פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מ-3.6.07

3.6.2007


יום ראשון, י"ז סיון סיון תשס"ז, 3/6/07

 

(ישיבה 9/2007)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; לאה קיימן; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; כבי שקולניק; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אייל רייז; דורון סט; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ אורית נוקד; סמדר סיני; רבקה יקיר; מוטל בוגומולסקי;.

 

חסרים: רבקה וילנד; גיורא מסד; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; עופר אדר; אלון שוסטר; חדווה הדר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: גילי ומולי - אגף המשימות.

 

רשם: רן כוחן

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית


על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 8/2007

ב.      בין ישיבה לישיבה - דיווחים

ג.       דו"ח המבקרת - אגף המשימות.

ד.      קרן תנועתית למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית.

  

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

אושר - ללא הסתייגויות - פרוטוקול מזכירות התנועה: 8/2007

 

ב. בין ישיבה לישיבה - דיווחים

 

1.      הטקס ב"כישורית" - המזכירים דיווחו על הטקס שבא לציין עשור לכפר, שנועד לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. יש במקום כיום כ-20 צעירים מ"שנת שירות" המסייעים לתפעול השוטף של הכפר. י שכאלה שמעורבים בכפר בהתנדבות. הכפר נמצא במעמד של "קיבוץ נילווה". המופע שהוכן לקראת "יום העשור" היה מרגש מאד. התנועה הקיבוצית זכתה להרבה תודות והוקרה על כך שהיא נטלה על עצמה לדאוג גם למגזר האוכלוסייה הייחודי המאכלס כיום את היישוב.

2.      ברכות הצלחה למבקר התנועה החדש - המזכירים ברכו את משה תרשיש (יפעת), עם כניסתו לחפיפה בתפקיד מבקר התנועה הקיבוצית. משה מחליף את עליזה בורנשטיין (עין השלושה), ששימשה בתפקיד זה מראשית מהלכי איחוד התנועות (2000).

  

ג. דו"ח המבקרת - אגף המשימות (מוזמנים: מולי; גילי)

 

עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, סקרה בהרחבה את פרקי הדו"ח והתעכבה במיוחד באותם נושאים שנראו לה משמעותיים: מעגל הקבוצות; תנועות הנוער. כל פרקי הדו"ח כלולים בחוברת שהופצה לחברי המזכירות, לרבות תגובת המבוקר. הדו"ח במלואו, כאמור לעיל, מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

להלן עיקרי הסיכום וההמלצות של מבקרת התנועה:

 

1.      מומלץ להכין תוכנית שנתית של משימות, לרבות מטרות כל אחת מהמשימות ולהביאה לאישור מזכירות התנועה. 

2.      ראוי לבדוק אפשרות של צמצום במספר המשימות, במטרה להבטיח תוצאה טובה יותר לנושאים המטופלים. 

3.      המבקרת מציינת שורה של המלצות (ראה – סעיף 3') בנושא התאגדות הקבוצות השיתופיות. 

4.      המלצה לבדוק כל העת את הנעשה בתחום תנועות הנוער בקיבוצים, במטרה ל"שמר...לחזק ולהעצים" פעילות זו. 

5.      מומלץ ליצור מתכונת קבועה לדיווח על תוכנית העבודה, כך שניתן יהיה לעקוב אחרי סעיפים שבוצעו ושלא בוצעו. 

6.      הגברת תהליך גביית חובות מלקוחות המפגרים בביצוע תשלומיהם.

 

כאמור, תגובת המבוקר צורפה לדו"ח. כלולה בו תודה והערכה לעבודת המבקרת עם האגף לאורך שנים. במרבית הנושאים דיווח המבוקר כי המלצות המבקר מקובלות ויזכו ליישום. פעילי האגף התייחסו באופן מיוחד להערת המבקרת בנושא: הוכחות להתנהלות כללית וכספית תקינה וחוקית, בהתייחס לסעיף העוסק ב"קבוצות השיתופיות".

 

לדברי הפעילים, כל התמיכה הכספית הייתה והיא מבוקרת ומתועדת. שום גורם חיצוני לא יעז כיום להעביר תמיכה כספית לגוף ציבורי כלשהו, אלא אם כן זה מתנהל כעמותה לכל עניין ודבר. הגורמים המתקצבים הם אלה שבודקים את יעודה ויעדה של כל הקצבה כספית בזכוכית מגדלת ועל קוצו של יוד. ההקצבות מועברות ישירות לקבוצות השיתופיות. אין לתנועה הקיבוצית שום מעורבות בהליכים אלו.

 

בהתייחסות נפרדת, התייחס המבוקר להמלצת המבקרת בסעיף 1 לעיל. בדברי ההסבר לסעיף זה מבקשים פעילי האגף להסביר את הקשיים שבהבאת תוכנית המשימות של האגף, לאישור מוקדם של מזכירות התנועה.

 

הוחלט:

 

מזכירות התנועה מאשרת את דו"ח המבקרת כלשונו, לרבות סעיפי הסיכום וההמלצות הכלולים בו.

 

1.      המזכירות מברכת את אגף המשימות על היקף ומגוון פעילותו. 

2.      "צוות מזכירים" יקיים דיון ויציע דרכים ליישום המלצות הדו"ח. רכז האגף יוזמן ל"צוות המזכירים" לדיון בנושא. 

3.      המזכירות מודה למבקרת על העבודה היסודית והממצה שהשקיעה בדו"ח זה, ערב סיום תפקידה בתנועה הקיבוצית ומאחלת לה הצלחה רבה בכל אשר תעשה בעתיד.

 

ד. קרן תנועתית למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית

 

בראשית השנה, בעת שמועצת התנועה (1/2007) דנה בנושא: תקציב התנועה, הודיעו המזכירים כי השלב השני של הדיון ואישור התקציב יהיה בנוהל של "קריאה שנייה". המועד לדיון האמור נקבע לתאריך כלשהו, בראשית חודש יולי ש.ז., לאחר שניתן יהיה להגיש דו"ח לתקופה של 5-6 חודשים, - 'שימושים' מול 'מקורות'.

 

על פניו נראה כי התקציב הוא "גרעוני" וכי סעיף השימושים בו עולה על סעיף המקורות. לדברי המזכירים, גם בעבר היו גירעונות לא-מבוטלים בתקציבי כל אחת מתנועות האם של התנועה הקיבוצית. גירעונות אלו כוסו ע"י "אכילה" אל תוך נכסי התנועה. נכון להיום, ערב השלמת מהלכי מיזוג התנועות, הכוונה היא לחסום לגמרי את צינורות ההזרמה הללו. במקומם, להניח על שולחן התנועה תקציב שנתי אמין ושקוף, גם אם כלולים בו גירעונות. לגירעונות אלה יצטרכו למצוא מקורות, אך אלה לא יהיו עוד מנכסי התנועה המשותפת.

 

על מנת לאפשר את קיום המטלות שנוטלת על עצמה התנועה הקיבוצית מידי שנה, מוצע להפריד בין שני נתיבי הפעולה שאותם משרת כיום התקציב הקיים: 1. תקציב הפעלת התנועה - אגפים/מחלקות/יחידות וכיו"ב), על פי תוכנית העבודה השנתית; 2. תקציב הגופים הציבוריים-חינוכיים.

 

נכון להיום, ההבדל בתקציב התנועה בין "המקורות" ו"השימושים" הוא בסד"ג של כ-10 מיליון ש"ח. כדי להשלים את החסר, הוחלט במזכירות התנועה ובמועצה, על הקמת צוות שכולל את: המזכירים; הח"כים; יו"ר שולחן הארגונים; רכז האגף הכלכלי; רכז "המטה השיתופי". על הצוות הוטל לבדוק הקמת קרן תנועתית מיוחדת, שתיוחד כולה למימון הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית. להלן רשימה (לא מלאה) של מערכות הפעילות הציבורית: המקהלות - האיחוד והקבה"א; תנועות הנוער בישראל - השומר הצעיר; הנוע"ל; מחנות העולים; הצופים; תנועות הנוער בעולם - הבונים-דרור; השומר הצעיר; החלוץ למרחב; הנוער הציוני; גופי "ברית התנועה הקיבוצית" - להקת המחול הקיבוצית; התזמורת הקאמרית הקיבוצית; תיאטרון הקיבוץ; גלריית הקיבוץ; "מכון שיטים"; וכן גם: גבעת חביבה; יד טבנקין; "משואה" ומוזיאון לוחמי הגטאות; עצרת יד-מרדכי; "מרכז חזן" וכיו"ב. כל הנ"ל כלולים במניין "הפעילות הציבורית, התרבותית והחינוכית" של התנועה הקיבוצית ועליהם חלות ההחלטות שהתקבלו ב"ועידת כפר-בלום".

 

עפ"י ההצעה, "הקרן" תכלול את הגופים הנ"ל, לאחר שאלו יופרדו מהתקציב השוטף של התנועה. הקרן תממן את הפעילות הציבורית, כאמור, מתוך מקורותיה.הכוונה היא שתקציב הקרן יעמוד על סכום של כ-14 מיליון ש"ח. היא תישען את מקורות שיגיעו מהגורמים הבאים, כפי שהם מפורטים בדף ההסבר המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. לדברי המזכירים, הסדרת הנושא, עפ"י המיתוה הרשום, יבטיח את פעילות הגופים הציבוריים לטווח הארוך.

 

המזכירים סיכמו את הצגת הנושא בהדגישם את "הערך המוסף" ו"הנשמה היתרה" של כל מרכיבי הפעילות הציבורית והחינוכית של התנועה הקיבוצית. אין לתנועה שום מטרה או תכלית, אם היא תעסוק אך ורק באינטרסים של הקיבוצים ובסוגיות של נדל"ן. מי שרוצה, לדבריהם, לחדור אל תוך ליבת החברה הישראלית, חייב להוסיף פעילויות ומכל מקום – אל לו לגרוע מהן. מבחינה זו, יש ליחס לדיון על הקמת הקרן חשיבות מרובה ביותר. לפיכך, לדבריהם, דיון זה אינו עוסק ב"כמויות" אלא ב"איכויות". הוא אמור גם לסמן את הכיוון הערכי, שאליו צריכה התנועה הקיבוצית לכוונן את עצמה בשנים הבאות.

 

בדיון שהתקיים במזכירות, בהמשך לדברי המזכירים, התחלקו התגובות בין מי שסברו כי יש מקום וצורך דחוף לקדם את הקמת "הקרן" ולא לעצור עד אז דבר בפעילות הציבורית של התנועה, לבין מי שטענו כי יש להתאים את ה"מקורות" ל"שימושים", וכי כל עוד התקציב הקיים הוא גרעוני ולא מאוזן, יש לצמצם בדחיפות את סעיף "השימושים". היו גם מי שהוסיפו על כך, כי במקביל לניסיונות לגייס כספים, כאמור לעיל, צריך להכין מיידית גם "תוכנית התייעלות" וצמצומים דחופה, כדי שלא לעמוד מול שוקת שבורה, אם פרוייקט "הקרן" לא יתממש ולא יניב את מלוא הפירות הצפויים.

 

התומכים בהקמת "הקרן" הביעו ספק רב אם תוכנית של קיצוצים היא אכן הפתרון המומלץ. לפי תפיסתם, ככל שתרד רמת הפעילות הציבורית של התנועה, כך בהתאם, תפחת גם ההבנה בקרב חברי הקיבוצים, באשר לעצם נחיצות המשך קיומה של התנועה. לפיכך, יש מקום לפנות אל צירי הקיבוצים במועצת התנועה לא בהצעה ל"צמצומים", אלא דווקא להפך - הגדלת סעיף "המקורות", כדי לקיים ולהרחיב את הפעילות הציבורית הקיימת. כדי להצליח ולעמוד במשימה הזו, על מזכירות התנועה לגלות נחישות, לקבוע מטרות משותפות ולדבר בפה אחד. אין ספק שעצם הרעיון שעומד מאחורי ההצעה להקמת "הקרן" הוא רעיון חדש ומהפכני. לא קל לעכל אותו ב"קריאה ראשונה". הצלחת המשימה היא גם הערובה וההבטחה לקיומה של התנועה הקיבוצית בשנים הבאות. זהו גם המאבק האמיתי ביותר על הבטחת עתידה של התנועה.

 

הוחלט:

 

1.      מזכירות התנועה מאשרת את המסמך שהונח לפניה בדבר הקמת "הקרן לקיום הפעילות הציבורית של התנועה הקיבוצית" וממליצה להעביר את הנושא כולו לדיון במועצת התנועה. 

2.      בתום הדיון והאישור במועצה, ישוב הנושא להידון במזכירות התנועה הקיבוצית.  

3.      מזכירות התנועה תראה עצמה כאחראית וכמובילה את הצעדים הנדרשים להקמתה של "הקרן".

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים