פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 11 ב-3.9.06פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית מס' 11 ב-3.9.06


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; רבקה יקיר; אבי אהרונסון; רזי יהל; יוסי בן-שאול; יואל מרשק;  עמרי כנען;  סמדר סיני; גידי סיון; דב אביטל; גיורא מסד; מוטל  ב.;  דגי חבויניק; ח"כ אבשלום (אבו) וילן.

חסרים:   רבקה וילנד; רן כוחן; דורון סט; מאיר בר; ח"כ אורית נוקד.

משקיפים קבועים: עו"ד מיכי דרורי; אביב לשם; עליזה בורנשטיין.

מוזמנים:   אמרי רון; אלישע שפירא.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

רשם: רן כוחן


על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 10/2006.

ב.      דיווחים

ג.       דו"ח ביקורת: הזרם והמעגל השיתופי (מוזמנים: אמרי רון ואלישע שפירא)

ד.      מבקרת התנועה: דיווח על דיונים בדוחות ביקורת בפורום רכזי אגפים:

          1.  היחידה לקידום מעמד האישה;

          2.  המוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית.

ה.      שונות

 

א. אישור פרוטוקול 10/2006 - ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

הפרוטוקול אושר ללא מתנגדים.

 

ב. דיווחים/הודעות

 

פתיחת שנת הלימודים - ברכות לשנת לימודים רגועה ומחנכת לילדי ישראל לרגל פתיחת שנת הלימודים.

ביה"ס האזורי בשער הנגב - המזכירות הביעה צער על כך שדווקא באזור זה לא ניתן היה לפתוח היום את שנת הלימודים, עקב חצר בי"ס וכיתות לא מוגנות.

ועדת חקירה ממלכתית - בתקשורת התפרסמו ידיעות שמהן ניתן היה להשתמע כאילו התנועה הקיבוצית קוראת להקמת ועדת חקירה ממלכתית, לבדיקת אירועי מלחמת לבנון השניה. המזכירים ביקשו להודיע חד-משמעית, כי לא התקבלה שום החלטה בנדון במזכירות התנועה הקיבוצית ו/או במוסדותיה המוסמכים. הודעה על כך תופץ עוד היום לכל כלי התקשורת. המזכירים הביעו מורת רוחם מפני מצב שבו מופצות הודעות, כאילו בשמה של התנועה, מבלי שקדם לכך דיון מסודר.

 

ג. דו"ח ביקורת: הזרם והמעגל השיתופי (מוזמנים: אמרי רון ואלישע שפירא)

 

עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, סקרה בקצרה את ראשי הפרקים של הדו"ח. כזכור, הכנס המייסד של "הזרם השיתופי" נערך בקיבוץ יבנה בחודש יולי 1999. בין יתר הסיבות להקמת "הזרם", כגוף בין-תנועתי - (התק"צ והקבה"ד) - נכללה גם השאיפה להשפיע על איחוד התנועות - התק"ם והקבה"א - ולקחת חלק פעיל בעיצוב דמותה ודרכה של התנועה המאוחדת החדשה. אחת המטרות - לקיים גוף בין תנועתי, כביטוי לשיתוף הפעולה בין התק"צ לקיבוץ הדתי - ממשיכה להתקיים עד עצם היום הזה. על מטרות נוספות של "הזרם", כפי שנוסחו בכנס המייסד ובכנסים שהתקיימו מאז - ראה בגוף דו"ח המבקרת.

 

בפרק הסיכום וההמלצות עומדת המבקרת על שורה של סוגיות הנדרשות, לדעת הביקורת, לשיפור ולתיקון להלן העיקריות שבהן:

 

סיכומים ברורים בכתב, שיגדירו את מסגרת הפעולה המשותפת בין התנועה והזרם והמעגל השיתופי. בהקשר זה מציעה המבקרת לבדוק מחדש את "נייר ההבנות" שעליו הוחלט ב-5/4/04 ולא מומש, לדבריה, עד עצם היום הזה,

 

א.      לכלול בסמליל/לוגו של הזרם השיתופי גם את הלוגו של התנועה הקיבוצית.

ב.      לקבוע שדוברות הזרם השיתופי תעשה ע"י דובר התנועה, בהתאם לעקרונות שייקבעו בכתב.

ג.       הגשה ואישור תוכנית עבודה שנתית ו/או רב שנתית ובהמשך גם דו"ח ביצוע - מול תכנון.

ד.      למנוע חריגות מהתקציב שהוקצב לפעילות הזרם השיתופי ממשאבי התק"צ והקבה"ד.

ה.      שיפור ברישום הפרוטוקולים (אישור פרוטוקול ישיבה קודמת ורישום חסרים).

ו.         בדיקת ייצוג נאות לזרם ולמעגל השיתופי במוסדות התנועה.

 

אמרי רון (משמר העמק), הרכז היוצא של "הזרם השיתופי", שהדו"ח מתייחס בעיקר לתקופת פעילותו, משוכנע כי פעילות "הזרם" הייתה מלכתחילה פעולה תנועתית ולא סקטוריאלית. לדבריו, אין להתעלם מן העובדה כי במהלך 5 השנים הראשונות לאיחוד התנועות, הפעילות הראשית של התנועה והנושאים העיקריים שבהם היא עסקה, היו - לדעתו - חד-כיווניים ומכוונים בעיקר לטיפוח ולהפצת רעיון "הקיבוץ המתחדש". גם רוב תקציבי התנועה, לדבריו, הופנו לקידום הכיוון הזה. התקציב שהוקצב ל"זרם השיתופי" היה זעום, דל מכדי לאפשר את הפעילות השוטפת של הזרם. מסיבה זו ולא משום סיבה אחרת, נעשתה פנייה ישירה לקיבוצים "השיתופיים" לתרום כספים. הפנייה לא מומשה, בסופו של דבר. גם כאשר העניין היה "בחדשות", נאמר לקיבוצים כי תרומות אלו אינן באות על חשבון תשלום מיסי התנועה.

 

הדובר קרא למזכירות לפעול להגדלת תקציבי "הזרם השיתופי". תוספת התקציב הזאת אמורה, לדבריו, לממן את פעילות "הזרם" בזכות קידום הצעתם לקיבוצים בדבר "התקנון הרדום" וכן מערכה הסברתית בקיבוצים כנגד "שיוך הדירות". הוא קרא, בסיום דבריו, לשמר את הייחודי והמשותף בין קיבוצים "שיתופיים" ו"מתחדשים". התנועה צריכה לחזק את המגמה הפלורליסטית בכל רובדי התנועה ולכך צריך להיות ביטוי מפורש ומוחשי גם בהקצאת פעילים וגם בהקצאות תקציבים ויתר משאבים.

 

דגי חבויניק, נציג "המעגל השיתופי" במזכירות התנועה, מסר כי לתחושתו, בשנה האחרונה חלה התפתחות חיובית ונכונות אמיתית, מצד מזכירי התנועה, ליישם בפועל את תפיסת "המעגלים" בתנועה. לדבריו, קיימת הדברות חיובית גם עם הרכזים. הרבה מביטויי העוינות שנשמעו בתקופות קודמות, אינן מופיעות עוד בפורומים השונים של "השיח התנועתי".

 

דוברים נוספים שנטלו חלק בדיון, ביקשו להניח בצד את כל היריבויות ואי-ההסכמות. הבעיה האמיתית של הקיבוץ היום הוא ההמשכיות שלו והיכולת לגרום לכך שגם בני הדור השלישי והרביעי ירצו להמשיך ולהתגורר בקיבוץ. מהבחינה הזאת, כל קיבוצי התנועה נמצאים ב"אותו סיר", ולכן כל הריבים ביניהם - בעת הזאת - הם מיותרים ובלתי-נחוצים לגמרי. להפרדה ביניהם אין כיום שום בסיס. הדוברים הדגישו - איש איש בתורו - את ההכרח שבהשתלבותו של "המעגל השיתופי" בתוך המערכת התנועתית: "נגמרו הקרבות. נגזר עלינו לחיות ביחד, ולכן אין כל הצדקה לכך ש"זרם" אחד ינסה להשיג 'יתרונות' על חשבון "הזרם" השני" - התבטא אחד הדוברים בדיון.

 

אלישע שפירא (עין השופט), הרכז הנכנס של "הזרם השיתופי", ביקש לציין כי ההתארגנות של קיבוצי "הזרם" החלה עוד טרם איחוד התנועות, כדי לנסות ולהבטיח את המשך קיומו של "הקיבוץ השיתופי". להתארגנות זו היה שותף נוסף, מלבד התק"ם והקבה"א. מדובר בקיבוץ הדתי (הקבה"ד). שלושת התנועות התחייבו לממן את ההתארגנות הזו, על אף שהיא פעלה אז מחוץ לממסד התנועתי. למתן המימון נוספה אז הקביעה שה"זרם" יפעל בשיתוף ובתיאום עם התנועה.

 

"המעגל השיתופי" הוא פרי חזונה ויצירתה של התנועה הקיבוצית (תק"צ). כזכור, כבר בוועידת היסוד של התנועה, בקבוצת כנרת (אוקטובר 2000), הוצהר כי התנועה החדשה תהיה תנועה פלורליסטית, שתיבנה משני מעגלים. לדעתו של הדובר, כוונה זו לא זכתה להגיע לכלל ביצוע, שיבטא את רוח החלטות הוועידה. נכון להיום, מתקיים בתנועה "המטה השיתופי". מטה זה אמור לשמש גם כמחלקה בתנועה, גם כגוף בין-תנועתי, יחד עם הקבה"ד וגם כגוף חוץ-תנועתי המאגד את הקיבוצים שהקימו את "הזרם השיתופי".

 

אלישע סיים את דבריו בקריאה למזכירי התנועה לעודד את פעולתם של תנועות הבוגרים והקבוצות השיתופיות ולקיים עימם דיאלוג רצוף. מאחר וקבוצות אלו רואות את עצמן כחלק מהזרם השיתופי, הרי ראוי שהמטה השיתופי יהפוך לגורם האמור לחבר את פעילותם לכלל פעילות התנועה בכלל והזרם השיתופי, בפרט.ראוי שהתנועה הקיבוצית תאמץ את הקבוצות הללו אל תוך חיקה.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. על פי התפיסה המרכזית המנחה את דרכם, יש רק תנועה אחת ומזכירות אחת שמטפלים בכל הקיבוצים, תוך שהם מכירים בקיומם של שני "מעגלים" בתנועה שמשיקים לנושאים רבים, בקבוצות שונות של קיבוצים. הרעיון המרכזי הוא שכולם מייצגים את כולם. שום אגף ו/או יחידה תנועתית לא שייכת ל"זרם" כזה או אחר. כל אגף וכל יחידה תנועתית אמורים לתת מענה לכלל קיבוצי התנועה, על שלל תפיסותיהם. התנועה היא גם זו שאמורה לתקצב את יחידותיה השונות. אין לאף אגף רשות לחרוג מהתקציב או לבקש "השלמות" מהקיבוצים.

 

המזכירים הביעו רצון ליישם את "מסמך ההבנות" כלשונו (המסמך כלול בדו"ח המבקרת). לא יתכן מצב שבו נציגי "זרם" כזה או אחר ינהלו 'מדיניות' נפרדת אל נוכח מוסדות המדינה. יש לחדד יותר את "היחד" כך שהוא יגבר על "המפריד". בסופו של דבר, קיימת שותפות רבה בערכי הליבה: סולידריות; ערבות הדדית; משימתיות בחברה הישראלית וכיו"ב. המטרה הסופית היא ליצור כמה שיותר פעולות משותפות ולהקנות תוכן אמיתי לפלורליזם התנועתי ולרעיון המקורי של "המעגלים". לפיכך, "הזרם השיתופי" חייב להיות משולב בכל הנושאים המרכזיים שעל סדר יומה של התנועה ובהתאם, נציגו אף יוזמן לישיבות הנוגעות בדבר. על כך - הודיעו המזכירים - יש הסכמה ברורה עם אלישע שפירא, נציג "הזרם".

 

הוחלט:

המזכירות מאמצת את המלצות דו"ח הביקורת.

המזכירים יזמנו לפגישה את רכז "הזרם השיתופי". בפגישה זו ייבחנו הדרכים לביצוע וליישום המלצות הביקורת.

 

1. דו"ח ביקורת ביחידה לקידום מעמד האישה

 

הדיון בדו"ח התקיים בפורום רכזי אגפים ב-17/7/06. בדיווח למזכירות התנועה, עמדה המבקרת על הליקויים העיקריים שעליהם התמקדה בדו"ח וחזרה ושבה על הצורך לקבוע ולהגדיר את הנושאים הבאים:

תפקידי היחידה לקידום מעמד האישה.

מטרות היחידה.

ציון הגוף התנועתי האמור לאשר את תוכנית העבודה.

היקף המשרה הנדרשת לביצוע התפקיד.

קביעת "הגוף הבוחר" את ההנהלה הפעילה של האגף וכן את צירות מועצת הנשים.

 

מלבד האמור לעיל, ההמלצות התייחסו גם לנושאים הבאים:

עדכון רשימות הקשר עם הקיבוצים והאזורים - הומלץ לנהל כרטסת המתעדת מפגשי רכזת היחידה עם בעלי תפקידים ו/או חברות בקיבוצים ובמועצות האזוריות.

עדכון מאגר השמות: נשים, חברות קיבוץ, בתפקידי ניהול.

שמירת מידע ונתונים בדבר השתתפות כספית של גופים שונים במימון פעילות היחידה.

 

הוחלט:

המזכירות רשמה לפניה את הודעת המבקרת ומזכירי התנועה, כי ההמלצות אושרו ואומצו ע"י פורום ראשי אגפים.

סוכם למנות צוות בהרכב: יוסי בן-שאול (אגף מטה וכ"א); רבקה וילנד (רכזת אגף חברה; הוחלפה בפאולה גלוזמן - רכזת המח' לתרבות); צביקה מזרחי (המכון לייעוץ ארגוני). על הצוות הנ"ל הוטל לגבש הצעה בדבר אופן יישום המלצות המבקרת.

 

2. דו"ח ביקורת על "המוסד לבוררות ולגישור" של התנועה הקיבוצית

 

הדיווח למזכירות התנועה התייחס למידת יישום ההמלצות של דו"ח קודם. מרבית ההמלצות אומצו ויושמו.

 

ההמלצות הפעם התייחסו לצעדים שיש לנקוט במטרה לשפר את המבנה הארגוני הקיים וכן בנושאים ארגוניים שונים.

 

הוחלט:

המזכירות אימצה את ההמלצות.


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים