פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 12 - התנועה הקיבוצית

18.9.2005

maz@tkz.co.il


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  מוטל ב.; רן כוחן;  דגי חבויניק ; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  דב אביטל;  רבקה וילנד;  גידי סיון;  שיבולת שופט-אדלמן; ראובן טנא; אורי גלעד; גיורא מסד.

 

חסרים:   נגה בוטנסקי;  מאיר בר;  ח"כ  אורית נוקד; ח"כ אבו וילן;  סמדר סיני; רבקה יקיר.

 

משקיפים:   עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמנים:  מולי אקשטיין; איילת גודארד; איילה ברילאנט - אגף המשימות;

              דפנה קנטור;  עו"ד אמיר גנז; עו"ד יעקב אברהמי; עו"ד צורי לביא.

                 

 יו"ר הישיבה:  גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

על סדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  11/2005.

דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה.

בני קיבוצים לשנת שירות - דיווח אגף המשימות.

זכויות וחובות החבר העובד בקיבוץ.

נהלי עבודת המוסדות הנבחרים בתנועה הקיבוצית.

שונות.

 

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  11/2005

 

ללא התנגדות אושר פרוטוקול המזכירות 11/2005, מה-4/9/05.  


ב.     דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה

 

1.  ישובי עוקף עזה - המזכירים מסרו על מכתב דחוף שנשלח אל רוה"מ בנושא יישובי עוקף עזה.  במהלך החודשים האחרונים קבלו יישובי האזור שורה ארוכה של הבטחות לטיפול בבעיות ביטחוניות שעלו, בהקשר להתנתקות מיישובי גוש קטיף. בפועל כמעט ולא קורה מאומה ושום הבטחה עדיין לא מומשה. במכתב לראש הממשלה ביקשו המזכירים כי כל מה שהובטח ונקבע ע"י משרד הביטחון, בנוגע להערכות הביטחונית של יישובי האזור, אכן יקוים ויבוצע. במקביל לפנייה לרוה"מ,  פנו המזכירים לקביעת פגישה עם שר הביטחון.

 

2.   שנת שירות - לבקשת המזכירים, דיווח צוות מאגף משימות (יואל; מולי; איילת ג.) על "שנת השירות". בפרויקט זה שותפים בני קיבוצים ובני עיר. התוצאות הן מעודדות. מוקדי הפעילות של "שנת השירות" משתרעים על פני קשת רחבה מאוד של נושאים. בכך גם מתממשת באופן הברור והמוחשי ביותר מעורבותה של התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית. נכון להיום קיימים 37 גרעינים שנמצאים באחריות התנועה. מדובר בצעירים  שעשו את שנת השירות ואח"כ המשיכו במסלול הנח"ל. מלבד אלה קיים גם מסלול נוסף המאפשר לסיים את שנת השירות ולהתגייס לאחר מכן במסלול רגיל, ל"כלל צה"ל".  פירוט מלא על "שנת השירות - 2005", ראה מצ"ב, דו"ח "קציר העומר" של אגף המשימות.

 

המזכירים שיבחו את הפרויקט הנ"ל והודו לפעילי האגף העוסקים במלאכה. הם גם בירכו במילים חמות את רכזת הפרויקט היוצאת, איילה גודארד  לרגל סיום תפקידה ואיחלו איחולי הצלחה למחליפתה, איילה, עם כניסתה לפעילות.

 

ג.   הצעה: נהלי  עבודת מוסדות התנועה הקיבוצית - קריאה שנייה

 

הנושא עלה לדיון ב"קריאה ראשונה" בישיבת המזכירות הקודמת (11/2005). בעקבות הערות שנאמרו, תוקנה טיוטת ההצעה והיא מובאת היום לקריאה שנייה. רן כוחן פירט את השינויים שנעשו בנוסח הנוכחי.

 

סוכם:

 

המזכירות מאשרת את הנוסח המוצע לנהלי עבודת המוסדות הסטטוטוריים של התנועה הקיבוצית.

 

המח' המשפטית תעבור על המסמך ותערוך את השינויים הנדרשים מבחינה משפטית.

 

עם גמר האמור לעיל, יובא המסמך לדיון ולאישור מועצת התנועה הבאה.

 

ד.   מסמך  - זכויות וחובות החבר העובד בקיבוץ 

 

(מוזמנים: דפנה  קנטור; עו"ד אמיר גנז; עו"ד יעקב אברהמי;  עו"ד צורי לביא)

 

דפנה קנטור, רכזת המח'  למשאבי אנוש באגף חברה, הציגה את הרקע לדיון בנושא הנ"ל. לדבריה, תהליכי השינוי העוברים על הקיבוצים גרמו לצורך ביצירת כללים מנחים להתנהלות הקיבוץ המתחדש בסוגיית העבודה בקיבוץ. עד השינוי, היה הקיבוץ אחראי לכל צרכיו של החבר. עם המעבר לשיטת התנהלות חדשה, "ההגנות" להן זכה  חבר הקיבוץ בעבר, אינן מובנות עוד מאליהן. גם הקיבוץ נחשף לאיומים חדשים שאותם לא הכיר בעבר.

 

המסמך אשר הוכן בידי צוות היגוי (דב אביטל; אורי גלעד; אמיר גנז; דוד וינשטיין; דפנה קנטור; יוסי שלם), מציע לעגן במסמך כתוב את זכויות וחובות החבר/ה בעבודה, מתוך התאמה למצבים החדשים העולים מן השטח. בהתאם, הצוות ממליץ לכל קיבוץ לעדכן את נהלי העבודה המתקיימים בו ולהגן על החבר בזכויות המוקנות לעובד עפ"י חוק, לפחות. במילים אחרות, המסמך יתווה את גבולות המינימום הנדרשים מהחבר, מהקיבוץ וממקום העבודה בקיבוץ לשם ניהול תקין והוגן של מערך העבודה בקיבוץ. קיבוצים אשר לא יעשו כן ולא יתנהלו כשורה, ככל שהדברים נוגעים לזכויות וחובות החבר העובד, חושפים את עצמם לסכנות:  תביעות משפטיות; קנסות כספיים כבדים; פיצויים ואף מעבר לכך.

 

דפנה קנטור הדגישה בדבריה כי  בעיקרון, תוכן המסמך המוצע (ראה - רצ"ב), נוגע לכלל הקיבוצים: ל'שיתופיים' ול'משתנים גם יחד. יחד עם זאת, עיקר דחיפותו ונחיצותו נובעת דווקא מכיוון 'הקיבוץ המתחדש', בעיקר  לנוכח קיבוצים אשר לא עשו עדיין מאומה כדי להגיע להלימה נכונה בין חוקי המדינה (זכויותיו וחובותיו של החבר במקום העבודה), לבין 'התנהגותו' של הקיבוץ. משפט העבודה הישראלי מבטא נורמות ראויות בין עובד ומקום העבודה. לפיכך ראוי כי נורמות אלו  ראוי שיהוו את המסד לזכויות החבר וחובותיו אל  מול מקום עבודתו בקיבוץ. לפיכך, ממליץ הצוות כי זכויות וחובות החבר העובד ייקבעו ברוח משפט העבודה וכלליו והסדריו יהוו את הקף התחתון לזכויות החבר. כל קיבוץ יוכל להוסיף על אלה, בהתאם ליכולתו ולאורחות החיים המתקיימים באותו קיבוץ.  בהקשר זה ממליץ הצוות באופן חד-משמעי שלא לעבור למצב  של 'יחסי עובד-מעביד

 

הצוות הכין מסמך - נוהל עבודה לדוגמה.  לאחר שיאושר במועצת התנועה, הוא יועבר לקיבוצים. אלה יוכלו להשתמש בו,  או לערוך בו שינויים והתאמות על פי שיקול   דעתו של הקיבוץ.  המסמך מצורף כלשונו לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

עו"ד צורי לביא סבור כי  בראיית מאקרו, המסמך המוצע מקנה לחבר הקיבוץ זכויות עובד די דומות לאלו של העובד שאינו חבר קיבוץ, אבל לתוך כך משלב המסמך את המחויבות המאוד ספציפית ("ערבות הדדית") שיש לקיבוץ כלפי חבריו, מעבר למה שמוקנה לחבר העובד שאינו חבר קיבוץ. לכן, לדעתו יש למסמך סיכוי טוב להתקבל בדין העבודה הישראלי.

 

סוכם:

 

המזכירות מאשרת כלשונו את  מסמך הצוות שהוצג במזכירות.

 

המזכירות ממליצה להעביר את הנושא לדיון במועצת התנועה.

 

המזכירות תקרא לקיבוצים לאמץ את המסמך ולהעביר אותו באסיפה ברוב הנדרש לשינוי תקנון.

 

הודעה על קיום הדיון ועל ההחלטות שהתקבלו תועבר למזכירות הקיבוץ הדתי.

 

המזכירות מודה לדפנה קנטור ולצוות שפעל לצדה על העבודה המעמיקה והיסודית שנעשתה על ידם, בתחום כה רגיש לכל מסכת חיי החברה והעבודה בקיבוץ.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים