פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 11 מ-24.8.08

23.9.2008

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית (11/2008)

 

יום ראשון, כ"ג אב תשס"ח, 24/8/08

  

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; אייל רייז; עמרי כנען; אבי אהרונסון; רבקה וילנד; סמדר סיני; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אלישע שפירא; ח"כ אורית נוקד; דורון סט.

 

חסרים: יואל מרשק; אלון שוסטר; אפרים שפירא; ח"כ שי חרמש; גיורא מסד; שלומית חפץ; דורון סט.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

מוזמנים: יואב מרגלית; נוקי גולדפישר (מח' ביטחון/אגף חברה)

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - 10/2008 (10/8/08)

2.      תשובה לשאילתא

3.      עובדי התנועה בחשבונית (רצ"ב)

4.      מחלקת הביטחון - דיווח

1. אישור פרוטוקול ישיבה 10/2008

המזכירות אישרה, ללא הערות ו/או הסתייגויות, את פרוטוקול ישיבה 10/2008 מה-10/8/2008.

 

2. שאילתא - רבקה וילנד (רכזת אגף חברה)

 

במענה לשאילתא של רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, בישיבת המזכירות הקודמת, העביר אלישע שפירא למזכירי התנועה מכתב הסבר מפורט בנדון (מצ"ב). המכתב הונח גם על שולחן מזכירות התנועה. המזכירים הסבירו את הרקע לפנייתו הישירה של אלישע לרשם האגודות השיתופיות. יחד עם זאת, המזכירים הדגישו את חשיבות העיקרון שכל פנייה רשמית למוסדות/רשויות המדינה, צריכה להתבצע ע"י מזכיר התנועה ו/או ע"י מי שהוסמך על ידם מראש לעשות כך בלבד. הדבר אמור גם בהתייחס לפגישות עם רשם האגודות השיתופיות. גם פגישות אלו צריכות להיות מתואמות תחילה עם המזכירים, בהתחשב ברגישות הנושאים שבהם עוסקת כיום התנועה מול "הרשם". לכן ראוי לשאוף לתיאום מלא.

 

3. עובדי התנועה בחשבונית – רצ"ב

 

יוסי בן-שאול, רכז אגף מטה וכ"א הציג את הנושא. בעקבות בדיקת מבקר התנועה הוקם בזמנו צוות מקצועי לנושא העבודה בחשבוניות. הסדרי חשבוניות, מן הזן שהיה נפוץ בעבר בתנועה, חושפים את התנועה לתביעות, עפ"י חוקי העבודה של המדינה. לכן, המלצת הצוות המקצועי היא לצמצם ככל שניתן את הסדר התשלום תמורת חשבונית.עדיף להוציא תלוש, במצורף להסכם העסקה, כמקובל כיום בתנועה ( ראה דף הסבר רצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. יוסי הודיע כי כל חשבונית חייבת לעבור תחילה לוועדת כ"א, לאישור ולחתימה סופית. הנהלת החשבונות לא תאשר שום חשבונית שלא תועבר דרכו של רכז אגף כ"א, לאישורו הסופי. אלישע שפירא ביקש להסתייג מהנוהל המוצע, לפחות בכל הנוגע למועסקים מטכם "במטה השיתופי".

 

הוחלט:

א.      מזכירות התנועה מאשרת את הנוסח המוצע ע"י ועדת כוח אדם בתנועה הקיבוצית.

ב.      מקרים פרטניים ייבדקו בנפרד ולגופו של עניין.

ג.       המזכירות מדגישה שכל העסקה, גם בחשבונית, חייבת באישור מוקדם של ועדת כ"א.

 

5.      מחלקת הביטחון בתנועה הקיבוצית
(מוזמנים: יואב מרגלית; נוקי גודפישר - ועדת ביטחון)

 

מזכירות התנועה הקדישה את חלקה האחרון של הישיבה לשמיעת דיווח מפורט על פעילות מחלקת הביטחון בתנועה. פעילות המחלקה, לרבות יעדיה לשנת העבודה 2008, הנושאים המרכזיים בתחומי פעילותה וכן שמות פעילי המחלקה, מצויים כולם בדיווח בכתב המצ"ב לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

יואב מרגלית (נצר סירני), רכז המחלקה, פתח את הדיווח בהדגישו כי נקודת המוצא העקרונית של פעילות המחלקה סובבת סביב הקביעה כי התנועה הקיבוצית רואה בשרות הצבאי משימה מרכזית המביאה לידי ביטוי את אחריות הפרט לסביבתו. שירות צבאי משמעותי, לרבות יציאה למסלולי פיקוד, משמעותו אזרחות משמעותית ותורמת. זו ציפיית התנועה הקיבוצית מבניה.

 

בדיון שהתפתח בהמשך לדיווח של יואב מרגלית ושל נוקי (קבוצת שילר), הביעו מספר חברי מזכירות דאגה עקב ירידת אחוז בני הקיבוצים בצמרת הפיקוד בצבא. על פניו נראה כאילו תחום זה "הופקר" לטובת גורמים/מגזרים אחרים בחברה הישראלית. זה מצב חדש ושונה לחלוטין מזה שהיה קיים בפיקוד העליון בשנים קודמות. הדוברים קראו לתת תשומת לב רבה יותר לנושא ולהגביר את הפעולה החינוכית-ערכית בחצרו של קיבוץ: במשפחה עם ההורים, בקרב המורים, בקרב מדריכי חברות הנוער, במערכות החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי וכיו"ב.

 

בדיון עלו, בין היתר, גם התייחסויות בסוגיית 'ההשתמטות' משרות צבאי. מספרי המשתמטים מקרב צעירי הקיבוצים היא נמוכה במידה רבה, בהשוואה למגזרים אחרים בחברה הישראלית. יחד עם זאת, אין להקל ראש בתופעה. היא קיימת גם בקיבוצים ויש להתמודד אתה ולגנותה.

 

הוחלט:

א.      המזכירות מברכת את צוות המחלקה, יואב ונוקי, על עבודתם המסורה והיסודית. ברכות נשלחו גם לצביקה לוי (יפעת), העוסק זה שנים ארוכות, במסירות ובאהבה, במציאת בית חם בקיבוצים ל"חיילים בודדים", מהארץ ומחו"ל.

ב.      מזכירות התנועה קוראת לפעולה שתכליתה יצירת מודעות רבה יותר בקיבוצים לצורך לשרת שרות צבאי ולהמשיך, ככל שניתן, במסלולי פיקוד זוטרים ובכירים. הצורך בחיזוקו של צה"ל לא פחת גם לאחר 60 שנות עצמאות וריבונות.

ג.       מזכירות התנועה רואה בתחומים אלה ביטוי מפורש למעורבות בחברה ולהגברת ההשפעה בצה"ל.

ד.      המזכירים יקימו צוות חשיבה מיוחד שיעסוק בנושאים הנ"ל, לרבות סוגיית הקצונה הבכירה בצה"ל. הצוות יתכנס מעת לעת וינסה לגבש שורה של דרכי פעולה ציבוריות להתמודדות בנדון

 

סיוע ביישובי "עוטף עזה"

 

בחלקו השני של הדיון, מסר יואב מרגלית סקירה מקיפה על פעילות המטה התנועתי לסיוע ביישובי "עוטף עזה". הנחות העבודה של המטה: מצב הביטחון באזור ימשיך להיות מאיים. היישובים ימשיכו לחיות ב"שגרת חרום" עוד זמן רב. אי לכך, יש להיערך למתן תשובות בשלוש רמות: א. שיפור יכולות התגובה לנוכח האפשרות של פגיעה ביישוב; ב. מענה למשבר של פרטים וקהילות; ג. תכנון אסטרטגי - חיזוק הכלכלה והחברה באזור האמור.

 

בהמשך הסקירה פורטו הנושאים שבהם עסק המטה - עד כה - וכן על תוכניות להמשך (ראה: דו"ח בכתב, רצ"ב ומהווה חלק בלתי-נפרד של פרוטוקול זה.

 

הודעות:

 

א.      לאה קיימן (קטורה) - לאה ביקשה לסיים את פעילותה במזכירות התנועה. הריחוק הפיזי מקשה עליה את ההופעה הסדירה - אחת לשבועיים - בישיבות מזכירות התנועה. המזכירים קבלו את הודעתה והודו לה מקרב לב על תרומתה לעבודת המזכירות.

ב.      כנס חינוך - הכנס הארצי יתקיים בחול המועד סוכות. דיווח מפורט יותר יימסר בהמשך.

 

ג.       ראש השנה - הרמת כוסית וברכות לחג - ביום רביעי, 24 ספטמבר, בשעה 08:00, בקומת "המסעדה" (לשעבר).

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

תגובות לכתבה

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים