פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 12 ב-17.9.06פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 12 ב-17.9.06 


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רן כוחן; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; רבקה וילנד; גידי סיון; דב אביטל; גיורא מסד; מוטל ב.; דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

 

חסרים: רן כוחן (חו"ל); דורון סט; מאיר בר; סמדר סיני; ח"כ אורית נוקד.

 

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

 

מוזמנים: צבי מנבר (רכז ועדת תקציב התנועה); דני עברי; יובל זיו.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן

 


על סדר היום: 

א.       אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 11.2006, 3.9.06.

ב.       תקציב חצי-שנתי (ינואר-יוני 2006) - התנועה הקיבוצית - ביצוע (שימושים) מול תכנון

ג.        דו"ח ביניים בנושא הטיפול בקיבוץ חמדיה

ד.       הקיבוצים הזעירים בתנועה הקיבוצית

ה.      שונות

 

א.        אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

פרוטוקול 11/2006 יאושר בישיבה הבאה.

 

ב.        תקציב התנועה - ינואר-יוני 2006 - ביצוע (שימושים) מול תכנון

 

צבי מנבר (ג. חיים מאוחד), העומד בראש ועדת התקציב התנועתית, מסר כי תקציב התנועה למחצית הראשונה של שנת 2006 מצביע על שיפור משמעותי לעומת התקופה המקבילה בשנת 2005. עובדה זו מלמדת על שיפור בהתנהגות האגפים/מחלקות, בכל הקשור לשמירה על יעדי התקציב התנועתי במחצית הראשונה של השנה הנוכחית. את המחצית הראשונה סיימו המחלקות/אגפים בגירעון של כ-300 אלף ₪, לעומת גירעון למעלה מכפול, בתקופה המקבילה אשתקד.

 

מזכירי התנועה ברכו על השיפור שחל במרבית האגפים והמחלקות. יחד עם זאת הם חזרו והדגישו כי חשוב להמשיך ולהקפיד על כך שהתקציב יהיה מאוזן וללא חריגות כלשהן, עד סוף שנת התקציב הנוכחית. הם גם מסרו כי חלק מההכנסות מגורמי חוץ צפויים להתקבל במהלך התקופה הקרובה. לכך תהיה ודאי השפעה משמעותית על האיזון בין ההוצאות להכנסות.

 

הוחלט:

 

המזכירות מטילה על רכזי האגפים/מחלקות לשמור על מסגרת התקציב במהלך המחצית השנייה של שנת התקציב וכן לפעול בנמרצות להורדת הגירעון שנצבר עד כה.

 

המזכירות מאמצת את המלצת ועדת התקציב למזכירי התנועה, לערוך סבב פגישות עם רכזי האגפים/המחלקות, במטרה להבטיח את העמידה ביעדי התקציב ובתוכנית העבודה השנתית.

 

המזכירות מודה לצבי מנבר ולחברי הועדה על עבודתם המסורה.


ג.        דו"ח ביניים בנושא הטיפול בקיבוץ חמדיה (מוזמנים: דני עברי ויובל זיו)

 

כזכור, הקיבוץ נקלע למשבר כלכלי וחברתי עמוק, עקב קושי בהחזר חובות ובתשלום לספקים ולחברים. הנושא מוצג בפני המזכירות כדוגמא לטיפול משולב (אינטגרטיבי), שבו חברו מספר גופים יחד, במטרה לחלץ את הקיבוץ מן המשבר הממושך שאליו נקלע. מודל הפעילות, שבו מילאה התנועה הקיבוצית תפקיד מכריע, ראוי שיילמד ממנו למקרים בעתיד, אם יהיו כאלה.

 

דני עברי, יו"ר הקיבוץ, דיווח לחברי המזכירות על הצעדים שננקטו להקפאת ההליכים נגד הקיבוץ, על צעדים ראשונים לשיקום ועל פעילותו לקידום מהיר של הסדר נושים (צפוי רק לקראת דצמבר ש.ז.). המטרה העיקרית – לעגן באופן משפטי את זכויות החברים על ביתם ועל הפנסיה שלהם. יובל זיו, המלווה מטעם התנועה (אגף הרכזים), דיווח על הפעולה המשולבת של האזור, "האירגונים", המועצה האזורית והתנועה הקיבוצית. רבקה יקיר, גזברית התנועה, דיווחה על הסיוע הכספי התנועתי, לחברים שנקלעו למשבר אישי. בתוך כך דווח גם על תרומת קיבוצים לחמדיה, בסך כ-230 אלף ש"ח.

 

המזכירים סיכמו את הדיווח בציינם את התגובה המהירה של התנועה, מרגע שהתבררה חומרת המצב. נכון למסירת הדו"ח, נראה כי הדברים בקיבוץ הם תחת שליטה וכי ההתדרדרות נבלמה. הקיבוץ נמצא כרגע במצב טוב יותר מזה שהיה נתון בו אך לפני מספר שבועות. לדברי המזכירים, בטיפול בקיבוץ זה בא לידי ביטוי הניסיון הרב שנרכש, לצערנו, במהלך הטיפול בקיבוצים אחרים בתנועה שנקלעו למצב דומה.

 

הוחלט:

 

1.  המזכירות מטילה על עמרי כנען, רזי יהל, אורי שמיר, יובל זיו ואבי אהרונסון, להכין "נייר מסכם", שיבטא את הניסיון ואת התובנות שנרכשו במהלך הטיפול המשולב בקיבוץ חמדיה. עמרי כנען, רכז האגף, ייכנס את הפורום הנ"ל ויהיה אחראי להבאת הנייר המסכם בפני המזכירים והמזכירות.

 

2.  התנועה הקיבוצית, באמצעות כל "יחידות הקצה" שלה, תגביר את ערנותה, במאמץ לזהות מוקדם ככל האפשר, מצבי משבר מתפתחים בקיבוצים.

 

3.  המזכירות שולחת תודתה לכל הגופים - בתנועה ובאזור - שנטלו חלק במהלך תהליך חילוצו של הקיבוץ מן המשבר. תודה מיוחדת שלוחה לדני עברי, מרכז הפעילות המשולבת וכן לרזי יהל שסייע רבות בבדיקה ובמיפוי מדויק של הבעיות בפניהן ניצב הקיבוץ.

 

ד.             הקיבוצים הזעירים בתנועה הקיבוצית

 

עמרי כנען, רכז אגף הרכזים פתח את הדיון בנושא. לדבריו, כ-30 קיבוצים נמצאים כיום ברמת סיכון לא מבוטלת, עקב מצב של תת-איכלוס. מצב זה מעלה את סף החשש לעצם האפשרות להמשיך ולהתקיים כישוב. לפתחם של קיבוצים כאלה רובץ גם איום נוסף, מצד מוסדות הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. אלה לוטשים עיניהם לקרקעות ולאמצעי הייצור של הקיבוצים הללו, במיוחד אצל הקיבוצים הזעירים שבהם חיים כיום פחות מ-50 חברים.

 

עמרי כנען הניח על שולחן המזכירות מסמך הכולל 5 סעיפים, תחת הכותרת: "מדיניות התנועה בנושא הקיבוצים הזעירים". חברים נוספים שנטלו חלק בדיון, עמדו על כך שהפעילות בקיבוצים הללו אינה יכולה להיות אך ורק של אגף אחד. לשם הצלחת השיקום הדמוגרפי ופיתוח אמצעי הייצור הנדרשים לקיום החברים, יש לפעול באופן משולב, משותף ומתואם, בפיקוח מרכזי. תביעה אחרת שעלתה במהלך הדיון כוונה לתנועות הנוער. הוצע לקיים עמן המשך דיאלוג בסוגיית נכונותם לתרום למילוי השורות של הקיבוצים הזעירים ולא רק לקיבוצים בנוסח של "הקיבוצים החינוכיים": רביד, אשבל, נערן ופלך.

 

המזכירים סיכמו את הדיון בהדגישם כי התנועה לא תוותר על אף קיבוץ אחד וכי היא תמשיך לפעול למען המשך קיומם של הקיבוצים כולם, ללא יוצא מן הכלל, תוך מתן סיוע מטעמה להגברת הצמיחה הדמוגרפית. על התנועה לאגד כוחות ומאמצים כדי להגדיל את מספר החברי הקיבוצים הללו - בעיקר מקרב תנועות הנוער - וכן גם למצוא להם מקורות פרנסה וחינוך. המזכירים קראו לחברי המזכירות לאמץ את המסמך המוצע, על כל סעיפיו.

 

הוחלט:

 

1.  ברוב של 11 בעד ו-1 נמנע, אומץ נוסח המסמך, על כל סעיפיו.

2.  נוסח המסמך מצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

3.  המזכירים ייזמו שיחה פתוחה עם הנהגות תנועות הנוער, במטרה לעודדן לפעול במשותף ליישום הסעיפים המופיעים במסמך.

4.  המזכירות מטילה על אגף הרכזים לרכז את הטיפול המערכתי בהכנת הכלים הנדרשים לקידום צמיחתם של הקיבוצים הזעירים.

 
זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 מזכירי התנועה הקיבוציתמסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים