פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 11 - התנועה הקיבוצית - 4.9.2005  

maz@tkz.co.il


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; אבי אהרונסון; רזי יהל;  מאיר בר; רן כוחן;  דגי חבויניק ; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  עמרי כנען;  סמדר  סיני;  רבקה וילנד;  גידי סיון;  שיבולת שופט-אדלמן; רבקה יקיר; אורי גלעד;

 

חסרים:   גיורא מסד; נגה בוטנסקי;  מוטל ב.;  ח"כ  אורית נוקד; ח"כ אבו וילן;  דב אביטל; ראובן טנא.

 

משקיפים:   עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

יו"ר הישיבה:  זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 

על סדר היום:

 

אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  10/2005 - נידחה לישיבה הבאה.

דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה.

נהלי עבודת המוסדות הנבחרים בתנועה הקיבוצית.

שונות.

 

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  10/2005

 

אישור הפרוטוקול 10/2005 נדחה לישיבה הבאה.    

 

 

ב.     דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה

 

פגישה עם שר החקלאות  -   מזכירי התנועה הקיבוצית, ביחד עם מזכיר הקבה"ד, נפגשו לאחרונה עם שר החקלאות. בפגישה עלו לדיון ארבעת הנושאים הבאים:

א.       "חוק החקלאות" - על אף שקיימת הסכמה על מכלול הסעיפים, נראה שאילוצים פוליטיים  עכשוויים  יגרמו לכך כי העיתוי לחוק יידחה עד לאחר הקמת הממשלה הבאה.

ב.       979  -  גם בעניין זה קיימת הסכמה מצד השר הממונה ומנכ"לו. לנוכח עמדתו המסויגת של היועץ המשפטי לממשלה, יש לשקול היטב מהו המסלול המועדף שיביא לאישור התקנה הנ"ל.

ג.      "ועדת פיינרמן"  -  לבדיקת עלות המים לחקלאות. הוועדה סיימה זה מכבר את עבודתה, אך מאומה לא אירע מאז.  המאמץ הנוכחי מתרכז כרגע בגיוס תמיכה להמלצות הוועדה ולהעברת הנושא בחקיקה.

ד.  חלב  -  מאמץ מרוכז לקידום תגבור מכסות החלב למספר יישובים לאורך קווי העימות וכן גם מתן חיזוק לרפתות קיבוצי הערבה.

 

כנס נשים - סמדר סיני, רכזת היחידה לקידום נשים בתנועה הקיבוצית, דיווחה על ההכנות לקראת כנס הנשים של התנועה הקיבוצית: "נשים קדימה 2005". הכנס יתקיים השבוע, בבית התנועה הקיבוצית. באירוע יחולקו תעודות הוקרה לנשים נבחרות מהקיבוצים וכן יוענק פרס למפעל חיים לח"כ לשעבר עדנה סולודר (גשר).

 

דיווח יואל מרשק: סיוע תלמידי בתי ספר  בפירוק חממות ב"גוש קטיף" -   יואל מסר סקירה קצרה על בתי הספר הלוקחים חלק בסיוע לפינוי חממות וציוד חקלאי בחבל קטיף. במהלך שבוע זה יגיעו כ-400 תלמידים, ממספר מוסדות לימוד תיכוניים, לעבוד  בפרויקט הסיוע. סיומו של הפרויקט - ביום חמישי השבוע.

 

ג.   הצעה: נהלי מוסדות התנועה הקיבוצית - קריאה ראשונה

 

המזכירים הקדימו מספר מילים לדיון בהצעה (מצ"ב). לדבריהם, הנהלים כפי שנקבעו ואושרו בפורומים המכוננים של התנועה הקיבוצית, היו בבחינת שעטנז של נהלים שהיו נהוגים בעבר בשתי תנועות האם (התק"ם והקבה"א).  במהלך 5 השנים שחלפו מאז הוקמה "התנועה הקיבוצית", התקבלו לפי הצורך ועל פי הניסיון המצטבר, נהלי אד-הוק נוספים, שנועדו לאפשר ניהול תקין ומוסדר של מוסדות התנועה הנבחרים. במקביל, וככל שקודמו צעדים לקראת איחוד מלא של התנועות, הסתבר גם כי חלק מן הנהלים הקיימים אינו ישים יותר ומן הראוי  לתקנם ו/או להחליפם ו/או לשנותם.

 

להלן, מונחת בפני המזכירות הצעת נהלים מתוקנת ומעודכנת, שהוכנה ע"י רן כוחן ויוסי בן-שאול, בשיתוף פעולה עם עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה. מרכיביה של ההצעה להלן:

א.   נהלים שאומצו בוועידות מגן ובארי (נובמבר 1999), ב"ועידת כנרת" (אוקטובר 2000) וב"מועצת התנועה" - מושב ראשון -  (אפעל  דצמבר 2000).

ב.      נהלים שהתקבלו במהלך קיומה של התנועה הקיבוצית (2000-2005).

ג.   הצעות לשינוי.

 

בחומר הכלול בחוברת זו אין התייחסות מפורטת לנהלי בחירת מזכיר/י התנועה. עניין זה יטופל  בנפרד, לאחר שיושלמו כל ההכנות לקראת מיזוג מלא ושלם של התנועה הקיבוצית.

 

הנהלים להלן מוגשים לדיון בקריאה ראשונה.  בתום כל הדיונים, תופץ ההצעה המתוקנת לקיבוצים. אישורה הסופי יתקיים במועצה/ועידה.

 

יש להקים  פורום קבוע שעיקר  עיסוקו:  הכנה מוקדמת של  'החומרים/נושאים' לקראת ישיבות המזכירות המתוכננות.

 

להלן עיקרי הנקודות שהועלו ע"י חברי המזכירות במהלך הדיון בהצעה:

 

היכן שישנם שינויים מן הקיים, מוצע להביא לדיון בקריאה שנייה - זה מול זה  -  את הנוסח הקודם ואת הנוסח החדש.

 

הנהלים יצטרכו לעבור "ריענון" נוסף,  לאחר המיזוג המלא של התנועות ולאחר שבראש התנועה  - בקדנציה הבאה  - יעמוד מזכיר אחד.

 

לא ניתן לדון במסמך מעין זה, טרם שהתקיים דיון מקדים בסוגיה: כיצד בכלל מתקבלות ההחלטות בתנועה הקיבוצית.

 

"בעד" ו"נגד" ביטול  מוסד "המזכירות הרחבה". ריבוי פורומים מחליטים בלי היררכיה ברורה עלול לגרום לעמימות רבה שפגיעתה למערכת מסוכנת מאוד.

 

ייצוג אזורים ו/או ארגונים ו/או סקטורים צריך להתבצע במסגרת ישיבות מועצת התנועה ולא בדרך של חברות פורמלית במזכירות. אין בכך לשלול הזמנתם של נציגי הנ"ל לדיונים נקודתיים במזכירות.

 

גודלה של המזכירות קובע את גם את יכולת הניהול האפקטיבית שלה. ככל שהיא גדולה יותר, כך גם קטנה יכולתה לנהל באפקטיביות את התנועה.

 

אין לדון בגודל  המספרי של חברי המזכירות, מבלי לדעת קודם לכל את הרכב משתתפיה.

 

טרם שההצעה תגיע למועצה ולאחר תום "הקריאה השנייה" במזכירות, טיוטת ההצעה תעבור בחינה והתייחסות של  צוות המחלקה המשפטית של התנועה.

 

יש להרחיב  את הכתוב בעניין סמכויות ועדת הביקורת.

 

הוחלט:

 

המזכירות רושמת לפניה כי היא קיימה דיון "בקריאה ראשונה" בטיוטת ההצעה שהונחה לפניה, בנושא: נהלי עבודת המוסדות הנבחרים של התנועה הקיבוצית.

 

המזכירות  מצטרפת להמלצת הצוות המכין, להביא למועצת התנועה המלצה לביטול "המזכירות הרחבה" כמסגרת סטטוטורית של התנועה הקיבוצית..

 

המזכירות מטילה על רן כוחן ועל יוסי בן-שאול לכלול בטיוטה שתוגש לדיון ב"קריאה שנייה"  את הסעיפים שנכללו במסמכים שאושרו בעבר, לצד ההצעות לתיקון ושינוי, כפי שהם באים לידי ביטוי בנוסח המוצע.

 

לאחר שהנוסח הסופי של הנהלים  יאושר ע"י המזכירות, וטרם שהם יובאו לדיון בפני מועצת התנועה, טיוטת ההצעה כולה תועבר לידי המח' המשפטית, לשם בדיקת הנפקות המשפטית של הסעיפים הכלולים בנהלים  וכן לבדיקה ההלימה של הכתוב עם האמור בתקנון  רשם האגודות השיתופיות.

 

המזכירות פונה למזכירים להכין הצעה על דרכי ההפעלה של גוף תנועתי לא-סטטוטורי, שעיקר תפקודו יהיה להכין 'חומרים' ונושאים לישיבות המזכירות.

 

 

זאב (ולוולה) שור  וגברי ברגיל

  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים