור פרוטוקול ישיבה 14/2008

 

המזכירות אישרה את פרוטוקול ישיבה 14/2008 מה-5/10/2008, ללא הסתייגויות ו/או הערות.

 

 

2.                 השתלשלות העניינים בנושא חנתון - דיווח

 

המזכירים סקרו בפני חברי המזכירות את השתלשלות הדברים בחנתון, נכון להיום. כמו מספר דוברים שהתייחסו לנושא, גם המזכירים הביעו את החשש כי אם בוגרי הנוע"ל לא יתקבלו לחברות ולא יהיו חלק ממרקם החברים ביישוב, ספק רב אם חנתון ימשיך לאורך זמן להתקיים כקיבוץ. הם עמדו על כך כי לתנועה הקיבוצית יש אינטרס חד-משמעי שבוגרי התנועות השיתופיות יגיעו – בין היתר – גם לקיבוצים. מעבר לכך, המסר למוסדות המדינה חייב להיות חד, ברור ובלתי-משתמע לשתי פנים: רק מוסדות התנועה הקיבוצית ולא שום גורם חיצוני אחר, יכולים לקבוע האם יישוב כלשהו הוא קיבוץ או לאו וכן לקבוע את סיווגו בפועל.

 

בתום הדיון הממצה, אימצה מזכירות התנועה את ההחלטה הבאה:

 

הוחלט:

1.                 התנועה הקיבוצית, כתנועה מיישבת, רואה חשיבות רבה ביותר בשילוב בוגרי תנועות הנוער והקבוצות השיתופיות במשימות ההתיישבות.

2.                 מזכירות התנועה קובעת כי בכל הקשור לעתיד הקיבוצים הזעירים בכלל ולעתיד קיבוץ חנתון בפרט, אין לקבל כל החלטה שאיננה תואמת את מדיניות התנועה ושלא בהסכמתה.

3.                 התנועה הקיבוצית תפעל בכל האמצעים למיצוי כוחה הציבורי והפוליטי, כדי להגשים מדיניות זו.

4.                 התנועה תפעל לביטול מיידי של התביעה הכספית מהנוע"ל, בסך 1.5 מיליון ₪ והיא אחראית לכך שבכל מקרה, התשלום הנ"ל לא ייפול על חברי הגרעין הנמצאים בחנתון.

5.                 החלטות מזכירות התנועה יוצגו למועצת התנועה הקרובה ויקבלו את אישורה.

 

 

3. תוכנית העבודה של אגפי/מחלקות התנועה הקיבוצית - 2009

 

המזכירות שמעה בישיבה זו את תוכניות העבודה – 2009 – של האגפים/מחלקות הבאים: המח' המשפטית (מיכי דרורי); אגף הכלכלה (דורון סט); אגף מטה וכ"א (יוסי בן-שאול); מח' החינוך (אבי אהרונסון).

 

תוכניות היחידות התנועתיות הנ"ל הועלו על הכתב והן מצורפות לפרוטוקול זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

4. אישור הלוואה גישור

 

גזברות התנועה הקיבוצית פנתה למזכירות התנועה בבקשה לאשר 'הלוואת גישור' אשר תוחזר מגביית המס התנועתי בחודשים הקרובים.

 

הוחלט:

1.                 המזכירות מאשרת את פניית אגף הגזברות.

2.                 המזכירות תקיים בקרוב דיון מקיף בסוגיית 'המקורות' ו'השימושים', לאחר שיתבררו כל המקורות שיעמדו לרשות התנועה בפועל, בשנת התקציב 2009.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים