פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 3 מ-9.3.08
פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 3 מ-9.3.2008

 

יום ראשון, ב' אדר ב' תשס"ח, 9/3/08

(ישיבה 3/2008)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; שלומית חפץ; אבי אהרונסון; אייל רייז; אלישע שפירא; יוסי בן-שאול; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; אלון שוסטר; אפרים שפירא; גיורא מסד; דורון סט .

 

חסרים: ח"כ אורית נוקד; כבי שקולניק; לאה קיימן; ח"כ שי חרמש

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות הת"ק: 2/2008 ודיווחים.

ב.      מס תנועה פרוגרסיבי - הקמת צוות לבדיקת הנושא

ג.       איחוד העיתונים והקמת עיתון חדש - לקראת דיון במועצת התנועה

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית 2/2007

 

אושר פה אחד, ללא הסתייגויות.

 

ב. מס תנועה פרוגרסיבי - הקמת צוות לבדיקת הנושא

 

בהמשך לבקשות חוזרות ונשנות של מספר חברים במועצת התנועה, הודיעו המזכירים על הקמת צוות מיוחד לבדיקת הנושא. בצוות המוצע: צבי מנבר (ג.ח. מאוחד); עזרא רבין (געש); אפרים שפירא (גזבר התנועה); דניאל יופה (רמת יוחנן); חגית סלוצקי (זיקים).

 

אחד מחברי המזכירות הציע לכלול חבר נוסף בצוות. המזכירים הודיעו כי יבחנו וישקלו את ההצעה. בכל מקרה, יש לקיים את הכוונה, שרוב חברי הצוות יהיו דווקא חברי קיבוצים מן השורה, שאינם פעילי/עובדי תנועה לעת הזו.

 

סוכם:

 

1.      המזכירות אישרה את הקמת הצוות לבדיקת הנושא הנ"ל וכן את ההרכב השמי המוצע.

2.      אחד מחברי הצוות המוצע לעיל ישמש כיו"ר הצוות.

 

ג. איחוד העיתונים והקמת עיתון חדש - לקראת דיון במועצת התנועה

 

נושא איחוד העיתונים נדון כבר בישיבה קודמת של מזכירות התנועה. כזכור, בסופה של אותה ישיבה הוחלט כי המזכירות תמליץ למועצה על הקמת עיתון חדש של התנועה הקיבוצית, במקום שני העיתונים הפועלים כיום ("הקיבוץ" ו"הדף הירוק"). בפועל, ניתן "אור ירוק" להקמת צוות שהחל במו"מ עם "מעריב" ו"ידיעות אחרונות". הצוות הגיע עתה לשלבי דיונים מתקדמים, שחייבו דיווח למזכירות וקבלת הכוונה והסמכה מצידה לסיום המו"מ. טיוטת ההסכם תוצג לדיון ולהחלטה במזכירות ובמועצת התנועה הקיבוצית. בכל מקרה, לפי הודעת המזכירים, לא ניתן יהיה לחתום סופית על חוזה, טרם שהוא יאושר תחילה בשני המוסדות הנ"ל.

 

בעקבות דברים שעלו במזכירות בזמנו וכן דברים שעלו גם במועצת התנועה שדנה בנושא, החליטו המזכירים להזמין סקר חיצוני מ"חברת חקר" שנועד לבדוק עמדות חברי קיבוצים (עפ"י מדגם), לשאלה הבאה שהוצגה בפניהם: "כיום מתפרסמים מדי שבוע שני עיתונים: "הדף הירוק", שבמקור היה עיתון בעל זיקה לקיבוץ הארצי, ו"הקיבוץ" שבמקור היה עיתון בזיקה לתק"ם. כיום, לאחר איחוד כל הקיבוצים לתנועה קיבוצית אחת, הכוונה היא לאחד את שני העיתונים לעיתון חדש. המהלך יהיה למעשה צעד המשלים את תהליך איחוד התנועות, גם מעשית וגם סמלית, וייצור עיתון רחב ובעל השפעה. האם אתה תומך או מתנגד לאיחוד שני העיתונים לעיתון אחד".

 

72% מקרב כלל המדגם תמכו באיחוד העיתונים; 8% הביעו התנגדות למהלך. עוד 20% נתנו תשובות בנוסח: 'אין דעה'; 'יש נימוקים בעד ונגד'; "מתלבט". דו"ח הממצאים והמסקנות של הסקר מצ"ב לפרוטוקול ישיבה זו, ומהווה חלק בלתי-נפרד ממנו.

 

בתום הצגת הסקר, נפתח הדיון. להלן עיקרי הנקודות שהועלו ע"י הדוברים השונים: השאלה, באופן שהוצגה לציבור החברים/הנסקרים, היא שאלה מוטה ונוסחה לא נכון; על פניו, הסקר איננו בנוי באופן מקצועי; הקטנת מספר העיתונים תגרום להקטנת מספר הקוראים וכן גם לירידה במספר הכותבים; שני גופי התקשורת: 'ידיעות תקשורת' ו'מעריב מקומונים' הגישו הצעה כספית דומה, וכל אחד מוכן להשוות את הצעתו לשני; קיומם של מספר כלי תקשורת/עיתונים מפחיתה את החשש מפני "עיתון מטעם"; אם ההחלטה תיפול לטובת "ידיעות תקשורת", גוף התקשורת השני (מעריב מקומונים) יוציא - בכל מקרה - עיתון משלו לציבור חברי הקיבוצים; התנועה איננה מממנת את העיתונים הקיבוציים הנוכחיים, כך שאין כל סיבה להתערבותה בעניין מספר העיתונים המכוונים לציבור הקיבוצי; רוב חברי הקיבוצים אינם מבינים כלל מדוע יש צורך בקיומם של שני עיתונים קיבוציים, שבהם מופיעה - בחלקה - אותה האינפורמציה; עיתון "הדף הירוק" מחולק בחינם, בעוד שבעבור עיתון "הקיבוץ" נידרש החבר/ה לשלם. אין מקום לחזרה למצב זה, לכשייצא העיתון החדש; עצם קיומם של 2 עיתונים דווקא מחזק את 'בשורת' האיחוד: פלורליזם ומגוון רחב של דעות; תחרות בין עיתונים היא טובה ומשרתת רק את ציבור הקוראים; אין שום לחץ להחליט עתה. ניתן עדיין להמתין. אין צורך להיחפז בקבלת ההחלטות; שני העיתונים אינם ברמה נאותה. עדיף לקיים עיתון טוב אחד על פני שני עיתונים המתנהלים במצב כפי שהוא כיום; המו"מ עדיין לא הסתיים. השאיפה הסופית היא להגיע למצב שבו לא תהיה לתנועה שום מחויבות כספית. אם תעלה כזו דרישה, היא תגיע מיידית לשולחן המזכירות.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, אין זה הוגן כלל להציג מצב/מצג שלפיו, מי שרוצה עיתון אחד הוא אנטי-דמוקרטי וכל חפצו הוא בסתימת פיות. המטרה הסופית היא להגיע לעיתון טוב , גדול (32 עמודים), מגוון בדעותיו, משפיע בחברה הישראלית ושאיננו תלוי במוסדות ובמנהיגי התנועה לצורך קיומו. החברים בקיבוצים מזהים עדיין את ה"דף הירוק" כעיתון של הקבה"א ואת "הקיבוץ" - כעיתון של התק"ם. בכל דרך שניתן להתבונן בה, נתוני הסקר הם מובהקים וחד משמעיים. שיחות רבות עם חברי קיבוצים מצביעות על כך, שחברי הקיבוצים מזהים במפורש את אקט הקמת העיתון החדש, כמהלך/אקט מסכם של איחוד התק"ם והארצי. בנוסף, החיבור ל"ידיעות תקשורת" פירושו גם חיבור ל-Y.NT. מדובר בפוטנציאל קריאה של כמיליון ורבע קוראים שעד היום לא נחשפו כלל לעולמה של התנועה הקיבוצית. בעיתון החדש יהיו שני עמודים שיעמדו - בחינם - לרשותה של מזכירות התנועה ובהם היא תוכל לבטא את דברה בצורה ברורה וחדה.

 

בהצבעה שהתקיימה בתום הדיון הצביעו 14 חברים בעד ההחלטות להלן; 3 - נגד.

 

הוחלט:

 

1.      המזכירות מסמיכה את צוות המו"מ לסיים את המו"מ מול "מעריב" ו"ידיעות" ולסכם על טיוטת חוזה להקמת העיתון החדש של התנועה הקיבוצית. עדיפות ראשונה לחתימה תינתן ל"ידיעות אחרונות".

2.      יוקם צוות היגוי שיהיה אחראי על: הקמת "רשות" וצוות מערכת לעיתון החדש; קביעת קריטריונים לקשר שבין התנועה הקיבוצית לעיתון; בחינת ציפיות ומטרות שצריכות לעמוד בפני העיתון; גיבוש שם חדש לעיתון. מזכירי התנועה לא יכללו ולא יהיו חברים בצוות האמור.

3.      שני הצוותים הנ"ל יביאו את סכומי עבודתם לאישור סופי של המזכירות.

 

ד. דיווחים

 

ישיבת מזכירות פתוחה - ביום חמישי, 13/3/08, תיערך ב"בית התנועה" ישיבת מזכירות פתוחה שבה יציג השר שלום שמחון, שר החקלאות ופיתוח הכפר, את תוכניות משרדו בשנת העבודה הנוכחית, בזיקה מיוחדת לנושאים הנמצאים על סדר יומם של הקיבוצים ומזכירות התנועה. המזכירים ביקשו מחברי המזכירות לכבד את המעמד ולהגיע לישיבה הפתוחה לכל.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים