פרוטוקול ישיבת מזכירת התנועה הקיבוצית מס' 17 מיום 7.10.07

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 17 מ-7.10.07

 

7.10.2007

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; יואל מרשק; עמרי כנען; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; יוסי בן-שאול; כבי שקולניק; אפרים שפירא; רבקה וילנד; גיורא מסד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; אלון שוסטר; אייל רייז .

 

חסרים: סמדר סיני; דורון סט; לאה קיימן; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; משה תרשיש.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות: 16/2007 .

ב.      תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית - 2008 - דיון הכנה.

 

א. אישור פרוטוקול - ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות ת"ק 16/2007 יובא לאישור המזכירות בפתח הישיבה הבאה.

 

ב. תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית - 2008 - דיון הכנה

 

המזכירים ביקשו מחברי המזכירות לנסות ולהתמקד בנקודות שאמורות להרכיב את תוכנית העבודה של מזכירות התנועה ולא של אגפי/מחלקות התנועה. תוכניות העבודה של אלו הן נגזרות מהתוכנית המערכתית הכוללת ומשתמעות ממנה. הדיון הפתוח - טרם שהדברים עובדו והוכנו לטיוטת מסמך - אמורה ל"ייצר" כיווני פעולה רב-מערכתיים, שלצורך מימושם תידרש עבודה משולבת של כלל אגפי/מחלקות התנועה, וכן גם של גורמים אחרים/נוספים, המהווים מרכיבים חיוניים בהוצאת הנושאים הללו מן הכוח אל הפועל ובאופן מימושם האפקטיבי ביותר. המזכירים הודיעו גם, כי במקביל להכנת הטיוטה הראשונה של תוכנית העבודה, יוחל גם בתהליך של הכנת טיוטת תקציב התנועה לשנת 2008. גם נושא זה, כקודמו, יובא לדיון ולאישור המזכירות, טרם שיגיע אל שולחן מועצת התנועה.

 

מרבית חברי המזכירות נטלו חלק ב"סיעור המוחות" שהתקיים במהלך הישיבה. להלן עיקרי הנקודות/הצעות שהועלו ע"י המשתתפים (לא לפי סדר עדיפות כלשהו):

 

שמירת זכויות הקיבוצים - קביעת עמדות משותפות, השקעת משאבים במימושן, התמודדות עם חסמים ציבוריים ושלטוניים בתחומים הבאים: קרקע; מים; מכסות ייצור; זכויות בנייה וכיו"ב; פעולה משולבת וממוקדת, בעיקר באותם התחומים שבהם נמצאת התנועה הקיבוצית בנחיתות מול מגזרים אחרים בחברה הישראלית; תביעה מפורשת ובלתי-מתפשרת כלפי מוסדות המדינה, להכיר גם בשונות וגם בייחוד של הקיבוץ.

 

חיזוק גבולות "המגרש הקיבוצי" ו"ליבת הקהילה" - 'ערבות הדדית'; עמידה על בניית תשתית מינימום לקיום הערבות ההדדית הפנימית, בעיקר בתחומים הבאים: חינוך, בריאות, סיעוד, פנסיה; תרבות; העלאת נושא צמצום הפערים בין חברים בקיבוץ על סדר היום התנועתי והפנים-קיבוצי.

 

צמיחה דמוגרפית - בדגש של קליטה לחברות; הבלטת היתרונות היחסיים והמשמעות הייחודית שיש לקיבוץ מול צורות חיים אחרות.

 

מעורבות בחברה הישראלית - סימון יעדים ברורים וברי השגה; הרחבת הפעילות התנועתית בקרב הנוער ואוכלוסיות צעירות; הגדלת מספרי היעד של משתתפי "שנת שירות".

 

קידום תכנון פיזי - פעילות תנועתית שמטרתה "לנער" קיבוצים שטרם החלו לעסוק בתכנון הפיזי שלהם.

 

שיתוף פעולה - חיזוק שיתופי הפעולה ועבודה משותפת ומתואמת בין התנועה לבין המועצות האזוריות והארגונים האזוריים; שיח תנועתי קבוע ומשמעותי עם ההנהגות המקומיות, במסגרות האזוריות השונות.

 

"ארגון לומד" - שיפור המיומנויות והעצמת הנכונות לעבודה משותפת בקרב פעילי התנועה.

 

חיזוק הקשר - בין מזכירות התנועה ("התנועה") לבין החברים ולבין מוסדות הקיבוצים באמצעות: (דיוור ישיר; דואר אלקטרוני; אינטרנט; עיתונות קיבוצית וכיו"ב).

 

איחוד הנכסים של התנועות - השלמת המלאכה בפרק הזמן הקצר ביותר שניתן.

 

המזכירים הודו לכל החברים שלקחו חלק בדיון הראשוני. לדעתם, השיחה הייתה מועילה ומפרה, והרעיונות והכיוונים שהועלו בה יתרמו חלק חשוב בגיבוש הטיוטה הכתובה של תוכנית העבודה - 2008. את הרעיונות/הצעות לגיבוש התוכנית - נכון לשלב זה - הם סיכמו תחת הכותרות הבאות:

 

1.      הצמיחה הדמוגרפית - לרבות קידום כל המרכיבים המשתמעים ממנה: תשתיות; שיכון; תעסוקה; קביעת העקרונות לקבלה לחברות וכו' - יעד מרכזי בתוכנית העבודה של השנה הבאה.

 

2.      מעורבות רבה יותר של מזכירות התנועה במהלכי עיצוב "הקיבוץ" בשנים הבאות. חיזוק "ערכי הליבה", יצירת המודעות להם והעלתם תדיר על סדר היום התנועתי/האזורי/הפנים-קיבוצי. בתוך אלה יש לכלול גם מחויבות תנועתית מוחלטת למימוש "תקנות הסיווג" בכלל קיבוצי התנועה.

 

3.      קידום אינטרסים - בעיקר מול מוסדות המדינה: קרקע; תשתיות; מים; מכסות וכו'.

 

4.      ערבות הדדית - חיזוק המהלכים של ערבות הדדית בקיבוצים; חיזוק המהלך של שותפות בין קיבוצים מסייעים לקיבוצים מסתייעים; קידום תכנית הפנסיה לכלל חברי הקיבוצים.

 

5.      חיזוק הקשר הישיר - פיתוח כלים לחיזוק הקשר הישיר בין חבר/ה הקיבוץ לבין מוסדות התנועה, הן לשם הגברת המודעות ליכולת להיעזר במוסדות, והן כדי ליידע את החבר/ה על פעילות התנועה.

 

6.      מעורבות התנועה בחברה הישראלית - עפ"י יעדים/מטרות שייקבעו מעת לעת במזכירות התנועה.

 

7.      שיפור מיומנויות במישור הפנים-ארגוני - תרבות ויכוח ודיון, פלורליזם וריבוי דעות, התמודדות על עמדות - הכל עד שלב קבלת ההחלטה. אחידות הפעולה והמעשה מרגע שהתקבלה ההחלטה במוסדות התנועה. בניית הסכמה של מחויבות לארגון, לרבות משמעויות הדבר.

 

8.      ארגון המערך הכלכלי של התנועה - הערכות "ליום שאחרי" איחוד הנכסים; תכנון הארגון הכלכלי של התנועה שבמרכזו: "הקרן לאחריות חברתית"; ניהול נכון ומושכל של הנכסים.

 

כאמור, הנושאים יוכנו בצורת מסמך טיוטה מסודר, ויובאו בהקדם לדיון נוסף במזכירות.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים