תוכנית עבודה של התנועה הקיבוצית לשנת 2006

רן כוחן - תכנון תנועתי - 3.12.2005


 

אל: חברי המזכירות הפעילה ומוזמנים

הנדון: הרצ"ב - תוכנית העבודה לשנת 2006

 

בהמשך לישיבת המזכירות הפעילה מה-11/12, להלן טיוטה מתוקנת של תוכנית העבודה לשנת 2006. כזכור, תוכנית זו אמורה להיות נדונה ומאושרת במועצת התנועה הקרובה (1/2006)ף ב- 12/1/06.

 

מעביר לעיונכם ולהערותיכם פעם נוספת. אם נראה לכם כי המסמך חסר עדיין דגש כזה או אחר, שנראה לכם חיוני ביותר להשלמתו כמסמך תנועתי מחייב, אנא העבירו התיקון המוצע אלי – באי-מייל חוזר.

 

על מנת להבהיר את האמור לעיל, אין הכוונה לשכתוב מחודש של הטקסטים, אלא להשלמה ולתיקון, היכן שרק נחוץ.

 

  

בברכה, רן כוחן

 

 

העתק:  ולוולה/גברי  - מזכירי התנועה הקיבוצית

 

 

 

 

 

12 דצמבר 2005

החזון

 

התנועה הקיבוצית, כתנועה ציונית להתיישבות שיתופית, תפעל לרווחת כלל קיבוציה וחבריהם, תשאף לצמיחתם הכלכלית, הדמוגרפית והחברתית-תרבותית, תפעל למען חיזוק הקהילה מבית ולמעורבות מבית ומחוץ, כל זאת על בסיס ערבות הדדית, סולידריות ושוויון ערך האדם.

 

תוכנית העבודה - התנועה הקיבוצית - 2006

 

1.      השלמת איחוד (מיזוג) התנועות

 

א.      הצגת תוכנית כוללת לאיחוד/מיזוג מלא של הנכסים/תאגידים – עד סוף יוני 2006.

 

ב.      דיונים וקבלת החלטות בנדון בכל המוסדות הנוגעים – עד סוף אוקטובר 2006.

 

ג.    במקביל, הקמת 2 צוותים נוספים. הראשון, לטיפול בכל הנושאים שאינם נופלים בתחום הטיפול של הצוות מיזוג הנכסים. השני,  בניית הכלים הניהוליים והארגוניים הנדרשים

               לתנועה הממוזגת.

 

ד.      במהלך השנה תימסר למזכירות ולמועצה אינפורמציה שוטפת ורצופה על התקדמות הפעילויות למימוש האמור בסעיפים לעיל.

 

 

2.      בניית התנועה כפלורליסטית, המהווה בית לכלל קיבוצית

    

א.      במהלך 2006,  כל פעילויות "המעגלים" יבוצעו במסגרת ומתוך "בית התנועה הקיבוצית".

 

ב.       מחלקות התנועה יהיו ערוכות למתן תשובות לכלל הקיבוצים, שיתופיים ומתחדשים.

 

 

3.      צמיחה דמוגרפית, קליטה  וביטחון סוציאלי

 

     צמיחה דמוגרפית וקליטה:

 

א.      פיתוח  תוכניות צמיחה ואיגום משאבים לקיבוץ השיתופי והמתחדש, בשיתוף המועצות האזוריות והארגונים הכלכליים האזוריים.

 

ב.      הנ"ל ייעשה בשת"פ תנועתי בין אגפי הרכזים, החברה/ המטה לצמיחה דמוגרפית (צמ"ד), המשימות, המטה לשיוך דירות  ו"המעגל השיתופי". בעבודה המשותפת של הנ"ל, תודגש העדיפות שתינתן לקליטה ישירה לחברות.

 

ביטחון סוציאלי

 

א.   הדרכה וליווי קיבוצים בהכנת תוכניות פרטניות, להגברת הביטחון הסוציאלי ולהגדלת הצבירה לפנסיה. מעקב אחרי ביצוע, ע"י אגף הרכזים, לרבות הכוונה להכשרת צוותים קיבוציים מקצועיים בתחום הנ"ל.

 

ב.      קידום והפעלה של: תקנות מימוש נכסים; תקנות הסיווג; החלטה על "שיוך דירות" , לרבות קידום חקיקה ממלכתית בנושאים אלו. 

 

 

4.   הפצת עקרונות "הערבות ההדדית" וביסוסן בקיבוץ; טיפול בזכויות החבר/ה בעבודה; שאיפה לצמצום פערים בין  חברי קיבוצים; פעילות יזומה למניעת  פערים בין גברים לנשים בתפקידים זהים

 

א.      יישום המלצות התנועה בנושאי "הערבות ההדדית". המחלקות הרלוונטיות, באמצעות אגף הרכזים, יעקבו אחר היישום וילוו דיונים בתוך הקיבוץ.

 

ב.       לא יאושר תקנון של קיבוץ שאינו עומד בכללי "הערבות ההדדית".

 

ג.        המשך פעולות "אימוץ" קיבוצים חלשים ע"י קיבוצים מבוססים.  התנועה תמשיך לבדוק  אפשרויות להשתמש במערכות פיננסיות אזוריות וארציות, כך שניתן יהיה  להקים "קרן תנועתית" לקיבוצים במצוקה.

 

ד.      ליווי תנועתי/אגף רכזים/היחידה לקידום נשים, ליישום המלצות התנועה/היחידה למשאבי אנוש/אגף חברה, בכל הנוגע לזכויות וחובות החבר/ה העובד/ת  בקיבוץ בכלל וכן לצמצום פערי שכר בתוך הקיבוץ, בפרט. לשם כך, יוקם גוף/צוות אד-הוק שיעבור בקיבוצים, ייפגש עם הנוגעים בדבר בכל קיבוץ ויוודא מימוש ההחלטות, ברוח המלצות התנועה.  במהלך השנה יימסר דיווח שוטף למועצת התנועה הקיבוצית על ההתקדמות הצוות הנ"ל.

 

ה.     הגברת המודעות בקיבוצים להשוואת תנאי עבודה ושכר בין גברים ונשים, בעבודות ובתפקידים זהים.

 

ו.        התנועה הקיבוצית, יחד עם "ברית פיקוח", תפעל לקידום ההסדר עם ביטוח לאומי, לגבי זכויות ותשלומים של חברי קיבוץ.

 

ז.       התנועה הקיבוצית, באמצעות אגף החברה ויחידת הביקורת, תפעל להקמת מערכת ביקורת  בכל  אחד מקיבוציה.

 

 

5.         העצמה ובינוי הקהילה, טיפוח ההון האנושי;  יצירת סדר יום מגדרי בחברה הקיבוצית; יצירת מקורות פרנסה וטיפול בפרט; חיזוק  מערכות התרבות, החינוך, ההשכלה; הבריאות והרווחה

 

א.      הכשרה; ליווי מקצועי; תקשורת; יצירת אוירה ומודעות; סדנאות; ימי עיון וכיו"ב  ע"י המחלקות הרלוונטיות בתנועה.

 

ב.       הקמת 'קבוצות עמיתים' אזוריות לקידום הנ"ל.

 

 

6.      ליווי קיבוצים והתמקדות בקיבוצים במשבר

 

א.      אגף הרכזים, בשיתוף עם המזכירים ויחידות התנועה, וכן בשיתוף כלל הגורמים האזוריים:  ארגונים, מפעלים ומועצות אזוריות, ילוו מקרוב קיבוצים במשבר.

 

ב.      ליווי צמוד של הקיבוצים בהם קיים ועד ממונה ( 20-25 קיבוצים).

 

ג.        ליווי שוטף של כלל הקיבוצים ע"י אגף הרכזים, ועריכת כנסים אזוריים בנושאים שעל סדר היום התנועתי; 3 פעמים בשנה.

 

 

7.        טיפול וייצוג אינטרסים של הקיבוצים מול המדינה: שיכון; מים; 
קרקע; הסדרי חובות; חקלאות; תשתיות ועוד

   

  א.  הגברת הייצוג הפוליטי של הקיבוצים במרכזי המפלגות וצמתי קבלת החלטות, ברמה

            האזורית והממלכתית.

 

 

     ב    טיפול בכל הנושאים השוטפים שעל סדר היום (המשך הפעילות משנת 2005):

              

סיום הסדרי הקיבוצים ואפיון המשך פעילות "מטה ההסדר"

 

קידום ההבנות עם הבנקים, לטיפול בקיבוצים הנתונים בקשיים.

 

ייזום וקידום הסדרים פיננסיים פרטניים, בשיתוף קמ"ע.

 

ריכוז מידע כלכלי ועסקי, עיבודו והפצתו לקיבוצים ולגורמים התנועתיים.

 

דוחות ניתוח מאזנים וחוסן כלכלי, ברמת הקיבוץ.

 

ריכוז נושא הקרקעות וייצוג בנושא: הקניית זכויות לקיבוץ ולחבריו.

 

 

8.        בניית פורום פריפריה (התיישבות ועיירות פיתוח) -  המשך פעילות

 

במהלך 2005 החלה פעילות אינטנסיבית להגברת מעורבות התנועה בבניית מרכזי תעסוקה, השכלה, פיתוח תעשייתי ותשתיות, בגליל ובנגב. המשך הפעילות – במהלך 2006.

 

הבעיות המשותפות ליישובי הפריפריה (קיבוצים/מושבים/עיירות פיתוח) הן:

 

א. עזיבת בנים;  ב. צעירים אינם באים לבנות ביתם שם;  ג. מחסור במקומות תעסוקה;  ד. תשתיות פיזיות קורסות.

 

מכללות אקדמיות: במהלך 2005 הקימה התנועה צוות מיוחד העוסק בקידום נושא המכללות האקדמיות האזוריות בפריפריה.  המטרה – סבסוד עמוק ומשמעותי של שכר הלימוד במכללות, לעומת  מקביליהן במרכז הארץ.  הגדלת מספר הסטודנטים שיגיעו למכללות האזוריות צפוי ליצור 'תגובת שרשרת' חיובית לפתרון  הבעיות הנ"ל.

 

תעסוקה: בטווח הארוך, הכוונה להקים 7 מרכזי תעסוקה גדולים בפריפריה. בשנת העבודה החולפת הוחלט לקדם פיילוט להקמת מרכז תכנות באזור בית שאן, שיעסיק כ-10,000 איש. יש לקוות כי עם תום מערכת הבחירות הצפויה והקמת ממשלה חדשה, ניתן יהיה לקדם את הפיילוט לרמת הביצוע.

 

א.      במהלך 2006 – המשך פעילות התנועה בגיוס תקציבי מדינה לאמור לעיל.

 

ב.      דיווח למועצת התנועה  יימסר בסוף חודש יוני, 2006.

         

 

9.      מעורבות ומשימתיות בחברה הישראלית:

 

בתחומי החינוך:

 

א.      קידום  פעולות חינוך ושילוב חברתי בקרב קבוצות מהעדה האתיופית. קליטת 10 חברות נוער אתיופי במוסדות חינוך של התנועה הקיבוצית.

 

ב.      פעילות חינוכית במגזר הערבי והעירוני.

 

ג.        "נווה צאלים".

 

 

פעילות בתחומי חיזוק תנועות הנוער; "הקבוצות השיתופיות"; פעילות למען ביטחון ושלום, שיתוף  פעולה עם ארגונים חברתיים ועוד.

 

א.      הגדלת מספר היוצאים לשנת שירות ב- 5%, בהשוואה למספרם בשנת העבודה הנוכחית. חיזוק שיתוף הפעולה בין תנועות הנוער לגורמי החינוך בקיבוץ.

 

ב.      גידול של 2-3 גרעיני נח"ל

 

ג.        גידול של 150 משתתפים/ות במספר המצטרפים ל"קבוצות השיתופיות" (נכון להיום: 1,700 משתתפים) וקבלה לחברות בקיבוצי "הקבוצות השיתופיות: חנתון ופלך. סיוע  תנועתי בחיפוש מקורות חוץ ליצירת תשתיות בתחומי: שיכון; עבודה; לימודים, בעיר ובקיבוצים.

 

ד.       יוזמות מעורבות והתערבות בנושאים שעל סדר היום הלאומי, בהתאם למדיניות התנועה.

 

                      

10)  חיזוק הקשר בין התנועה והקיבוצים

 

א.      פעילויות ציבוריות של התנועה, המחזקות תחושות זהות וגאווה בארגון/תנועה.

 

ב.      כנסים אזוריים ובמות "שיח וחשיבה" קבועים, בשת"פ עם הארגונים האזוריים, באחריות אגף הרכזים.

 

ג.        פעילות מתמשכת להגברת ייצוג נציגי/צירי הקיבוצים בכינוסי התנועה הקיבוצית/ו

 

 

11.   שיפור עבודת מטה התנועה ובניית 'תרבות ארגונית', בניית מאגרי מידע וכלים לרשות הקיבוצים

 

א.      הקמת צוות שיעסוק ב"פיתוח ארגוני" במטה התנועה.

 

ב.      הצוות יפעל בהתאם להנחיות מזכירות התנועה בכל הקשור למבנה, מטרות וערכים.

 

ג.        אישור ההצעות במוסדות התנועה – עד סוף 2006. אגף המטה בתנועה יופקד על ביצוע הנ"ל.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

 סיכם, עיבד ורשם: רן כוחן

 


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים