פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 6 מ-15.4.2007

 


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; כבי שקולניק; רן כוחן; אלישע שפירא; שלומית חפץ; אייל רייז; גיורא מסד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים: לאה קיימן; ח"כ אורית נוקד; דורון סט; רבקה וילנד; סמדר סיני; ח"כ שי חרמש; מוטל ב.; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; עופר אדר; אלון שוסטר; חדווה הדר.

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

מוזמנים: אמציה רייז (עין המפרץ); אילנה לפידות (צרעה); רייפי גולדמן (אורים); עמוס רבין (יקום); רוני בוכמן (געש).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן


על סדר היום: 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 5/2007

ב.      בין ישיבה לישיבה - דיווחים

ג.       אישור סדר היום - מועצת התנועה הקיבוצית 2/2007

ד.      הקואופרציה בישראל - דיווח ודיון

ה.      שונות

 


א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 5/2207 אושר במזכירות התנועה. אלישע שפירא ואייל רייז ביקשו לתקן את הפרוטוקול הנ"ל ולרשום בו את הצבעתם נגד תמיכת התנועה בעסקת "תנובה", ערב הוועידה ה-28.

 

המזכירים קיבלו את ההסתייגות של אלישע ואייל והטילו על רן כוחן לתקן את הסעיף בהתאם.


ב. בין ישיבה לישיבה - דיווחים

 

1.      חגי מירום - בהתייעצות עם חגי מירום, גזבר הסוכנות היהודית, נקבע כי הוא יהיה מוזמן ומכותב לכל ההזמנות לישיבות מזכירות/מועצה וכן יקבל באופן שוטף וקבוע פרוטוקולים וכן כל חומר אחר היוצא מטעם מזכירות התנועה.

 

2.      "קצין קישור" להסתדרות הגימלאים - הסתדרות הגימלאים מציינת השנה 50 שנה להיווסדה. אירוע זה אמור להיות מצוין בשורה ארוכה ומגוונת של פעילויות ואירועים בכל רחבי הארץ. יו"ר הסתדרות הגימלאים, גדעון בן-ישראל, פנה אל מזכירי התנועה בבקשה כי התנועה הקיבוצית וכל קיבוציה יהיו מעורבים בקטעים שונים של האירועים המתוכננים. המזכירים הטילו על רן כוחן לשמש כמקשר וכנציג התנועה הקיבוצית בהסתדרות הגימלאים.

 

3.      ערב יום הזיכרון - ביום א', ערב יום הזיכרון, יהיה "בית התנועה" סגור לפעילות אגפי התנועה.

 

4.      סיור בצפון רמת הגולן - יוסי בן-שאול מסר כי הסיור המתוכנן יתקיים ב- 31/5. חלק מהעלות הכספית – ע"ח המשתתפים בסיור. הסיור אמור להיות סיור גיבוש וסיור לימודי. כל פעילי הבית מתבקשים לקחת בו חלק.

 

5.      "המטה השיתופי" הסדר משכורות - המזכירים הודיעו כי הגיעו להסדר עם חברי "המטה השיתופי", בהקשר לכוונת חברי המטה ליישם - ברמה המעשית - שוויון מלא בקבלת המשכורות של עובדי "המטה", שייעשה ע"י מיצוע המשכורות של 3 העובדים במטה. בצעד זה יש משום הכרה חיובית בייחודיות הפעולה של "המטה השיתופי". נמסר כי ההסדר עם "המטה" טעון חידוש מידי שנה, סמוך לראשית שנת התקציב, וכי כל אחד מפעילי "המטה" יחתום, בנפרד, על הסכמתו לנוסח ההסדר, כפי שאושר.

 

6.      "תנובה" - אינפורמציה - גיורא מסד מסר דיווח קצר על המפגשים שהתקיימו לאחרונה עם נציגי "16 הקיבוצים". לדבריו, השיחות מתקיימות ברוח טובה ומתוך מטרה להגיע להסדר חיובי עם הקבוצה, מחד, אך תוך עמידה בהבטחות התנועה למדינה, מאידך, בכל הקשור להעברת 25% ממניות "תנובה" למדינה. גיורא הדגיש כי השאיפה של מנהלי המו"מ היא להגיע להדברות ולפתרון ולא להקצנה.


ג. אישור סדר היום - מועצת התנועה 2/2007

 

על פי הנוהל, מזכירות התנועה אמורה לאשר את סדר היום למועצת התנועה. להלן סעיפי סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת מועצה קודמת - 1/2007

2.      דיווחים - בין ישיבה לישיבה

3.      מבקרת התנועה - דו"ח שנתי על פעילות מועצת התנועה 2006

4.      מבקרת התנועה - דו"ח מסכם - פעילות המבקרת עם תום תקופת כהונתה

5.      בחירת מבקר התנועה - המלצת ועדת גיוס רחבה

6.      נוהל בחירת מזכיר לתנועה הקיבוצית - הצעת "ועדת גיוס רחבה"

 

אבו וילן העלה הסתייגותו בהתייחס לסעיף 6 לעיל. לדבריו, היה מקום לקיים דיון מוקדם במזכירות, טרם שהנושא עולה לדיון ולהחלטה במועצת התנועה. בהתאם, הוא גם ביקש לדחות את הדיון במועצת התנועה הקרובה שנקראה לדון בהצעת "ועדת גיוס רחבה". המזכירים מסרו כי יקיימו התייעצויות נפרדות עם אבו וילן ועם סול, רכזת הוועדה, וכי יפרסמו את החלטתם במהלך השבוע.

 

אישור סדר היום למועצת התנועה הקיבוצית נידחה לישיבת המזכירות הבאה.

 


ד. הקואופרציה בישראל - דו"ח ודיון

(בהשתתפות: אמציה רייז; אילנה לפידות; רייפי גולדמן; עמוס רבין; רוני בוכמן)

 

בשנתיים האחרונות קיימה המזכירות שני דיונים בנושא הקואופרציה. בין יתר ההחלטות שהתקבלו: החלטת המזכירות על הצטרפותה כחברה ל- ICA, ההתאגדות הבי"ל לקואופרציה. בהצטרפות זו סימנה עצמה התנועה הקיבוצית, כאחד מהגופים המובילים בישראל לקידום הרעיון הקו-אופרטיבי ולהקמת מסגרות קואפרציה לסוגיהן.

 

קבוצת החברים שהוזמנה לקחת חלק בישיבת מזכירות זו (ראה לעיל), הפיצה לחברים חומר רקע בכתב על מהות התנועה הקואופרטיבית בארץ ובחו"ל. חומר רקע זה מצורף לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. דוברי הקבוצה ביקשו, בדבריהם, להדגיש את הנקודות הבאות:

 

1.      הצטרפות התנועה הקיבוצית ל-ICA פותחת שער לעולם ומלואו של אפשרויות חיבור בתחומים החברתיים, הכלכליים והעיסקיים. מדובר בהצטרפות לאחת התנועות היותר גדולות בעולם, שמאגדת בתוכה כ-800 מיליון חברים, לפי נתונים שפורסמו ע"י מזכיר האו"ם. המחזור העיסקי המיצרפי השנתי של 300 הקואופרטיבים המובילים בעולם מגיע ל-965 מיליארד דולר. ב"עולם הקואופרציה", התנועה הקיבוצית עדיין נתפסת כתנועה של קואופרטיבים חזקים ואיתנים. אין מייחסים חשיבות כלשהי להבחנות שבין "הקיבוץ השיתופי" ל"קיבוץ המתחדש" וגם לא קיימת ההתייחסות מיוחדת לסוגיית השכר הדיפרנציאלי.

 

2.      יש משמעות רבה לכך התנועה הקיבוצית מזוהה - עדיין - בתור קואופרטיב. עובדה זו עשויה להוות מכנה משותף אמיתי לכלל קיבוצי התנועה. לכן, מן הראוי לבחון ברצינות רבה מה משתמע - ברמה הרעיונית-ערכית וברמה המעשית - מ'תעודת הזהות' הזאת.

 

3.      הפעילות הקואופרטיבית בתוך התנועה הקיבוצית יכולה להתקיים ב-4 רמות: הראשונה, ברמת הפרט - התאגדות של חברים בקיבוצים שונים במבנה תיאגודי קואופרטיבי; השניה, ברמת הקיבוץ - אגודות שיכון, לדוגמא; השלישית, ברמת האזור - המפעלים האזוריים ואירגוני הקניות; שותפויות בין קיבוצים ברמה האזורית; הרביעית,ברמת התנועה - פיתוח מודלים קואופרטיבייםבתחומים שונים והפצתם לשלוש הרמות הנ"ל; קידום חקיקה מתאימה בכנסת.

 

4.      כדי לקדם את כל האמור לעיל, יש צורך להקים צוות של פעילי תנועה שיעסקו בפיתוח, בקידום ובליווי הנושא. לשם כך אין צורך להקים בתנועה 'אגף חדש' שכל עיסוקו יהיה הנושא זה. המטרה היא לסייע לכל אגף ומחלקה, שכבר קיימים בתנועה, ולהציג בפניהם את דרך הקואופרציה כדרך רצוייה, ראוייה ואפשרית.

 

5.      התנועה הקיבוצית צריכה לקבל על עצמה להיות 'דוחפת' של הרעיון הקואופרטיבי מעבר לתחומי הקיבוץ. לשם כך יש מקום לחפש גם שותפים חיצוניים - חלקם כבר פועלים בשטח - ולהתחבר איתם למאמץ משולב ומשותף. בניגוד למה שמקובל לחשוב, התנועה הקואפרטיבית בישרל איננה גוססת. עוד ועוד קואפרטיבים קמים לבקרים, הן במרכז הארץ והן בפריפריה. ניתן ליצור חיבור בין כל אלה לתנועה הקיבוצית ולקיבוציה.

 

כל הדוברים בדיון ציינו כי הנושא הקואופרטיבי איננו מתייחס אך ורק להיבטים הכלכליים של התופעה' אלא בעיקר להבט הרעיוני שלה. הדיון המתקיים כאן ו/או בכל מקום אחר, נסוב בעיקרו סביב שאלות ערכיות ומהותיות. לכן, ראוי לחדש בתנועה הקיבוצית את הדיון האידאולוגי בנושא, במיוחד לנוכח הלחצים המתגברים, מכויוונים שונים, לפרק ולהתפרק מן הכנסים הקיבוציים המשותפים ולהפריטם לכל המרבה במחיר. נכול להיום, הדיון הערכי בקיבוצים נפסק כמעט לחלוטין. לא מעט מן האשמה נופלת על כתפי "המנהלים החדשים" - רבים מהם שאינם כלל חברי קיבוצים - שאין להם כל עניין בנושא, אין להם גם ידע בסיסי בו והם לרוב חסרי מוטיבציה ליצור מערכות משותפות, במסגרות קואופרטיביות. הדבר נכון גם בהתייחס לקבוצה גדולה מאד של מנהלים "בני קיבוץ למיניהם. לכן, מול "מצב הרוח הלאומי" שהוא בעיקרו בזכות ההפרטה, צריכה התנועה הקיבוצית להציב אתגרים חדשים בזכות הקואופרציה. צריך גם לבחור בצוות מוכשר, שיוכל להתמודד עם כל צדדיה של סוגיית הקואופרציה, לרבות הפן הערכי-אידאולוגי שלה.

 

הוחלט:

 

1.      מזכירות התנועה מעריכה מאד ומודה לכל החבורה ששמה לעצמה למטרה לקדם את נושא הקואופרציה בישראל.

2.      המזכירות מטילה על אלישע שפירא, רכז "המטה השיתופי", לרכז את כל הפעילות התנועתית בנושא ולשמש כאיש הקשר בין התנועה הקיבוצית ומערכות קואופרציה שונות, במרחב הקיבוצי ומחוצה לו. המזכירות פונה לאלישע ולצוות החברים שהכינו את הדיון הזה, להכין "נייר עבודה" אופרטיבי שיובא לדיון במזכירות התנועה. הדיון בתוכנית האופרטיבית יתקיים בעוד מספר חודשים.

3.      בהקשר לדיון זה, מזכירי התנועה רואים מקום להדגיש כי אין מדובר כאן בפעולה אך ורק ברמת "הקיבוץ השיתופי", אלא מול כל קיבוצי התנועה.

4.      המזכירים מייחסים חשיבות רבה לכך שכל האגפים/המחלקות/יחידות המישנה של התנועה יראו עצמם מחוברים ומעורבים ישירות בקידום רעיון הקואופרציה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל,  מזכירי התנועה הקיבוצית

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים