פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 15 של התנועה הקיבוצית

מ-20.11.2005

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  מוטל ב.; רן כוחן; ; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  מאיר בר;  דגי חבויניק;  גידי סיון;  שיבולת שופט-אדלמן; ראובן טנא; ח"כ אבשלום (אבו) וילן;  גיורא מסד; סמדר סיני;  רבקה יקיר.

 

חסרים: נגה בוטנסקי;  דב אביטל;  רבקה וילנד; ח"כ  אורית נוקד;  אורי גלעד.

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמן: צבי מנבר -  יו"ר ועדת תקציבים

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל  -  מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

על סדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  13/2005.

דיווח/הודעות  מזכירים – בין ישיבה לישיבה.

מועצת התנועה הקיבוצית – 5/2005 – אישור סדר היום למועצה.

הצעת החלטה בנושא תשלום שכר לפעילי התנועה.

גביית מסים – הצעת החלטה – לקריאה שנייה.

תקציב התנועה לשנת 2006 – הצעת מסגרת – לקריאה ראשונה.

שונות

 

1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  13/2005

 

ללא התנגדות אושר פרוטוקול המזכירות  13/2005, מה-6/11/05.    

 

 

ב.     דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה

 

1.   קידום הסדרי פנסיה לחברי הקיבוצים    נמסר על הכוונה להעסיק, החל מראשית 2006, את ראובן בוימל, איש מקצוע בכיר בתחום הפנסיה, שעבד בנושא זה באוצר. ראובן ישמש כפרויקטור לקידום הטיפול המערכתי הנדרש, כדי לקדם את נושא הפנסיה לחברי קיבוצים.

 

2.   התכנסות מזכירות מורחבת – המזכירות הפעילה, בצירוף רכזי מחלקות נוספים, ביום שלישי, 22/11/05, באפעל. מטרת ההתכנסות – לקיים דיון משותף בנושאים הבאים: חזון התנועה הקיבוצית; הצעות לתוכנית העבודה של התנועה לשנת 2006.  הדיונים ייערכו במליאה ובעבודה בצוותים. 

 

 

 ג.   מועצת התנועה הקיבוצית  - 5/2005 - אישור סדר היום של מושב המועצה

 

כמתחייב מהנהלים הקבועים, המזכירים הביאו לאישור המזכירות את סדר היום של מועצת התנועה הקיבוצית 5/2005, שתיערך ביום חמישי, 1/12/2005  באפעל:

 

אישור סדר היום ואישור פרוטוקול ישיבה 4/2005.

דו"ח מזכירים – בין מועצה למועצה.

זכויות החבר העובד.

אופן גביית מיסי התנועה – קריאה שנייה.

תוכנית העבודה והצעת מסגרת לתקציב התנועה הקיבוצית – 2006 – קריאה ראשונה.

נוהלי עבודת מוסדות התנועה.

שונות.      

 

הוחלט:

 

המזכירות  מאשרת את סדר היום המוצע.

 

מועצת התנועה 1/2006 תתקיים במהלך חודש ינואר  הקרוב ותדון ותאשר– בקריאה שנייה– את תוכנית  העבודה ואת  תקציב התנועה לשנת  2006.

 

 

ד.    הצעה בנושא תשלום שכר לפעילי התנועה

 

(בהשתתפות: עו"ד יעקב אברהמי  ודפנה קנטור)

 

המזכירים ביקשו להדגיש כי ההחלטה העקרונית בדבר תשלום שכר לפעילים, התקבלה כבר באחד ממושבי מועצת התנועה.  לפיכך, נכון לישיבה זו, מדובר אך ורק בדיון ובאישור החלטה אופרטיבית של המזכירות לביצוע. הצוות התנועתי שעסק בנושא, הציע להקים תאגיד חדש אשר ייעודו יהיה לשלם את המשכורות לפעילים. במהלך הדיונים, ועל פי חוות דעת של משפטנים, הסתבר כי עדיף יהיה שהתשלום יבוצע באמצעות תאגידים קיימים בכל אחת משתי התנועות.  ההצעה עצמה עדיין טעונה דיון על פרטיה, לשם קביעת התבנית הסופית של התשלום.

 

בהמשך להערות המשתתפים, הועלתה גם הצעה גורפת, לנצל את הזדמנות המעבר לשכר, כמוצע בהצעה, לשם קיום בדיקה מחודשת של כל מבנה השכר בתנועה. המזכירים השיבו לכל ההערות וציינו את הקשיים המרכזיים במעבר משיטת תשלום אחת לשיטה החדשה. עיקר הבעיה: הבטחת תשלום מסודר ורציף של מיסי התנועה.  אם הקיבוצים לא יעמדו בכך, לא ניתן יהיה לשלם משכורות במועד, עם כל המשתמע מכך מבחינת חוקי העבודה במדינת ישראל. לדבריהם, לא ניתן יהיה  להפעיל  את השיטה החדשה בראשית שנת 2006 ואפשר שיהיה צורך לדחותה במספר חודשים, עד אשר יסוכמו הפרטים ויוחלט לגבי אופן גביית המקורות.

 

הוחלט:

 

המזכירות הפעילה מודה לצוות שלמד את הנושא והכין את עיקרי ההצעה המובאת להלן. המזכירות מאשרת את  נוסח ההחלטה הבאה:

 

(א)  תשלום על עבודת פעילים בתנועה יתבצע בתלוש שכר אישי ויכלול הפרשה לתנאים סוציאליים מקובלים.

 

(ב)  עיקרי  ההחלטה:

 

תשלום המשכורות לפעילים יתבצע באמצעות התאגידים בהם הם עובדים.

ייחתם הסכם עבודה משולש בין הפעיל, קיבוצו והתאגיד משלם השכר. ההסכם יגדיר את התנאים, הזכויות והחובות של הפעיל, הקיבוץ והתנועה.

 

תוקם ועדת שכר שתעסוק בשאלות השונות של עבודת הפעילים. תיבדק האפשרות למינוי פרויקטור חיצוני לביצוע הנושא.

עלות עבודת הפעיל תהיה על פי העלות בהגדרות של הפעיל כיום בחישוב גלובלי.

תלוש השכר יכלול את המרכיבים הבאים: פיצויים; פנסיה; הבראה; חופשה שנתית; דמי מחלה; אובדן כושר עבודה; שווי שימוש ברכב  וטלפון.

ינוכו תשלומי עובד ומסים כדין.

סכום האש"ל  ישולב בתלוש השכר, כנדרש עפ"י חוק, אולם עפ"י בקשה יינתן בנפרד.

 

(ג) נושאים נלווים

 

1.   תיושם החלטת התנועה לגבות את מסי התנועה באמצעות ארגוני הקניות  האזוריים.

2.  צוות הכולל את: גיורא מסד; מוטל בוגומולסקי; רבקה יקיר; יוסי בן-שאול; אורי גלעד, יכין את הנדרש לקידום האמור לעיל.

 

 

ה. גביית המס התנועתי – הצעת החלטה – לקריאה שנייה

 

המזכירים הציגו את טיוטת הצעת ההחלטה לדיון ולאישור המזכירות, טרם העלתה על סדר היום של מועצת התנועה (מושב 5/2005).  נוסח הצעת ההחלטה מצורף לפרוטוקול  זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

עפ"י ההצעה שלהלן,  הקיבוץ הוא שיישא באחריות לתשלום מסי התנועה, כאשר החישוב ייעשה עפ"י חישוב של   400 ₪ לחבר/ה, כפוף לדירוג  התשלומים, כפי שמופיע בהצעה המצ"ב.

 

הוחלט:

 

המזכירות מאשרת את הצעת ההחלטה המצ"ב בשינוי אחד בלבד: מדרג "קבוצות התשלום" ייעשה במרווחים של 25 חברים/ות ולא של 50, כמו בהצעה המצ"ב.

המזכירות ממליצה להביא את ההצעה המתוקנת לקריאה שנייה במועצת התנועה הקיבוצית.

 

 ו.  תקציב התנועה הקיבוצית – 2006 –  הצעת מסגרת – קריאה ראשונה.

 

תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2005 עמד על סכום של  14.7 מיליון ₪.  מצוקת גבייה ואילוצים כספיים קשים ביותר,  מחייבים את התנועה לצמצם השנה (2006) את תקציבה ולהעמידו על סכום של 14.0 מיליון ₪ בלבד.

 

בתום הערות והערכות מצב שונות של משתתפי הישיבה, הסכימה המזכירות לאשר את נוסח ההחלטה הבאה:

 

המזכירות מאשרת את הצעת מסגרת התקציב לשנת 2006 בגובה של 14.0 מיליון ₪.

אם במהלך הכנת התקציב לקריאה שנייה, בהמשך לדיון בתנועות האם, או לאחר מכן, יסתבר שניתן להקצות משאבים נוספים, תשאף המזכירות לשמור על גובה התקציב הנוכחי לשנה זו.

המשך הדיון בנושא, טרם הבאתו למועצת התנועה הבאה, לקריאה שנייה, ייעשה במזכירויות "תנועות האם"  וב"מרכז התק"ם" ומועצת הקבה"א.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל - מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחן

 מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים