פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 13 מ-21.9.08

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 13/2008

 

יום ראשון, כ'א אלול תשס"ח, 21/9/08

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; שלומית חפץ; עמרי כנען; אבי אהרונסון; רבקה וילנד; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אלישע שפירא; יואל מרשק; אפרים שפירא; גיורא מסד.

 

חסרים: דורון סט; אלון שוסטר; ח"כ שי חרמש; אייל רייז; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום: 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 12/2008

2.      בחירת מנכ"ל לתנועה

3.      תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית - 2009.

4.      תקציב התנועה הקיבוצית 2009.

 

1. אישור פרוטוקול ישיבה 12/2008

 

המזכירות אישרה, ללא הערות ו/או הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 12/2008 מה-7/9/2008.

 

המזכירות ברכה את הנהגת "השומר הצעיר" על הכנס המוצלח והמרשים שהתקיים במוצ"ש, 20/9/2008 ב"גבעת חביבה". האירוע היה מרגש מאד, החזיר את המשתתפים בו למחוזות הילדות שלהם ונתן תחושה של עוצמה מכובדת. ברכות גם למארגנים ולמפיקים.

 

2. בחירת מנכ"ל לתנועה הקיבוצית

 

המזכירים הציגו בפני המזכירות נוסח מוסכם ומשותף בנושא 'בחירת המנכ"ל'. להלן לשון הנוסח:

 

"מאחר וקיימות רגישויות שונות סביב בחירת המנכ"ל, שחשוב להתגבר עליהן באופן מושכל, החליטו מזכירי התנועה ורכזת ועדת גיוס רחבה, סול לביא, להקים ועדת איתור שתכלול את: יעקב בכר (יו"ר); סול לביא (רכזת "ועדת גיוס רחבה"; רני טריינין. תפקיד הוועדה יהיה לאתר מועמד מתאים ומוסכם מבין אלו שניגשו למכרז או נוספים, על פי ראות עיני הוועדה. המועמד שתקבע הוועדה יובא לאישור מועצת התנועה שתתקיים במהלך חודש נובמבר ש.ז. הוועדה תתייעץ גם עם מועמדים נוספים לתפקיד מזכיר התנועה הבא, ככל שיהיו".

 

הוחלט: המזכירות אישרה את הנוסח הנ"ל, ללא מתנגדים.

 

3. תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית - 2009

 

המזכירים פתחו את הדיון. תוכנית העבודה מתמקדת בשורה של נושאים מרכזיים, כמפורט ברשימה שלהלן. תוכנית העבודה תובא ל"קריאה ראשונה" במועצת התנועה שתתקיים ב-13 נובמבר (15/2008).

 

במהלך הדיון עלו הערות שונות בהתייחס לנוסח ההצעה. התיקונים שנעשו מופיעים בנוסח המתוקן שלהלן:

 

תוכנית העבודה - 2009 - (נוסח מתוקן)

 

1.      קידום השלמת קרנות הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים: מחויבות לעמוד בכללי הפנסיה, גם לפני סגירת הגירעון האקטוארי; קידום התכנית התנועתית בנושא (כולל קידום בניית "תיק נכסים" לכל קיבוץ), במטרה להגיע עד סוף 2010 להשלמת הגירעון האקטוארי של כלל חברי הקיבוצים, בכפוף להחלטת "ועדת הסיווג".

2.      חיזוק מהלכי צמיחה דמוגרפית של התנועה הקיבוצית: בניית תכנית עבודה ברמה התנועתית, אזורית ולכל קיבוץ בנפרד. נושא זה יעמוד כנושא מרכזי בשנת העבודה. התנועה תעמיד את מסלול הקבלה לחברות כמסלול מרכזי בתהליכי הצמיחה הדמוגרפית.

3.      חיזוק הסולידריות ומהלך של ערבות הדדית בתוך הקיבוצים וביניהם: חיזוק הערבות ההדדית בתוך הקיבוצים וקידום שיתופי הפעולה בין קיבוצים מסייעים ומסתייעים. (להגיע ל-20 צמדי קיבוצים באמצעות פעיל/ה מגויס/ת בלעדית לנושא).

4.      חיזוק המעורבות ולקיחת אחריות על נושאים משימתיים בחברה הישראלית: חיזוק הסולידריות בחברה הישראלית, בניית שותפויות ועבודה משותפת עם עיירות הפיתוח. המשך טיפול בנושאים המלווים ומטופלים ע"י התנועה (כמו: הקבוצות השיתופיות, תנועות הבוגרים, "שנת שרות", קואופרציה, קליטת ילדים ונוער בני העדה האתיופית במערכת החינוך ובקיבוצים ועוד).

5.      המהלך הירוק: בניית תכנית עבודה והובלת מהלך בו יהפכו הקיבוצים לסביבה ירוקה, בשאיפה להיות בין מובילי המהלך ברמה הלאומית. התכנית תכלול ניהול מתקדם של משאבים, הפחתת סיכונים, ניצול הזדמנות כלכליות כחלק מהכלכלה האקולוגית המתפתחת בעולם והפיכת הקיבוץ לסביבה בריאה יותר.

6.     חינוך: עבודה מערכתית להעצמת החינוך ברוח הקיבוץ, מלידה ועד בגרות, בשיתוף האזור, בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

7.     קידום נושאים התיישבותיים מרכזיים מול משרדי הממשלה: קרקעות, פיתוח תשתיות (כולל חשמל), הסדר הלוואות לשיכון, מיגון ישובים בעוטף עזה, מים, חלב ועוד.

8.      המצב הכלכלי - התנועה הקיבוצית ואיגוד התעשייה הקיבוצית יפעלו להערכות מתאימה של הקיבוצים והמפעלים לנוכח המשבר הכלכלי/פיננסי בעולם ובארץ.

 

הוחלט:

א.      המזכירות מאשרת את הנוסח המוצע, בכפוף לתיקונים שעליהם סוכם במהלך הישיבה.

ב.      הנוסח הנ"ל יובא לדיון ב"קריאה ראשונה" במועצת התנועה הקרובה (5/2008)

ג.       המזכירות תקדיש את ישיבתה הבאה לדיון בתוכניות העבודה של אגפי/מחלקות התנועה, כפי שהם נגזרים מתוכנית העבודה התנועתית.

 

4. תקציב התנועה הקיבוצית - 2009 (מצ"ב)

 

אפרים שפירא, גזבר התנועה הקיבוצית הציג את טיוטת התקציב המוצע לשנת 2009. לדבריו, התקציב מתוח מאד ומבוסס במידה רבה מאד על תקציב השנה הקודמת, למעט השינויים המתחייבים מהמצב ומשינויים ארגוניים במערכת. מס החבר יישאר ברמתו הקיימת - 450 ₪ לחבר. שינוי משמעותי בוצע בתקציב "ברית התנועה הקיבוצית", במטרה להתאימו, ריאלית, למציאות וכדי למנוע חריגות תקציביות חוזרות ונשנות מידי שנה.

 

טיוטת הצעת התקציב מצ"ב והיא מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. בעקבות הערות שעלו במהלך הדיון, הוחלט:

 

א.      המזכירות מאשרת את טיוטת התקציב. המזכירים יקיימו פגישה עם "המטה השיתופי", כדי לבדוק ביתר פירוט את צרכי "המטה".

ב.      התקציב יגיע לדיון, ב"קריאה ראשונה", במועצת התנועה הקרובה, במהלך נובמבר ש.ז.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

תגובות לכתבה

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים