ישיבת מזכירות פעילה מס' 7 של התנועה הקיבוצית מ-29.4.2007 


 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; לאה קיימן; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; כבי שקולניק; רן כוחן; אלישע שפירא; אייל רייז; דורון סט; גיורא מסד; אלון שוסטר.

 

חסרים: רבקה יקיר; ח"כ אורית נוקד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; סמדר סיני; ח"כ שי חרמש; שלומית חפץ; מוטל ב.; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; עופר אדר; חדווה הדר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: שלומית ארבל (מח' מידע - אגף כלכלה).

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן


על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 6/2007, 15/4/07.

ב.      מצגת "קשת" (בהשתתפות: שלומית, אגף כלכלה)

ג.       טיוטת הצעה לשינוי תקנון: משך קדנציה ודרכי הבחירה.

ד.      גביית מסי התנועה - דיווח.

ה.      שונות


א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 6/2207 יוצג ויובא לאישור מזכירות התנועה בישיבת המזכירות הבאה.

ב. מצגת "קשת" (בהשתתפות: שלומית ארבל, מח' מידע, אגף כלכלה)

 

מערכת "קשת" אמורה לאפשר למשתמשים בה , מקרב עובדי/פעילי התנועה, ליצור קשר עם "הלקוחות": בעלי תפקידים וממלאי פונקציות שונות, בכל קיבוץ וקיבוץ, ברמה מגוונת של חתכים. יתרון נוסף: מאפשרת עבודה וכניסה למערכת המידע מכל מקום שבו קיימת "סביבת אינטרנט", מותנה כמובן בהרשאה מוקדמת של מנהל/ת "קשת". נכון להיום, המערכת איננה שלמה עדיין ויש צורך להוסיף נתונים ולשפר את מסדי המידע. הנקודות הטעונות שיפור ותיקון סומנו ע"י אגף הכלכלה המופקד על מערכת זו ויטופלו בהתאם.

 

המערכת הנוכחית, לדברי רכז האגף, דורון סט, אמורה להוות רובד אחד מתוך שלושה, כפי שהוגדרו ע"י הנהלת האגף: הרובד הראשון, כאמור לעיל, לאפשר קשר עם "הלקוחות" ועם בעלי התפקידים למיניהם בקיבוץ. הרובד השני, מערכת שתוכל לעסוק בניתוח כלכלי של דוחות הקיבוצים שמצטברים באגף. לעניין זה חשיבות רבה ביותר, בעיקר לצורך הכנת חומר אמין ובפריסה רחבה, לקראת ביקורי "צוות היגוי" בקיבוצים. הרובד השלישי, היכולת לייצר שאלונים לקיבוצים, בכל מיני נושאים ולהפיק - באופן ממוחשב - מידע מצרפי ו/או פרטני מהסקרים הללו. המטרה כאן היא ליצור איגום והצבר של ידע שיהיה זמין לכל מי זקוק לו ומורשה לקבלו.

 

בהמשך, הציגה שלומית ארבל מצגת ערוכה היטב שהדגימה את אפשרויות השימוש במערכת "קשת" בעבודת הפעיל התנועתי מול קיבוץ, מול איזור, מול "רכז איזור" וכיו"ב. כמות החתכים היא רבה ומספקת למי שמשתמש בה. המערכת נבנתה באופן שתהיה "ידידותית" למשתמש, בין אם הוא עובד ממשרדו או כאשר הוא פועל בשטח. "קשת" כוללת 3 קטגוריות רלוונטיות למשתמש: א. איפיון הקיבוצים; ב. חיתוך של קיבוצים; ג. דף קשר עם בעלי תפקידים בקיבוץ. מי שמנהל בתנועה את המערכת בפועל, זו רחל, מזכירת אגף הכלכלה.

 

הוחלט:

 

א.      מזכירות התנועה מעריכה מאד ומודה לכל מי שעסק בבניית מערכת "קשת" ובהכנת המצגת לדיון זה.

ב.      המזכירות פונה אל צוות האגף העוסק במערכת זו, לתקן, להשלים ולהרחיב את בסיסי ומסדי המידע של המערכת.

ג.       מזכירי התנועה רואים חשיבות רבה בכך שכל האגפים/המחלקות/יחידות המישנה של התנועה יתחברו ל"קשת", יקבלו הרשאות בהתאם, וישתמשו במערכת זו באופן נכון ומושכל.

 

ג. טיוטת הצעה לשינוי תקנון: משך קדנציה ודרכי בחירה

 

סמוך לאיחוד התנועות הקיבוציות (התק"ם והקבה"א), באוקטובר 2000, התקבלה בועידת התנועה (ועידת כנרת) החלטה על קדנציות ורוטציות, כפי שפורט בנוהלים. נכון להיום, לאחר כשבע שנים מן הארוע הנ"ל, מוצע להגמיש מעט את הכללים הנוגעים למשך הרוטציה ודרכי הבחירה. בעיקרון, ההצעה מדברת על האפשרות לפעול כשליח תנועתי למשך תקופה שלא תעלה על 8 שנים רצופות. להלן, פירוט ההצעה. היא עדיין טעונה אישור מזכירות ומועצה ולא תוחל רטרואקטיבית. הצעה זו מביעה רצון לחפש את שביל הזהב בין שליחות קצובה בזמן, בין ניסיון וידע שניצברו במשך תקופת הפעילות/שליחות ובין הכוונה לרענן את המערכת ולהזרים אל עורקיה דם חדש, מעת לעת. עפ"י ההצעה שלהלן מדובר על תקופה של 8 שנים עם נקודות יציאה אפשריות לאחר 4 או לאחר 6 שנים.

 

הוחלט:

 

המזכירות דנה בהצעה שהונחה לפניה ובסיומה סיכמה על נוסח חדש שיוצג למועצה. להלן הנוסח שאושר במזכירות:

 

א.      משך "קדנציה" של עובד/פעיל בתנועה הקיבוצית נקבע לתקופה של 4 שנים.

ב.      על אף האמור לעיל, רשאי עובד לבקש הארכת משך עבודתו, בתאום עם המנהל הישיר שלו, לתקופה של שנתיים (להלן: "התקופה הראשונה") ולאחריה לתקופה נוספת של שנתיים (להלן: "התקופה השנייה"), זאת בתנאי שסה"כ תקופת עבודתו בתנועה הקיבוצית לא תעלה על 8 שנים רצופות. העובד יוכל לעשות כן ע"י פנייה לוועדה שמטעמה הוצע לתפקיד ("ועדת כוח אדם" או "ועדת גיוס רחבה").

ג.       בכל מקרה ש"וועדת כוח אדם" תחליט על אי-הארכת משך הפעילות של עובד ל"תקופה הראשונה" או ל"תקופה השניה", יחולו עליו כללי הפסקת עבודה, כמפורט ב"חוזה ההעסקה" של העובד.

ד.      לשם אישור משך "התקופה השניה", נדרש רוב של 75% מקרב חברי הוועדה הנוגעת בדבר.

ה.      פנייה שנדונה ואושרה ברוב הנ"ל, ב"ועדת גיוס רחבה" טעונה אישרור של מועצת התנועה הקיבוצית.

ו.         נבחר ציבור שהארכת עבודתו ל"תקופה הראשונה" (שנתיים) או ל"תקופה השניה" (שנתיים נוספות), לא אושרה ע"י "ועדת גיוס רחבה", רשאי לערער על כך בפני מועצת התנועה והחלטתה של זו תהיה קובעת וסופית.

ז.       בכל מקרה, מועצת התנועה סוברנית לאשר או לדחות את החלטת "ועדת גיוס רחבה". במקרה של אי-הסכמה בין החלטת הוועדה לבין החלטת המועצה, החלטת המועצה היא הקובעת.

 

ד. גביית מסי התנועה - דיווח מזכירים

 

כזכור, מועצת התנועה דנה ואישרה שיטה חדשה לגביית מסי התנועה. מבין שלל הסיבות שהכתיבו את הצורך בשינוי זה, נציין רק שתיים: הראשונה, לנוכח מהלכי המיזוג המלא של התנועה הקיבוצית, עלה גם הרצון לחסוך מן הגזבר החדש של התנועה את הצורך להתמודד מידי חודש בחודשו עם 250 גזברי קיבוצים על תשלומי המס התנועתי. השניה, המעבר לתשלום משכורות בתנועה, שחייב ליצור מקור תזרימי קבוע ובטוח. לכן, ההחלטה שהתקבלה קבעה כי העברת המס מן הקיבוץ לגזברות התנועה, תעשה באמצעות הארגון האזורי, מותנה באישור מוקדם של הקיבוץ הנוגע בדבר.

 

לאחר כארבעה חודשי הפעלה של המתווה החדש, מסתבר כי "שנת המעבר" עתידה להיות שנה קשה ובעייתית. נכון להיום, רק 53% מכלל קיבוצי התנועה הודיעו על הסכמתם לעבור לתוכנית החדשה או לחילופין - לשלם לתנועה מראש וישירות. מבחינות מסוימות ניתן לראות זאת כהישג מרשים, שלאחר תקופה כה קצרה, כבר למעלה מ-50% של הקיבוצים הצטרפו להסדרים החדשים. אך עובדה זו אינה משנה את המצב התזרימי הבעייתי של התנועה. המזכירים דיווחו כי הטילו על הגזברים, על רכזי האזורים ועל אגף הכלכלה, על מנת לפעול ביתר נחישות, לצירוף כלל קיבוצי התנועה להסדרי הגבייה החדשים.

 

המזכירים דיווחו גם על פגישה ראשונה שהתקיימה עם הצוות שהוקם בזמנו, כדי לבחון דרכים נוספות לגיוסי כספים לתנועה הקיבוצית. בפגישה זו הועלו רעיונות שונים והמזכירים בונים הצעה לגיוס המקורות החסרים. הצעה זו תובא לדיון במזכירות ובמועצה.

 

הוחלט:

 

א.      המזכירים פונים וקוראים לכלל חברי המזכירות להירתם לפעולה בקיבוצם ובאזורם, כדי לשכנע קיבוצים נוספים להצטרף להסדר החדש, כפי שאושר במועצה.

ב.      נושא תשלום מסי התנועה יעלה לדיון נוסף, במהלך הדיון החצי-שנתי על תקציב התנועה ועל סעיפי שימושים ומקורות.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל,  מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים