פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 2 מ-21.1.2007


 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גיורא מסד; רבקה יקיר; דורון סט; רבקה וילנד; לאה קיימן; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; אייל רייז; כבי שקולניק; ח"כ אורית נוקד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים: מוטל ב.; ח"כ שי חרמש; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; חדווה הדר; אלון שוסטר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן


 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 1/2007, מ-7/1/07.

ב.      תוכנית העבודה 2007 - אגפי התנועה

ג.       תקציב התנועה הקיבוצית - 2007

ד.      שונות


א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 1/2007, מ-7/1/07 אושר, ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.


ב. תוכנית העבודה 2007 - אגפי התנועה

 

תוכנית העבודה של מזכירות התנועה לשנת 2007, נדונה ואושרה בישיבת המזכירות הקודמת. בהמשך לכך, התבקשו רכזי האגפים/מחלקות להכין ולהגיש את תוכניות העבודה של אגפיהם לשנת העבודה הקרובה. לפי הנחיות המזכירים, תוכניות אלו אמורות להיות בהלימה לתוכנית העל התנועתית.

 

מרבית ישיבת המזכירות היום הוקדשה לדיון בתוכניות העבודה האגפיות, כפי שגובשו ע"י כל אחד מרכזי האגפים, בהתאמה - כאמור - לתוכנית העבודה התנועתית. כל אחד מרכזי האגפים הציג את תוכניתו. תוכניות העבודה של שתי יחידות מטה תנועתיות שלא נכללו, בטעות, בחומר שהופק לקראת ישיבת המזכירות ("היחידה לקידום מעמד האישה"; "המטה השיתופי") יכללו בחומר שיופץ לקראת מועצת התנועה 1/2007 (1/2/07).

 

לתוכנית המוצגת חשיבות כפולה. האחת, האפשרות להציג בפני צירי המועצה משנה סדורה אחת, המהווה את המתווה הכולל של עבודת המזכירות והאגפים/מחלקות, בשנת העבודה הנוכחית. השניה, השימוש שיכולים לעשות בה רכזי האגפים, הן ברמת העבודה הפרטנית של האגף, הן ברמת החיבור לתוכנית התנועתית והן ביכולת ליצור איגודי פעולה בין-אגפיים.

 

בהמשך להערות חברי המזכירות, להלן סיכום הדיון:

 

הוחלט:

 

א.      המזכירות ממליצה למועצת התנועה, בישיבתה הקרובה (1/2007), לאשר את תוכנית העבודה - התנועתית והאגפית/מחלקתית - כפי שסוכמה במזכירות התנועה.

ב.      רכזי האגפים/מחלקות המופיעים בחוברת, יעבירו לרן כוחן את סיכומי תוכנית העבודה 2006 - תכנון מול ביצוע. החומר יוכן ויהיה זמין לצירי המועצה בעת הכינוס ב-1/2/07.

ג.       המזכירות מטילה על רן כוחן להכין הצעה למתכונת אחידה להצגת תוכנית עבודה של כל אגפי התנועה.


ג. תקציב התנועה הקיבוצית 2007

 

המזכירים פתחו את הדיון וציינו כי בניית תקציב 2007 כרוך בתהליך מורכב. לתקציב המוגש יש 2 חלקים. החלק הראשון, החלק התק"צי הרגיל, שמוגש לאישור המועצה כבר 6 שנים, מאז החל תהליך איחוד התנועות. בחלק זה ניתן למצוא את כל הפעילויות המוכרות של התנועה הקיבוצית. מלבד תיקונים קלים, חלק זה של התקציב הנוכחי, הוא בסה"כ תקציב המשך לתקציב שימושים/מקורות של שנת 2006.

 

החלק השני נובע מהחלטות הועידה וכן מן הרצון להשלים בהקדם האפשרי את מיזוג הנכסים והקמת תנועה קיבוצית אחת. חלק זה של התקציב, המהווה שינוי מן השנים הקודמות, בא להתייחס לתקציב 2007 כאילו המיזוג נמצא כבר מאחורינו. גזברות התנועה תנהג בשנה הקרובה עפ"י תקציב אחד, בניהול נכסים משותף בפועל, גם אם לא נסתיימו עדיין כל ההליכים המשפטיים הנידרשים והנחוצים. לפיכך, התקציב המונח כאן על סדר היום מורכב מ-2 תקציבים: 1. תקציב התק"ץ; 2 תקציב תק"ם ותקציב הקבה"א לשעבר. לוח הזמנים העמוס, בגין השלמת מהלכי המיזוג, היווה "המאיץ" להטמאת תקציב הקבה" ותקציב התק"ם as is, ולשלב אותם בתקציב התנועה הקיבוצית.

 

לפיכך, בתקציב החדש יש 2 "מחלקות" נוספות: הראשונה, הפעילות הציבורית. זו מתייחסת לכל אותן פעילויות שאושרו בועידה האחרונה (ועידת כפר בלום, נוב' 2006). מדובר בכל אותן הפעילויות שהתנועה הקיבוצית לקחה על עצמה לקיים למשך 10 השנים הבאות. בתקציבים אלה לא יחול שום שינוי. המחלקה השניה, מתייחסת להוצאות תק"ם והוצאות קבה"א שעוברות עתה לתקציב התק"צ, לאחר שקודם היו בתקציבים נפרדים - חלק מהנכסים עצמם שנוהלו עד כה בניפרד. בסעיף "המקורות" מצויין סכום מצופה של 18 מיליון ₪, מגביית מיסי התנועה מהקיבוצים ב-2007, למרות שבשנת 2006 גביית המס, בפועל, בשתי התנועות לא עלתה על 16 מיליון. יתרת המקורות אמורה להגיע ממקורות חיצוניים לתנועה.

 

המזכירים עמדו על הבעיות הצפויות השנה, במהלך קבלת האישורים לקראת המיזוג המלא של התנועות והקמת שני תאגידים חדשים. תהליך מורכב זה צריך להתמודד עם הסוגיות הבאות: פעם ראשונה שמוצג תקציב מאוחד לגמרי (לרבות 'נכסים'); זו גם הפעם הראשונה שהמערכת עוברת לגביית המס התנועתי דרך האירגונים האזוריים; לבסוף, זו הפעם הראשונה שהתנועה עוברת לשיטת שכר חדשה - תשלום משכורת חודשית, בדרך של "תלוש". בעיה קרדינלית נוספת: במהות, מדובר כאן על תקציב גרעוני. יהיה צורך לקבע את הסכומים שאותם תורמים ויתרמו בעתיד המוסדות החיצוניים, לרבות המימון הצפוי להגיע מן הארגונים הכלכליים של התנועה. מיזוג התנועות כרוך בתהליכי התאמה מורכבים. אלה יתמשכו לפחות לעוד תקופה של שנתיים, אם נתחיל בהם מיד. יש עדיין אין-ספור של בעיות התובעות מענה ופתרון. אלה יפתרו בעתיד, ובמהלך המיזוג המלא. התנועה 'רצה' קדימה ואינה מעכבת דבר בדרך. כל מה שנידרש לתיקון, יובא בפני המועצה ויתוקן במהלך המחצית השניה של השנה. כל הבעיות והקשיים יוצגו בפני צירי המועצה ברמת השקיפות הגבוהה ביותר.

 

סוכם:

 

א.      המזכירות ממליצה למועצת התנועה לאשר את התקציב המוגש לשנת 2007.

ב.      ועדת התקציב התנועתית תעקוב מקרוב אחר ביצוע התקציב במחצית הראשונה של שנת 2007. בהתאם, ואם יעלה הצורך, תכונס מועצת התנועה במהלך חודש יוני-יולי, כדי לקבל החלטות מתקנות לסעיף: שימושים מול מקורות.

ג.       המזכירות מטילה על מזכירי התנועה, למנות צוות ציבורי שיפעל לחיפוש אחר מקורות חיצוניים נוספים לתקציב התנועה. צוות זה יכלול, בין היתר: חברי הכנסת של התנועה; אישי ציבור מקרב חברי התנועה; רכז הארגונים הכלכליים; מזכירי התנועה.

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל, מזכירי התנועה הקיבוצית


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים