פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 10 - התנועה הקיבוצית מ-17.6.07

 

יום ראשון, א' תמוז תשס"ז, 17/6/07


 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; לאה קיימן; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; כבי שקולניק; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אייל רייז; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; גיורא מסד; ח"כ אורית נוקד; סמדר סיני; רבקה יקיר; מוטל בוגומולסקי;.

 

חסרים: רבקה וילנד; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; עופר אדר; אלון שוסטר; חדווה הדר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: איציק כהן - יועץ ארגוני.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

רשם: רן כוחן.

 


על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 9/2000

2.      בין ישיבה לישיבה - דיווחים

3.      התאגדות הארגונים הכלכליים - דיווח גיורא מסד

4.      המלצה למבנה ארגוני לתנועה (בהשתתפות: איציק כהן - יועץ ארגוני).

  

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

לא הובא לאישור. יובא לאישור, יחד עם פרוטוקול זה, בישיבת מזכירות התנועה 11/2007.

  

ב. בין ישיבה לישיבה - דיווחים

 

1.      חצי תקן לפעיל מפלגת "קדימה" - בהמשך לדרישתם של ח"כ שי חרמש ("קדימה") ואחרים, להקצות תקן לפעיל תנועה, שירכז את הפעילות המפלגתית של "קדימה" בתנועה הקיבוצית, לצד הרכזים הפוליטיים של "העבודה" ו"שינוי", העבירו המזכירים את ההכרעה בנושא לשיקולם ולחוות דעתם של שלושה מזכירים לשעבר: אהרון ידלין (חצרים); אלישע שפירא (עין השופט); ח"כ אבשלום (אבו) וילן (נגבה). לפי הצעתם של הנ"ל, התנועה הקיבוצית תקצה חצי תקן פעיל (כולל רכב) למי שימלא את התפקיד. תחולת סיכום זה - עד מועד הבחירות הבאות. הסדר זה מקובל על נציגי מפלגת "קדימה". סוכם גם כי: במהלך התקופה הקרובה, תקיים מזכירות התנועה דיון כולל, בכל הנוגע להתנהלות המחלקות הפוליטיות-מפלגתיות, בתוך מסגרת של תנועה קיבוצית אחת.

 

2.      כנסים - 2007 - במהלך התקופה הקרובה יתקיימו מספר כנסים: חלקם אזוריים וחלקם עם הארגונים הכלכליים. בכנסים אלו יוצגו פרטי המתווה של הקמת הקרן הציבורית למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית (ראה פרוטוקול ישיבת מזכירות 9/2007 וכן פרוטוקול מועצת התנועה 3/2007). לדיונים שיתקיימו בכנסים הנ"ל יהיו השלכות רחבות מאד על עבודת התנועה בשנים הבאות. לכן, חשוב שיהיו נוכחים בהם כמה שיותר משתתפים: הן חברים מן השורה והן בעלי תפקידים שונים בקיבוצים ובאזורים. ארגון המפגשים האזוריים - באחריות: אגף הרכזים. בתום סבב המפגשים/כנסים הנ"ל, ישוב הנושא לדיון ב"קריאה שנייה" במועצת התנועה.

 

ג. התאחדות הארגונים הכלכליים - דיווח גיורא מסד

 

גיורא מסד, רכז שולחן התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים וחבר מזכירות התנועה בתוקף תפקידו, מסר דו"ח מקיף וממצה על פעילות ההתאחדות. נכון להיום, ההתאחדות (מאוגדת כ-אגש"ח), היא בבעלות עשרה חברים: תשעת ארגוני הקנייה האזוריים והארגון הארצי. הנושאים העיקריים שבטיפול ארגוני הקנייה האזוריים: א. טיפול בנושאים משותפים של ארגוני הקניות, החלפת מידע, גיבוש מצב והגדרת מדיניות; ב. טיפול בנושאים חקלאיים הנוגעים לפעילות הקיבוצים והמפעלים האזוריים. בכלל אלה: מועצות ייצור; ארגונים חקלאיים; מערכות שיווק - תנובה, אגרסקו וכו'; ניהול וייצוג במערכות משותפות - אלון, תנובה, הזרע, שוברי בר, ברית פיקוח, ביטוח חקלאי וכו'; אמצעי ייצור - קרקע, מים; תשומות שונות - בע"ח, דשנים, חומרי הדברה; ייצוג וקישור - משרדי ממשלה - חקלאות, תעשייה, אוצר וכו'; מימון הוצאות שונות של הקיבוצים והתנועה - טיפול משפטי, ייצוג וכו';. האגודה איננה צוברת הון עצמי וכל העודפים הנותרים בקופתה מחולקים כהחזרים לחברים. הארגונים הכלכליים מייצגים, בנושאים שונים, כ-280 קיבוצים וארגונים קשורים וכ-200 מושבים ומפעלים.

 

גיורא מסד הציג במזכירות מצגת רבת נתונים על פעילות ההתאחדות. תדפיס של מצגת זו מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

ד. המלצה למבנה ארגוני לתנועה (בהשתתפות: איציק כהן - יועץ ארגוני)

 

ההצעה להפעלת התנועה במבנה ארגוני-ניהולי שונה, הוכנה ע"י איציק כהן, יועץ ארגוני מן המגזר הפרטי. ההצעה הובאה לדיון במזכירות התנועה, לאחר שהיא הוצגה לראשונה בפני "פורום רכזי אגפים" שהתקיים ב-10/6/07, בלשכת מזכירי התנועה. עיקרי ועקרונות ההצעה מוצגים ברצ"ב, שמהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.

 

בדיון שהחל בישיבת המזכירות הנוכחית, עלו שורה ארוכה של התייחסויות/תגובות, בהקשר להצעה/המלצה שהוצגה. חלקן של תגובות אלה סבב סביב ההגדרה העקרונית של פעיל התנועה: האם הוא בראש ובראשונה מינוי מקצועי לכל דבר או האם הוא "שליח" תנועתי, בעל כישורים מתאימים למלא את המטלות התנועתיות הנחוצות. מוקד אחר של התייחסויות נגע לסוגייה של מסגרת העבודה התנועתית, האם היא צריכה להיות "דמוקרטית" או "היררכית". אף שהנושא לא עלה במפורש על סדר היום (יגיע לדיון מפורט בהמשך), התבטאו חלק מחברי המזכירות "בעד" ו"נגד" הצורך בקיום תפקיד של מנכ"ל בתנועה הקיבוצית וב"מיקומו" במבנה הארגוני שהוצג בישיבה. היו שתהו בשאלה במה המערכת המוצעת החדשה עדיפה על פני זו שכבר קיימת. חברים הגיבו גם בסוגיית "האילוצים" שלפיהם נקבעו בעלי התפקידים הבכירים בתנועה: המזכירים; המנכ"ל; הרכז הכלכלי; רכז הכספים. לדברי חלק מהמשתתפים ההתייחסות ל"לשעברים" היא חסרת משמעות לחלוטין ומיותר כיום להתייחס אליה בכלל. לדברי אחד הדוברים, כאשר ייבחר רק מזכיר אחד לתנועה, מן הראוי הוא שיחול עליו איסור להיות שותף פעיל באחת המפלגות. לא מעט דברים נאמרו בדיון, בהקשר מפורש למבנה הארגוני המוצע: האם התנועה צריכה למקד את עיקר האנרגיות שלה בהיותה "תנועה חברתית" או "משרד אינטרסים" של קיבוצי התנועה. היו גם מי שהביעו הסתייגויות חריפות כנגד הכוונה להקים אגף נוסף: "שיווק תנועתי".

 

מזכירי התנועה מסרו כי יביעו את תגובתם בישיבה הבאה. בשלב זה של הדיון הם הדגישו כי אין שום כוונה לזרז את הדיון ולכפות הסכמות וכי נדרשת הסכמה רחבה ככל האפשר, מצד רוב חברי המזכירות, לשם הנעת המהלך המוצע. לפיכך, צריכים להמשיך ולהידבר, כדי להגיע להבנות, כיצד צועדים ולאן רוצים להגיע בהמשך.

 

סוכם:

 

1.      המזכירות קיימה דיון ראשוני בנושא המבנה הארגוני המוצע.

2.      המזכירות תמשיך את הדיון בישיבה הבאה ותקדיש את רובו ככולו למטרה זו.

 

זאב (ולוולה) שור גברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים