פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 15 ב-10.12.06


10.12.2006


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; גיורא מסד; מוטל ב.; ח"כ שי חרמש; ח"כ אורית נוקד; לאה קיימן; שלומית חפץ; אלישע שפירא; עופר אדר; כבי שקולניק; אייל רייז.

 

חסרים: דורון סט; רבקה וילנד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; חדווה הדר.

משקיפים קבועים: עו"ד אמיר גנז; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

מוזמנים: מולי; איילה – אגף המשימות בתנועה הקיבוצית.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 

על סדר היום:

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 14/2006, מה-26/11/06.

ב.      "שנת שירות" - דיווח אגף המשימות.

ג.       תוכנית העבודה התנועתית 2007.

ד.      שונות

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול 14/2006 אושר, ללא מתנגדים וללא הסתייגויות.

 

ב. "שנת שירות" - דיווח אגף המשימות (מוזמנים: מולי; איילה)

 

יואל מרשק, רכז האגף, דיווח על הפעילות הנ"ל, המתקיימת באחריות מחלקתו. עפ"י תפיסת האגף, מהות "שנת השירות" היא לתקן ולשנות את פני החברה הסובבת. המרכיב המשימתי של "שנת השרות" מתבטא במימוש זכותם של המצטרפים להיות ולחיות כאזרחים אקטיביים ומועילים במדינה.

 

נכון למסירת הדו"ח, ישנם כיום למעלה מ-2,000 צעירים וצעירות שדחו את גיוסם הצבאי בשנה אחת ובחרו לממש, קודם לכן, את "שנת השירות. מתוכם, כ-500 בני קיבוצים. על חלקם אחראי אגף המשימות ועל היתר אחראים, באופן ישיר, תנועות הנוער. אגב, בבדיקות שנערכו, התברר כי קיים מתאם גבוה בין בוגרי "שנת שירות" לבין המייעדים עצמם לצאת לקורסי קצונה בצה"ל. קרוב לוודאי שקיים כאן שלב של התחנכות לקבלה אך גם לנתינה. שיא ההגשמה, לדעת רכז האגף, אלה שלאחר שירותם הצבאי ממשיכים כקבוצה שיתופית בקומונות העירוניות. אלה הם "היהלום שבכתר".

 

בדיון נטלו חלק גם מולי ואיילה (אגף המשימות) וכן גם חברים מקרב מזכירות התנועה הקיבוצית. כולם שיבחו את הפרוייקט וציינו את חשיבותו הרבה למודרכים, אך גם למדריכים. פירוט נתוני שנת השירות/היציאה לנח"ל מפורטים בתזכיר: "קציר העומר - ספטמבר 2006", המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. התנועה הקיבוצית, בהיותה תנועה משימתית-ערכית, מברכת ותומכת בקיומו של מסלול "שנת השירות". מסגרת זו מהווה רק ביטוי אחד ממכלול שלם של מעורבות התנועה בחברה הישראלית.

 

סוכם:

 

המזכירות רושמת לפניה את דו"ח אגף המשימות בנושא: "שנת שירות".

המזכירות מברכת את כל העושים במלאכה, לרבות שליחי התנועה הקיבוצית בתנועות הנוער.

 

ג. תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית - 2007

 

המזכירים הדגישו בפתח הדיון כי אין מדובר בתוכנית תקציבית לשנת 2006, ולכן אין גם התייחסות השוואתית לשנה היוצאת. מה שמוצג כאן, אלה הם עקרונות העבודה, האמורים להמחיש בצורה הברורה ביותר את הנקודות המרכזיות, שנראות ראויות לביצוע בשנת העבודה הקרובה.

 

המזכירים פרטו את סעיפי ההצעה, הכוללת 5 נקודות מרכזיות:

 

השלמת מזוג נכסי התנועות והערכות החדשה של הארגונים - סעיף זה בא לתת תוקף ומימוש להחלטת הועידה השלישית של התנועה הקיבוצית (כפר בלום, 9/11/2006). המטרה הסופית - לאחד תאגידים ולהגיע למיזוג מלא ומוחלט. לשם כך הורכב צוות פעולה הכולל את החברים הבאים: גברי וולוולה; חגי מירום; דורון סט; גיורא מסד; מיכי דרורי. לצורך קידום התהליך, ישתמש הצוות בשירותיו של יועץ ארגוני. כל שלב של התהליכים ילווה במידע, שיופץ לחברי המזכירות. היכן שיידרש, תכונס גם מועצה תנועתית.

 

טיפול בביטחון הסוציאלי של חברי הקיבוצים - סעיף זה נוגע כיום לאחד הנושאים המרכזיים - אם לא המרכזי שבהם - בהוויית חייהם של חברי קיבוצים, הן במגזר הקיבוצים השיתופיים, אך במיוחד במגזר "הקיבוץ המתחדש". המטרה היא לטפל בכל מכלול הנושאים הקשורים לסוגיות הביטחון הסוציאלי. קידום נושא זה יקבל קדימות רבה מאד בסדר העבודה התנועתי בשנה הבאה וכן גם בשנים הבאות.

 

חיזוק הערבות ההדדית - מימוש "רשת הביטחון" בתוך הקיבוץ, על פי כללי הסיווג. המשך דיון שהתקיים במזכירות בנושא: הפערים החברתיים בקיבוץ. הנושא אמור לעלות על סדר יומה של מועצת התנועה הקרובה, בסוף חודש זה. חיזוק הערבות ההדדית מתייחס גם למערכת הקשרים שבין הקיבוצים, במסגרת תנועה קיבוצית אחת. בעניין זה ראוי להזכיר את "הפיילוט" שעליו החליטה לאחרונה מזכירות התנועה. מדובר בשניים עד שלושה קיבוצים חזקים ואיתנים - כלכלית וחברתית - ואלה יאמצו 3 קיבוצים שניתן להוציאם ממשבר ולהביאם לסף הבראה.

 

טיפול בהסדר פרטני מול הבנקים לקיבוצים הזקוקים לכך. מדובר בכ-50 קיבוצים כאלה, הזקוקים ל'הסדר פרטני' שיכול להחזיר אותם לצמיחה כלכלית ודמוגרפית.

 

הובלת מהלך של חידוש תשתיות בקיבוצים ופתרונות להאצת הבניה - כחלק מפעילות תנועתית כוללת לצמיחה דמוגרפית. לא ניתן, לדעת מגישי התוכנית, ליצור צמיחה דמוגרפית, מבלי להסדיר תחילה הסדרי תשתית אלמנטריים: ביוב; צנרת; דרכי גישה וחניה; כבישים; שבילים וכיו"ב. התנועה לבדה אינה יכולה לשאת במעמסה הגדולה הזו. לשם כך נדרשת תמיכה ממשלתית רחבת הקף, בסד"ג של כ-2 מיליארד ש"ח וכן גם הרשאות ל"בניה תקציבית" בקיבוצים.

 

קידום פרויקטים של מעורבות בחברה הישראלית - חינוך; דו קיום יהודי-ערבי; שותפויות אזוריות. יש מקום לבדוק את האפשרות להקים מחדש ובכלים מחודשים, רשת חינוך התיישבותי. גם המועצות האזוריות תהיינה צריכות להיות מעורבות בכך; בכל הנוגע לדו-קיום, צריך לפתח מודלים של מעורבות ושיתוף פעולה עם החברה הערבית. זוהי משימה חשובה ביותר.

 

בדיון שהתפתח בהמשך, הביעו החברים דעתם על ההצעה שהונחה בפניהם. בסה"כ, ניכרה הסכמה רבה מוחלטת על הסעיפים שהועלו, אם כי הוצע גם להרחיב מעט את היריעה. כך, למשל, הוצע לכלול סעיף בנושא מעורבות התנועה בדיונים בקיבוצים סביב סוגיית מבנה הקהילה בקיבוץ; חידוש העזרה ההדדית בתוך התנועה; הטמעת "תקנות הסיווג" בתקנוני קיבוצים מתחדשים; זכויות וחובות החבר בעבודה וכיו"ב.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדעתם, אין צורך לנסח "חזון" חדש מידי שנה בשנה. זה שנוסח ע"י מזכירות התנועה בשנת 2005, עדיין נכון ושריר גם לתקופה הזו. בעיקרו של דבר, תוכנית העבודה, בדרך שהיא מוצגת, אמורה לבטא המשכיות פעולה, על פי מה שנקבע בועידות ובמועצות התנועה מאז שנת 2000, שנת איחוד התנועות, ואילך.

 

הסכמה רחבה על הנקודות שסומנו בנייר שהוגש, צריכה לבוא רק כצעד ראשון בהליך הדיונים והאישורים הנדרשים. לאחר שיסתיים שלב זה, על כל אגף לבדוק כיצד הוא מתאים את עצמו לתוכנית המערכתית-תנועתית. האגף יתאים את תוכניותיו לתוכנית של התנועה ולא להפך.

 

בשלב זה אין טעם עדיין להתייחס לתקציב. חלק לא מבוטל מהפעילות התנועתית מותנה ותלוי ביכולת התנועה/אגפים לגייס מקורות חיצוניים לביצוע מרכיבי התוכנית. לכן, קודם כל צריך לקבוע את היעד ורק לאחר שזה יסומן וישורטט בבירור, ניתן יהיה לתקצב אותו.

 

סוכם:

 

המזכירות מאשרת את תוכנית העבודה של התנועה הקיבוצית לשנת 2007.

 

המזכירות מטילה על מזכירי התנועה להתייחס להערות שנשמעו בדיון ולבדוק אפשרות הכללתן בנייר העבודה (מצ"ב 'נייר' מתוקן, בהמשך לדיון במזכירות).

 

המזכירות מאשרת העלאת הנושא לדיון בישיבת מועצת התנועה הקרובה, בסוף חודש זה.

 

היו"ר הודיע על נעילת הישיבה

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים