פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 16 ב-24.12.06 נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גיורא מסד; מוטל ב.; דורון סט; רבקה וילנד; לאה קיימן; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; כבי שקולניק; אייל רייז.

 

חסרים: ח"כ שי חרמש; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; ח"כ אורית נוקד; חדווה הדר.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: אריק רייכמן (מנכ"ל "תנובה"); עו"ד צורי לביא; עו"ד אריק אזור; רזי יהל; גידי סיון .

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 15/2006, מה-10/12/06.

ב.      הודעות.

ג.       מועצת התנועה הקיבוצית - אישור סדר היום.

ד.      הצגת תוכנית העבודה התנועתית בנושא: פנסיה.

ה.      "תנובה" - דיווח ודיון (בהשתתפות מנכ"ל "תנובה").

ו.         שונות

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 15/2006 אושר, ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.

ב. הודעות

כנס י"ב - המזכירים ציינו בהערכה רבה את הכנס המרשים, שבו נטלו חלק כ-800 תלמידי י"ב. לתודה מיוחדת זכו אגף המשימות ויואל מרשק העומד בראשו.

 

דו"ח תקופתי - התקדמות במיזוג התנועות - יוסי בן-שאול פנה בבקשה למזכירי התנועה למסור מעת לעת דו"ח על התקדמות המהלכים למיזוג מלא של התנועות.

 

ימי עיון פרטיים - מוטל בוגומולסקי ביקש לקבל תשובה על ריבוי ימי העיון הנערכים ע"י גורמים/יזמים פרטיים, שאינם חברי קיבוץ. לדעתו, על ראשי התנועה להקפיד שלא להיכלל במניין הדוברים של כנס חוץ-תנועתי, טרם שהוברר בוודאות שלא ניתן לקיימו במסגרת ו/או ע"י אחד מאגפי התנועה הקיבוצית.

 

צוות פנסיה - סמדר סיני ביקשה מהמזכירים לכלול נשים/חברות בצוות "פנסיה". נכון להיום, לדבריה, אין שום חברה בצוות חשוב זה.

 

ג. מועצת התנועה הקיבוצית - אישור סדר היום

 

מועצת התנועה האחרונה לשנה זו - 7/2006 - תיערך ביום חמישי, 28/12/2006, ב"אולם חומה" באפעל. המזכירות התבקשה לאשר, פורמלית, את סדר היום של המועצה:

 

א. אישור פרוטוקול מועצה קודמת; ב. דיווח מזכירים - בין מועצה למועצה; ג. הסדר נכי צה"ל בקיבוצים (דו"ח ועדת אבישי טבת"); ד. פערים בתנועה הקיבוצית - המלצות "צוות עמרי כנען"; ה. תוכנית העבודה - התנועה הקיבוצית 2007 – קריאה ראשונה.

 

המזכירות אישרה פה אחד את סדר היום של המועצה.

 

ד. הצגת תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית בנושא: "הפנסיה" (בהשתתפות: ראובן בוימל)

 

סעיף זה נוגע כיום לאחד הנושאים המרכזיים בהוויית חייהם של חברי קיבוצים, הן במגזר הקיבוצים השיתופיים, אך במיוחד במגזר "הקיבוץ המתחדש". המטרה הסופית היא לטפל בכל מכלול הנושאים הקשורים לסוגיות הביטחון הסוציאלי. מבין כל הסוגיות הקשורות לנושא, סוגיית הפנסיה היא המורכבת והמסובכת מכולן. כדי להתמודד עמה במישור המערכתי הכולל, הוחלט להיעזר בשירותיו של ראובן בוימל, מומחה בעל שם בנושא הפנסיה ועובד בכיר, לשעבר, במשרד האוצר בתחום הזה. כאמור, נושא "הפנסיה" יקבל קדימות רבה מאד בסדר העבודה התנועתי בשנה הנוכחית, כמו גם בשנים הבאות.

 

ראובן בוימל סקר את הפעילות בכל מה שנוגע להערכות בנושא רשת הביטחון הפנסיונית בתנועה הקיבוצית. ברמת "החזון", הכוונה להגיע לרשת ביטחון סוציאלי לכל חבר קיבוץ שפרש או שיפרוש לגמלאות, כך שתובטח לו רמת מחיה הוגנת, באמצעות קבלת פנסיה ראויה וקבועה וסל שירותים קהילתיים הולם, לכל ימי חייו. הנחת היסוד להערכות הנדרשת היא, כי כל קיבוץ יקבע בהסכמה את מאפייני רשת הביטחון הסוציאלי לגמלאיו, בהווה ובעתיד, על בסיס אורחותיו, סדרי עדיפויותיו, דרכי התנהלותו, נתוני אמצעיו הכלכליים והחברתיים, נכסיו ומקורותיו העצמיים וכן גם שותפותו בנכסים תנועתיים משותפים.

 

לשם הסדרת הנושא הוקמו שני צוותים. הצוות האחד, שאותו מרכז דורון סט, רכז אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית, אמור לטפל בכל הנוגע למימוש נכסי הקיבוץ להבטחת הפנסיה. בצוות זה כלולים החברים הבאים: עו"ד מיכי דרורי; גיורא מסד; ירון רייכמן; ראובן בוימל. הצוות השני נקבע לעסוק במדדים חברתיים-כלכליים והמערכת הפנסיונית בקיבוץ. את הצוות הזה מרכז הוארד כהן ושותפים בו החברים הבאים: עו"ד אמיר גנז; עפר אדר; ניר מאיר; נציג "המעגל השיתופי"; ראובן בוימל. עקרונות הפעולה של כל אחד משני הצוותים נוסחו באופן מפורט והם מצורפים לפרוטוקול זה כחלק בלתי נפרד ממנו.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, בנושא קריטי זה צריכה להיערך פעולה יסודית עם מידע מרבי לכל קיבוץ וקיבוץ מה עומד לרשותו בתאגידים התנועתיים השונים אם וכאשר ירצה לממש נכסים. כל קיבוץ יהיה חופשי ועצמאי לקבל את החלטותיו שלו, האם הוא מעוניין לממש את חלקו בנכסים/תאגידים אלה או לאו. לדעתם, באמור לעיל כלולים המנופים האמיתיים לקידום נושא "הפנסיה" בקיבוצים. הפעילות התנועתית תתמקד בעיקרה בכל הקטע הנוגע ל"גירעון האקטוארי" של הקיבוצים ובמציאת הדרכים למקסם את שווי ערכם של התאגידים השונים, כדי ליצור כלים ומקורות להקטנת הגירעון האקטוארי של הקיבוצים.

 

הוחלט:

 

בהמשך לנאמר ב"תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית – 2007" (ראה: ישיבת מזכירות 15/2006), חוזרת המזכירות ומצהירה על כוונתה להעמיד את נושא "הפנסיה" וסימון המקורות לכיסוי הגירעון האקטוארי, במקום מרכזי על סדר יומה.

 

ציוותי ההיגוי הנ"ל כפופים למזכירות התנועה הקיבוצית ופועלים מטעמה. המזכירים ילוו את עבודת הצוותים ויוודאו דיווחים חצי-שנתיים למזכירות התנועה, על התקדמות עבודת הצוותים.

 

המזכירות מודה לראובן בוימל על העבודה שנעשתה על ידו, עד כה, ומאחלת הצלחה רבה לצוותים, לרבות ציוותי המשנה, בעבודתם החשובה. המזכירות קוראת לצוותים לסיים את עבודתם בהקדם, מתוך ראיית גורם הזמן כמשמעותי וקריטי מאד.

 

ה. "תנובה" - דיון מס' 1 (בהשתתפות: אריק רייכמן, מנכ"ל "תנובה" ועו"ד צורי)

 

המזכירים פתחו את הנושא, בהמשך למכלול הדיונים המתקיימים בפורומים ומסגרות שונות ובהקשר להפיכת "תנובה" לחברה. אין חולק על כך כי למהלך הנ"ל יש משמעויות מרחיקות לכת לגבי כל הנוגעים בדבר ומכאן גם החשיבות בקיום הדברות ודיונים משותפים, טרם קבלת ההחלטות הסופיות.

 

נושא "תנובה" היה כבר בדיון בהנהלה הכלכלית של התנועה הקיבוצית. קביעת עמדתה של מזכירות התנועה בנושא תעשה רק לאחר שיתקיימו שיחות ודיונים עם בעלי העמדות השונות: עם אריק רייכמן, כמייצג את עמדת הנהלת תנובה והדירקטוריון שלה; עם יוסי מלול ומאיר בראון, כמייצגי העמדה של הרפתנים ומגדלי הבקר. ישיבה מסכמת תתקיים בתום שני המפגשים הללו.

 

הוחלט:

 

המזכירות מודה לאריק רייכמן, מנכ"ל "תנובה", על שנענה לבקשת המזכירים להציג את עמדת הנהלת "תנובה" בפני מזכירות התנועה.

 

לישיבת המזכירות הבאה (2/2007), יזומנו: יוסי מלול ומאיר בראון, להציג את עמדת הרפתנים והיצרנים.

 

עד לקיום המפגש המסכם, לא תתקבל שום החלטת מזכירות התנועה הנוגעת ל"תנובה".

 

המזכירות מברכת על הקמת "צוות ה-18" ( בהרכב: נציגי 9 מושבים ו-9 קיבוצים), ששם לעצמו למטרה להגיע לוועידת "תנובה" עם הצעה שתהיה מקובלת ומוסכמת ע"י כל הצדדים ושתזכה לתמיכת רוב מוחץ של צירי הוועידה.

 

היו"ר גברי ברגיל, הודיע על נעילת הישיבה

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים